АРХИТЕКТУРА ЖАНА ДИЗАЙН  ИНСТИТУТУ (АДИ)

Inst_architec.jpg

Институтта төмөнкү адистиктер боюнча даярдоо жүргүзүлөт:

Архитектура: 

 • Шаар куруу;
 • Турак жана коомдук имараттардын архитектурасы.

Архитектуралык чөйрөнүн дизайны: 

 • Интерьердин дизайны;
 • Шаардык мейкиндиктин дизайны;
 • Архитектуралык мурастын реставрациясы жана реконструкциясы;
 • Буюмдарды көркөм долбоорлоо; 

Декоративдик-колдонмо искусство жана живопись: 

 • Керамика;
 • Текстиль.
 • Живопись;
 • Кесиптик окутуу (тармактар боюнча);

Социалдык-маданий сервис жана туризм. 

ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ (ЖМТИ)

                             init.jpg       

ЖМТИ  заманбап XXI кылымдагы жаңы маалыматтык технологиялар боюнча дипломдуу жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт.ЖМТИ бүтүрүүчүлөрү бакалавр, магистр,инженер жана дипломдуу адистер өндүрүштүк жана илимий ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча, илимий-изилдөө борборлорунда,банктарда, эл аралык мекемелерде, биржаларда, өндүрүштүк ишканаларда, мамлекеттик курамдарда иштей алышат.
Бүтүрүүчүлөр  ушуну менен катар жеке бизнестерин ачып, офицердик наамга, айдоочунун укугуна, билим берүү борборлорунун сертификаттарына ээ боло алышат.
ЖМТИ биздин республикабызда «Колдонмо информатика»(тармактар боюнча), «Автоматташтырылган системалардын маалыматтык кооопсуздугун комплекстүү камсыздоо»  боюнча адистерди даярдоонун базалык ЖОЖ деп таанылган.

            Институт төмөнкү адистиктер боюнча даярдоону ишке ашырат:

 • Колдонмо информатика (тармактар боюнча: экономикада;  менеджментте; курулушта; архитектурада;  экологияда; транспорттогу жүк ташууну уюштуруу жана башкарууда; геомаалыматтык системаларда; механика тармагында; социологияда; психологияда; музыкалык маданиятта; дизайнда;буюмдарды көркөм долбоорлоодо);
 • Маалыматтык системалар жана технологиялар;
 • Компьютердик лингвистика (англис тили);
 • Котормонун маданий аралык байланыштары  жана  автоматташтырылган системалары;
 • Инновацияларды башкаруу;
 • Колдонмо  математика жана информатика;
 • Информатика;
 • Айыл-чарбаны  суу менен камсыздоонун, айдоонун жана бөлүштүрүүнүн инженердик системалары;
 • Информатика жана маалыматтык системалар (долбоор боюнча). (Цвикау ш., Германия);
 • Автоматташтырылган системалардын маалыматтык кооопсуздугун комплекстүү камсыздоо;
 • Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар (Ницца ш., Франция);
 • Маалыматтык технологиялар (Веллоре  ш., Индия). 

 

ИННОВАЦИЯЛЫК КЕСИПТЕР ИНСТИТУТУКИ)

we

 

 

 

wew

Институттун ишмердүүлүгү:

 •  Базалык билим берүүнүн деңгээлин эске алган адистиктердин программалары боюнча  (мектеп, техникум,колледж,жогорку билим);
 • Кошумча кесиптик билим берүүнү уюштуруу, (сертификат  тапшыруу менен);

 ИКИнин директору - Орозалиев М.Ж.                                                                                                                      

 • Инжиниринг жана инновациялар борбору (ИИБ) кийинки күндүзгү окуу формасындагы кесиптик жогорку билим берүү программаларын ишке ашыруу аракеттерди уюштуруу-усул жагынан камсыздайт:
  • - Менчикти баалоо жана башкаруу (экономист-баалоочу);
  • - Антикризистик башкаруу (экономист-менеджер);
  • - Кыймылсыз мүлктү башкаруу жана серептөө (инженер-менеджер);
  • - Маркетинг (маркетолог);
  • - Туризм (туризм боюнча адис);
  • - Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо (инженер-программалоочу);
  • - Маатыматтык менеджмент (менеджер);
  • - Дизайн (дизайнер);
  • - Турмуш-тиричилигиндеги радиоэлектрондук аппаратура (инженер);
  • - Өрт коопсуздугу (инженер).
  • - 2012-2013 окуу жылынан баштап эки деңгээлдүү кесиптик жогорку билимге өткөнгө байланыштуу, ИИБ күндүзгү окуу формасындагы бакалаврдык программаларын жана алар камтыган профилдерин ишке ашыруу аракеттерди уюштуруу-усул жагынан камсыздайт:

 

Багыттар

 

Профилдер

 

Ыйгарылуучуквалификациялар

Менеджмент

Менчикти баалоо жана башкаруу

менеджменттин бакалавры

Антикризистик башкаруу

менеджменттин бакалавры

Коммерция

Маркетинг

коммерциянын бакалавры

Туризм

Туризм

туризмдин бакалавры

Радиотехника

Турмуш тиричилигиндеги радиоэлектрондук аппаратура

техника жана технология бакалавры

Транспорттук радиожабдуусун техникалык пайдалануу

Абада учактардын жана аэропорттордогу радиожабдууларын техникалык пайдалануу

техника жана технология бакалавры

Темир жол транспорттогу радиожабдууларды техникалык пайдалануу

техника жана технология бакалавры

Унаа транспорттогу радиожабдууларды техникалык пайдалануу

техника жана технология бакалавры

Инноватика

Информациялык бизнестеги инноватика

техника жана технология бакалавры

Информатика жана эсептөө техникасы

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо

техника жана технология бакалавры

Маалымат системаларды математикалык камсыздоо жана административдик башкаруу

Маалымат системаларды математикалык камсыздоо жана административдик башкаруу

техника жана технология бакалавры

Программалык инженерия

Программалык инженерия

техника жана технология бакалавры

Маалыматтык менеджмент

Маалыматтык менеджмент

Менеджменттин бакалавры

 

 

 

Дизайн

Дизайн

дизайн бакалавры

Курулуш

Кыймылсыз мүлктү башкаруу жана серептөө

техника жана технология бакалавры

Информациялык курулуш инжиниринги

техника жана технология бакалавры

Жердин түзүлүшү жана кадастр

Жердин түзүлүшү

техника жана технология бакалавры

Жердин кадастры

техника жана технология бакалавры

Шаар кадастры

техника жана технология бакалавры

Техносфералык коопсуздук (өрт коопсуздугу)

өрт коопсуздугу

техника жана технология бакалавры

Борбордун негизги функциялары:

 • -  иш кагаздарды жүргүзүү жана каттоо, ирээтке салуу, окуу процесстин эффектүүлүгүн жана натыйжаларын серептөө;
 • - окуу процесстин графигин, окуу пландарынын жана программаларынын аткарылышын, сабактардын жүрүшүн, иш кагаздарын туура жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө;
 • - окуу процессти пландаштыруу, окуу пландарды түзүү, мугалим курамын тандоо,  сабактардын жүрүшүн түзүү, студенттердин аттестациясын уюштуруу жана башка аракеттерди уюштуруу жана аларга катышуу;
 • - Инновациялык кесиптер институтунун материалдык-техникалык базасын өнүктүрүүгө жана окутуунун жаңы усулдарын киргизүүгө жана жакшыртууга катышуу.
 •                    КУРУЛУШ, ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ (КЭМИ)
  ism.jpg

Институттагы эки  факультет төмөнкү адистиктер боюнча даярдоону жүргүзөт:

 • Өндүрүштүк жана жарандык курулуш;
 • Тоо шарттарындагы курулуш;
 • Курулуш материалдарын,буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү;
 • Кыймылсыз мүлктү серептөө жана башкаруу:
 • Шаардык курулуш жана чарба;
 • Жыгачты иштетүүнүн технологиясы;
 • Гидротехникалык курулуш;
 • Темир жолдорду куруу. Жол жана жол чарбасы;
 • Автомобиль жолдору жана  аэродромдор;
 • Көпүрөөлөр жана транспорттук туннелдер;
 • Темир жол транспортунда жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу;
 • Вагондор жана вагондук чарба;
 • Колдонмо геодезия;
 • Имараттарды долбоорлоо;

 Ишканадагы экономика жана башкаруу:

 • Курулуштагы экономика жана башкаруу;
 •  Кыймылсыз мүлктүн экономикасы;
 •  Экономиканын укуктук ккмсыздалышы;
 •  Сапаттык башкаруу;

 Дүйнөлүк экономика, адистиктер боюнча:

 • Эл аралык экономикалык мамилелер;
 • Курулуш мекемелеринин сырткы экономикалык ишмердүүлүгү;
 • Бухгалтер эсеп, сереп жана аудит;

 Каржы жана насыя адистиктер боюнча:

 • Салыктар жана салык салуулар;
 • Банктык иш;
 • Мекеменин менеджменти ;
 • Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу;
 • Персоналды башкаруу;
 • Логистика жана тапшыруу түйүндөрүн башкаруу;
 • Коомчулук менен байланыш

 

 

ТРАНСПОРТ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ ИНСТИТУТУ (ТРАНСКОМИН)

 intranscom.jpg

Институтта төмөнкү адистиктер боюнча даярдоо жүргүзүлөт:     

 • Автомобилдер жана  автомобиль чарбасы;
 • Транспорттук, технологиялык униааларды  жана жабдыктарды эксплуатациялоо жана тейлөө;
 • Автомобиль транспортундагы жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу;
 • Эл аралык жүк ташуулар;
 • Транспорт комплексиндеги ишмердүүлүктү текшерүү  жана лицензирлөө;.
 • Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу;
 • Жол кырсыктарын изилдөө жана серептөө;
 • Бажы иши ( транспортто);
 • Көтөрмө-транспортук,курулуш жана жол унаалары жана жабдыктары;
 • Жаратылышты жайгаштыруу унаалары жана жабдыктары, айлана-чөйрөнү коргоо;
 • Стандартизация жана сертификация (тармактар боюнча).

ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЭНЕРГИЯНЫ ҮНӨМДӨӨ ИНСТИТУТУ (ЭЭҮИ)

 iees.jpg

Экология жана энергияны үнөмдөө институту 1998-ж. экология жана айлана-чөйрөнү коргоо тармагы боюнча улуттук жана эл аралык  ишмердүүлүккө  жайылтуу үчүн адистерди даярдайт.

     Институт  төмөнкү адистиктер боюнча даярдоо жүргүзүлөт:

 • Суу менен камсыздоо жана сууну айдоо;
 • Жылуулук менен камсыздоо жана желдетүү;
 • Айлана-чөйрөнү инженердик коргоо;
 • Салттуу эмес жана кайра калыбына келүүчү энергиянын булактары;
 • Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу коргоо;
 • Суу ресурстарын комплекстүү колдонуу жана коргоо;
 • Жаштар менен ишти уюштуруу.

    ЭЭҮИнүн бүтүрүүчүлөрү бакалавр, магистр, адис катары өндүрүштүк жана илимий ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча  илимий-изилдөө борборлорунда,банктарда, эл аралык мекемелерде, биржаларда, өндүрүштүк ишканаларда, мамлекеттик курамдарда иштеп, офицердик наамга, айдоочунун укугуна, билим берүү борборлорунун сертификаттарына ээ боло алышат.