АБИТУРИЕНТ – 2020

Сертификаты и лицензии

Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети

Күндүзгү жана сырттан окууформаларына төмөндөгү багыттар боюнча кабыл алууну жарыялайт

logo

Кыргызский
государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова

Объявляет прием
на очную и заочную
формы обучения по следующим
направлениям


 

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ
КУРУЛУШ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ
(тел. 54-57-83, 54-56-65)

                    

Направления / специальности 
Багыттар / адистиктер

Профили 
Профилдер

*Строительство
Курулуш

Промышленное и гражданское строительство
Өнөр-жай жана жарандык курулуш 

Городское строительство и хозяйство
Шаар курулушу жана чарбасы

Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү

Строительство в горных условиях
Тоо шартындагы курулуш

Автомобильные дороги и аэродромы
Автомобиль жолдору жана аэродромдор

Проектирование зданий 
Имараттарды долборлоо

Экспертиза и управление недвижимостью
Кыймылсыз мүлктү башкаруу жана экспертизалоо

Теплогазоснабжение и вентиляция 
Жылуулук, газ менен камсыздандыруу жана желдетүү

Водоснабжение и водоотведение 
Суу менен жабдуу жана сууларды агызуу

Гидротехническое строительство
Суу техникалык курулуш

*Геодезия и дистанционное зондирование
Геодезия жана аралыктан байкаштыруу

Геодезия 
Геодезия

Прикладная геодезия 
Колдонмо геодезия

Дистанционное зондирование 
Аралыктан байкаштыруу

*Природообустройство и водопользование
Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну колдонуу

Водные ресурсы и водопользование 
Суу ресурстары жана сууну колдонуу

Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика жанаэлектротехника

Альтернативные источники энергии 
Энергиянын альтернативдүү булактары

*Технология транспортных процессов
Транспорттордун процесстеринин технологиялары

Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 
Темир жол транспорту менен жүк ташууларды уюштуруу жана башкаруу

Подвижной состав железных дорог
Темир жолдордун кыймыл курамы

Вагоны 
Вагондор

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Темир жолдор, көпүрөлөр жана транспорттук тоннелдер  курулушу

Строительство магистральных железных дорог 
Магистралдык темир жолдор курулушу

Управление в технических системах
Техникалык системалардагы башкаруу

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 
Темир жол транспортундагы автоматика, телемеханика жана байланыш

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ
(тел. 54-95-62, 54-88-78)


Направления / специальности 
Багыттар / адистиктер

Профили 
Профилдер

Экономика
Экономика

Экономика и управление на предприятии 
Экономика жана ишканадагы башкаруу

Финансы и кредит: Налоги и налогообложение, Банковское дело
Каржы жана насыя: Салык жана салык салуу; Банк иши

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит

Мировая экономика 
Дүйнөлүк экономика

Менеджмент
Менеджмент

Менеджмент организации (в строительстве) 
Мекеменин менеджменти (курулушта)

Рекламный менеджмент 
Жарнамалык менеджмент

Управление качеством
Сапатты башкаруу

Управление качеством строительной продукцией 
Курулуш продукцияларынын сапатын  башкаруу

Бизнес-информатика
Бизнес-информатика

Электронный бизнес 
Электрондук бизнес

*Строительство
Курулуш

Логистика в строительстве 
Курулуштагы логистика

Логистика
Логистика

Логистика и управление цепями поставок 
Логистика жана жеткирүүнүн үзгүлтүксүздүгүн башкаруу

Управление бизнесом
Бизнести башкаруу

Международный бизнес 
Эл аралык бизнес

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
АРХИТЕКТУРА ЖАНА ДИЗАЙН ИНСТИТУТУ
(тел. 54-85-24, 54-22-48)


Направления / специальности 
Багыттар / адистиктер

Профили 
Профилдер

*Архитектура
Архитектура

Архитектура зданий и сооружений 
Имараттар жана курулмалар архитектурасы

Ландшафтная архитектура 
Ландшафттык архитектура

Монументально-мемориальная архитектура 
Монументалдык-мемориалдык архитектура

*Дизайн архитектурной среды
Архитектуралык чөйрөнүн дизайны

Дизайн городской среды 
Шаар чөйрөсүнүн дизайны

Дизайн интерьера 
Интерьер дизайны

Восточная архитектура и дизайн 
Чыгыш архитектурасы жана дизайн

*Реставрация и реконструкция архитектурного наследия
Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо

Реконструкция сложившейся застройки 
Калыптанып калган курулушту реконструкциялоо

*Градостроительство
Шаар курулушу

Градостроительное проектирование 
Шаар курулуштук долбоорлоо

Градостроительное планирование 
Шаар курулуштук пландоо

Градостроительное управление 
Шаар курулуштук башкаруу

*Технология изделий легкой промышленности
Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы

Конструирование швейных изделий 
Тикмечилик буюмдарын конструкциялоо

*Искусство костюма и текстиля
Костюм жана текстиль искусствосу

Художественное проектирование костюма 
Костюмдарды көркөм долборлоо

Изобразительное искусство
Көркөм өнөр искусствосу

Текстиль
Текстиль

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
ТРАНСПОРТ ЖАНА ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ
(тел. 54-28-73, 54-57-19)


Направления / специальности 
Багыттар / адистиктер

Профили 
Профилдер

*Технология транспортных процессов
Транспорттордун процесстеринин технологиялары

Организация перевозок и управление на транспорте 
Автомобиль унаасында жүк ташууларды уюштуруу жана  башкаруу

Инспектирование и лицензирование деятельности транспортного комплекса 
Транспорт комплексинин ишмердүүлүгүн лицензиялоо жана инспектирлөө

Международные перевозки на автотранспорте 
Автомобиль унаасы менен  эл аралык ташуулар

Организация и безопасность движения 
Жол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу

Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
Жол-транспорт кырсыктарын эксперттөө жана изилдөө

Таможенное дело на транспорте 
Транспорттогу  бажы  иши

Транспортная логистика 
Транспорттук логистика

*Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Транспорттук-технологиялык машиналарды  жана комплекстерди пайдалануу

Автомобили и автомобильное хозяйство 
Автомобилдер жана автомобиль чарбасы

Автомобильный сервис 
Автомобилдик тейлөө

Наземные транспортно-технологические машины и комплексы
Жер үстүндөгү транспорттук- технологи-лык машиналар жана комплекстер

Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование 
Көтөрүп- ташуучу, курулуш, жол куруучу машиналар жана жабдыктар

*Строительство
Курулуш

Механизация и автоматизация в строительстве 
Курулуштагы механизация жана автоматташтыруу

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Рекреация жана спорттук-саламаттык чыңдоочу туризм

Менеджмент в сфере рекреации и туризма
Рекреация жана туризм чөйрөсүндөгү менеджмент

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
Рекреация жана спорттук-саламаттык чыңдоочу туризм

*Техносферная безопасность
Техносфералык коопсуздук

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
Айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу

 

Инженерная защита окружающей среды 
Айлана чөйрөнү инженердик коргоо

 

Защита в чрезвычайных ситуациях 
Өзгөчө кырдаалдар шартында коргоо

Организация работы с молодежью
Жаштар менен иштөөнү  уюштуруу

Организация работы с молодежью 
Жаштар менен иштөөнү  уюштуруу

 

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ
 (тел. 54-57-97, 54-95-73)


Направления / специальности 
Багыттар / адистиктер

Профили 
Профилдер

*Информационные системы и технологии
Маалыматтык системалар жана технологиялар

Информационные системы и технологии: в бизнесе; в банковском деле; в таможенном деле. 
Ишкердиктеги,  банк ишиндеги, бажы ишиндеги  маалыматтык системалар жана технологиялар

Прикладная информатика
Колдонмо информатика

Прикладная информатика по областям: в экономике, менеджменте, ОБД, транспортно-технологическом комплексе, дизайне, архитектуре, строительстве, экологии, ГИС, ХПИ, психологии, звукорежиссуре, информационной сфере 
Колдонмо информатика (тармактар боюнча): экономикада; менеджменте; кыймылдын коопсуздугун уюштурууда; транспорттук жана технологиялык комплексте; дизайнда; архитектурада; курулушта; экологияда; геоинформациялык системаларда; буюмдарды көркөмдөп долбоорлоодо; психологияда; үн режиссурасында; информациялык чөйрөдө

Компьютерная лингвистика
Компьютердик лингвистика

Компьютерная лингвистика и лингвистическая экспертиза 
Компьютердик лингвистика жана лингвистикалык экспертиза

Межкультурная коммуникация и автоматизированные системы перевода 
Котормонун маданий аралык байланыштары  жана автоматташтырылган системалары

Программная инженерия
Программалык инженерия

Разработка программно-информационных систем 
Программа-маалыматтык системаларды иштеп чыгуу

Технология разработки программного обеспечения 
Программалык жабдылыштарды иштеп чыгуунун технологиясы

*Информационная безопасность
Маалыматтык  коопсуздук

Безопасность автоматизированных систем 
Автоматташтырылган системалардын коопсуздугу

Безопасность телекоммуникационных систем 
Телекоммуникациялык системалардын коопсуздугу

Безопасность оптических систем и связи 
Оптикалык системалардын жана байланыштардын коопсуздугу

*Прикладная математика и информатика
Колдонмо математика жана информатика

Системное программирование и компьютерные технологии 
Системалык программалоо жана компьютердик технологиялар

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ
ИННОВАЦИЯЛЫК  КЕСИПТЕР  ИНСТИТУТУ
(тел. 65-06-30, 59-53-90)


Направления / специальности 
Багыттар / адистиктер

Профили 
Профилдер

Строительство
Курулуш

Информационно-строительный инжиниринг 
Информациялык  курулуш инжиниринги

Менеджмент
Менеджмент

Антикризисное управление 
Антикризистик башкаруу

Информационный менеджмент 
Маалыматтык менеджмент

Информатика и вычислительная техника
Информатика жана эсептөө техникасы

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 
Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган  системаларды программа менен камсыздоо

Землеустройство и кадастры
Жердин түзүлүшү жана кадастры

Управление недвижимостью 
Кыймылсыз мүлктү  башкаруу

Оценка и мониторинг земель 
Жерди баалоо жана мониторинг кылуу

Кадастр недвижимости 
Кыймылсыз мүлк  кадастры

Дизайн
Дизайн

Графический дизайн 
Графикалык дизайн

Дизайн интерьера 
Имараттардын ички көрүнүшүнүн дизайны

Дизайн одежды 
Кийим дизайны

Радиотехника
Радиотехника

Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
Турмуш тиричилигиндеги радиоэлектрондук аппаратура

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Транспорттук радиожабдууну техникалык пайдалануу

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 
Транспорттук радиожабдууну техникалык пайдалануу

Пожарная безопасность
Өрт коопсуздугу

Пожарная безопасность 
Өрт коопсуздугу

Экономика
Экономика

Банковское дело 
Банк иши

Оценка и управление собственностью 
Өздүк мүлктү баалоо жана башкаруу

Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары

Интеллектуальные системы 
Интеллектуалдык системалар

КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
КЫРГЫЗ-ГЕРМАН КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА ИНСТИТУТУ
(тел. 54-92-28) inai.kg


Направления / специальности 
Багыттар / адистиктер

Профили 
Профилдер

Информатика
Информатика

Программные технологии
Программалык технологиялар

Веб-информатика 
Веб-информатика

Медицинская информатика
Медициналык информатика

 

 

Колледж КГУСТА
КМКТАУ колледжи
(тел. 59-53-92)

Багыттар
Направления

Адистиктер
Специальности

Маданият жана искусствоИскусство и культура

Дизайн (тармактар боюнча)
Дизайн (по отраслям)

Экономика жана башкарууЭкономика и управление

Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Менеджмент (тармактар боюнча)
Менеджмент (по отраслям)

Финансы (тармактар боюнча)
Финансы (по отраслям)

Салык жана салык өндүрүү
Налоги и налогообложение

Сервис, туризм жана маалыматтык коопсуздук
Сервис, туризм и информационная безопасность

Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугу
Информационная безопасность автоматизированных систем

Геодезия жана жерге жайгаштыруу
Геодезия и землеустройство

Колдонмо геодезия
Прикладная геодезия

Электр- жана жылуулук энергетика
Электро- и теплоэнергетика

Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Электроснабжение(по отраслям)

Техника жана жердеги унаанын технологиялары
Техника и технологии наземного транспорта

Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Көтөрүп-ташуучу, курулуш, жол машиналарын жана жабдыктарын техникалык эксплуатациялоо
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

«Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасынан башкасында)»  
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта за исключением воздушного транспорта)

Темир жолдогу кыймылдуу курамды техникалык эксплуатациялоо
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Информатика жана эсептөө техникасы
Информатика и вычислительная техника

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Компьютердик системаларда программалоо
Программирование в компьютерных системах

Прикладная информатика
Колдонмо информатика

Курулуш жана архитектураАрхитектура и строительство

Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Металл эмес курулуш буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

Газ менен камсыздоо системаларын жана жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Суу менен камсыздоо жана сууну бөлүп кетүү
Водоснабжение и водоотведение

Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Архитектура
Архитектура

Техносфералык коопсуздук жана жаратылышты жайгаштыруу
Техносферная безопасность и природообустройство

Өзгөчө кырдаалда коргоонуу
Защита в чрезвычайных ситуациях

Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо
Экология и охрана окружающей среды

Сырттан окуу бөлүмү
Заочная форма обучения

Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Суу менен камсыздоо жана сууну бөлүп кетүү
Водоснабжение и водоотведение
Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
«Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасынан башкасында)»  
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта за исключением воздушного транспорта)
Өзгөчө кырдаалда коргоонуу
Защита в чрезвычайных ситуациях
Менеджмент (тармактар боюнча)
Менеджмент (по отраслям)

 

*-предусмотрены грантовые (бюджетные) места / гранттык (бюджеттик) орундар каралган
По всем направлениям подготовки предусмотрены продолжение обучения после колледжа и на второе высшее образование по очной и заочной (с применением дистанционных образовательных технологий) формам обучения.
Ориентировочная стоимость обучения – от 25000 до 42000 сомов.

НАШ АДРЕС:
720020, г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 34-б,
тел.: (0132) 54-57-99 (Приемная комиссия), факс: (0312) 54-51-36
Web: www.ksucta.kg        E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.