«Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо»
(ТТМЭ) кафедрасы.

ETC

ETC

«Транспортук жана и технологиялык машиналарды эксплуатациялоо» кафедрасынын жамааты

«Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо » (ТТМЭ) кафедрасы 2017-жылдын 4-июлунда КМКТАУнун ректорунун №1/105-буйругу менен түзүлгөн. Ал өзүнө көп жылдык тарыхты камтыган «Транспорттук каражаттарды эксплуатациялоо» жана «Көтөрүп-ташуучу, курулуш жана жол машиналары жана жабдыктары» кафедраларын бириктирүү менен түзүлгөн. Түзүлгөн күндөн тарта кафедраны Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын академиялык кеңешчиси, техника илимдеринин доктору, профессор Сүйүнтбеков Ислам Эсенкулович башкарат.

Кафедрада жогорку квалификациялуу профессордук окутуучулук курам иш алып барат.Кафедра магистирлерд,  аспиранттарды жана докторанттарды даярдайт.

Кафедранын жамааты транспорттук жана технологиялык машиналардын жумушчу процесстерин изилдөө боюнча эксперименталдык жабдыктарды, стенддерди жана макеттерди иштеп чыгышты.

Кафедранын профессордук-окутуучу курамы 17 кишиден турат, анын ичинде: 3 профессор, 5 доцент, 5 улуу окутуучу жана 4 окутуучу.
Кафедра эки багытта бакалаврларды даярдайт:
-670200-Транспорттук жана технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо,
Профиль 1.: –Автомобилдер жана автомобилдер чарбасы (Окутуунун максаты жана жыйынтыгы);
Профиль 2.:-Автомобилдик тейлөө (Окутуунун максаты жана жыйынтыгы);
Профиль3.: -Аба транспортун жерден камсыздоочу транспорттук-технологиялык машиналарды эксплуатациялоо;
-670100 –Жер үстүндөгү транспорттук жана технологиялык машиналар жана комплекстер,
Профиль 1.: -Көтөрүп –ташуучу, курулуш жана жол машиналары жана жабдыктары (Окутуунун максаты жана жыйынтыгы);
Профиль 2.: -Авиациялык учууларды аэродромдук-техникалык камсыздоочу каражаттар;
Профиль 3.; -Айыл-чарба машиналары жана жабдыктары;
Профиль 4.; -Жаратылышты турукташтыруучу жана айлана-чөйрөнү коргоочу машиналар жана жабдыктар.
Академиялык даражасы-бакалавр.

Адистиктин негизги иш алып баруусу транспорттук жана технологиялык машиналарды техникалык тейлөөнү уюштуруу жана камсыз кылуу, диагностикалоо жана оңдоо. Транспорттук жана технологиялык машиналардын ишке жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуучу бул адистиктер Кыргызстандын өндүрүшүнө керек болуучу негизги багыт, мамлекеттин жашоосунда стратегиялык жактан эң керектүү, өндүрүштөрдү өнүктүрүүчү бирден бир кесип. Жогорудагы адистиктер эмгек рыногунда талап кылынуучу, жогорку маяналуу деп эсептелинет.

Биздин профилдердин билим берүүчү-адистештирилген программалары, биздин бүтүрүүчүлөргө транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоодогу бардык циклында өзүнүн жашоосун арноо үчүн суроолор топтомун камтыйт.  Биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү транспорттук жана технологиялык машиналарды өркүндөтүүгө жана өнүктүрүүгө тийешелүү фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөр менен алектене алат. Транспорттук жана технологиялык машиналарды, алардын агрегаттарын жана системаларын долбоорлоо жана куруу боюнча иш алып баруучу жамаатка аралаша алат. Транспорттук жана технологиялык ишканаларда инженердик кызматта иштей алат, транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуаттациялоо же автотранспорттук, курулуш жана жол ишканаларын сервистик тейлөө менен алектене алат.

Студенттер университеттин коомдук жашоосунда дайыма активдүү катышат. Жогоруда айтылган адистиктер жана профилдер үчүн мамлекеттик билим берүү стандарттары бар. Жумушчу окуу пландары бардык багыт боюнча мамлекеттик жана расмий тилде.
Окуу процесси учурунда, каалоочулар: -Техник–автослесарь; -техник-автоэлектрик; -Техник–электроширеткич жумушчу кесиптештерине ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар.

Кафедранын илимий көйгөйү: «Кыргыз Республикасынын шарттарында транспорттук жана технологиялык машиналардын эксплуатациялык эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана конструкциаларын өркүндөтүү»
Кафедрада: «Транспорттук жана технологиялык машиналарды жана комплекстерди, автомобилдерди техникалык эксплуатациялоо» программасы боюнча магистратура;
05.22.10. –Автомобил транспортун  эксплуатациялоо;
05.05.03. –Дөңгөлөктүү жана каз тамандуу машиналары;
05.05.04. –Курулуш жана жол машиналары адистиктери боюнча аспирантура жана докторантура бар.

Кафедранын максаты: техника багытында бакалаврларды жана магистрларды даярдоо, жогорку квалификациядагы кадрларды тарбиялоо.
Кафедранын миссиясы: билим берүү чөйрөсүндөгү техника багытында коомго салым кошуу жана кызмат кылуу.
Кафедранын көйгөйү: нормативдик-техникалык документтердин талабына ылайык транспорттук  жана технологиялык машиналарды пайдалануу; Пайдалануучу жана оңдолуучу транспорттук жана транспорттук жабдыктарга жана технологиялык машиналарга тажрыйба жүргүзүү жана ишке жөндөмдүүлүгүн аныктоо. 

Уюштуруучулук-башкаруучулук иш алып баруу: Жамаатта иш алып барууну уюштуруу жана өркүндөтүү башкаруучулук чечимдерди тандоо, аныктоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, эсептөө жана документ алмашуу системасы.
Долбоорлук-конструктордук иш алып баруу: Маселени чечүүдө максатын багыттоо жана долбоорду кабыл алуу, максатка жетүү критерийлери жана көрсөткүчтөрү. Механика-технологиялык, эстетикалык, экологиялык жана экономикалык талаптарды эске алып ишмердиктин жогорку деңгээлдеги обьектеринин долбоорун иштеп чыгуу.

Өндүрүштүк-техникалык иш алып баруу: Техникалык тейлөө, сервис, оңдоо жана башка транспорту эксплуатацялоодо же жабдыкты жасоо боюнча өндүрүштүк программаларды аныктоо; Транспорт техникасын жана жабдыкты чечүүдө жана жөнгө салууда натыйжалуу инженердик чечимдерди ишке киргизүү, уюштуруу жана техникалык текшерүүнү ишке ашыруу.

Кафедранын жамааты кадрдык потенциалды жогорулатуу жана материалдык-техникалык базаны жакшыртуу боюнча бир багыттуу максатта иш алып барууда.

Жооптуу: ТТМЭ кафедрасынын башчысы,
техн. илим. доктору., профессор, Сүйүнтбеков И.Э.
Жаңыланды: 12.04.2021-ж.