“КУРУЛУШ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ, ИМАРАТТАР ЖАНА КУРУЛМАЛАР” КАФЕДРАСЫ

”Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар” кафедрасы ХХ кылымдын ортосунан башат алган, өз убагында Кыргызстандын курулуш тармагындагы илимдин алгачкы курамдык бөлүмдөрүнөн болушкан,   эки базалык жана курамдарды түзүүчү -“Темир-бетон конструкциялары” жана “Темир жана полимердик конструкциялар” кафедраларынын биригүүсүнүн жыйынтыгында 2017-жылы түзүлдү.
“Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар” кафедрасы “Курулуш” багыты боюнча эң негизги  “Өнөр-жай жана жарандык курулуш”профилинде даярдоону жана бүтүрүүнү ишке ашырат.
Жогорку кесиптик билим берүүнүн эки баскычтуу системасына ылайык, кафедра“Өнөр-жай жана жарандык курулуш” магистрдик программасы боюнча магистрлерди даярдап чыгарат.
Кафедранын сапаттуу түзүмү 5 техника илимдеринин докторлорун, 6 профессорлор менен 10 ашуун илимдин кандидаттары жана доценттерин камтыйт. Кафедранын илимий потенциалынын жогорку квалификациялуу адистери, техника илимдеринин кандидаттары жана докторлорун даярдап чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Кафедрада 10дон ашуун аспиранттар жана илимий даражалардын изденүүчүлөрү бар. Кафедра жогорку квалификациядагы адистерди төмөнкү илимий адистиктер боюнча даярдап чыгарат: 05.23.01 – курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар; 05.23.11 – жолдорду, метрополитендерди, аэродромдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук туннелдерди долбоорлоо жана куруу; 05.23.05 – курулуш материалдары жана буюмдары; 05.23.17 – курулуш механикасы;
Тарыхый ретроспективада кафедранын биринчи башчысы болуп, ФПИнин курулуш факультетинин деканы, доцент Пак Борис Елисеевич (1970-1974-жж.) шайланган.  Кийинки жылдарда кафедраны: т.и.к., доцент Тян Александр Сергеевич (1974-1981-жж.); т.и.к., доцент Темикеев К.Т.  т.и.к., доцент Бактыгулов К.Б. (1992-1993-жж.); т.и.к.,доцент Усубакунов Э.У. (1993-1994-жж.); т.и.д., профессор Абдужабаров А.Х. (1994-1996-жж.) жана 2017-жылгы чейин профессордун м.а. Темикеев К.Т.башкарып келишкен.
ИККК кафедрасынын негизги өнүгүү багыттары жана максаты болуп “Курулуш” багыты боюнча “Бакалавр” жана ”Магистр” баскычтарында мамлекеттик билим берүү стандарттарын өздөштүрүүгө жана келечектеги кесибине керектүү практикалык ыкмаларга, жөндөмдөргө жана компетенцияларга  ээ болуу үчүн  студенттерге керектүү шарттарды түзүп берүү. Айтылган максаттарга жетүү үчүн керектүү инфраструктуралар жана окуу процессин эффективдүү системасы түзүлгөн.
Кафедранын кийинки өнүгүүсү төмөнкү негизги багыттар боюнча жүргүзүлөт:

  1. Кафедрага бекитилген сабактар боюнча, окуу жана усулдук иштерди окутуунун жаңы ыкмаларын колдонуу менен уюштуруу жана жүргүзүү;
  2. Кафедранын профили боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, алардын жыйынтыктарын жарыялоо (монографияларды, макалаларды, көрсөтмөлөрдү, жыйнактарды ж.б.)
  3. Аспирантура жана магистратура аркылуу илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо, алардын квалификациясын жогорулатуу, окутуучулардын иштеринине сапаттык текшерүүнү күчөтүү;
  4. Студенттер менен үгүт жана тарбиялык иштерди жүргүзүү;
  5. Илимий жана өндүрүштүк да, өнөктөштүк да байланыштарды кеңейтүү жана өнүктүрүү;
  6. Инновациялык ишмердүүлүк;
  7. Сапат менеджменти системасын мындан ары өнүктүрүү;

Алдыга коюлган максаттарга жана ишмердүүлүк багыттарына жетүү максатында ККИК кафедрасы төмөнкүдөй маселерди чечет:

Илим-изилдөөчүлүк иштер.
а) Илимий цитаталоо системасында индексацияланган рецензиялуу басылмаларга
(Web of Science, Scopus, Reuters Thomson, РИНЦ ж.б.) илимий макалаларды жарыялоо;
b) Докторлук (DSc) жана кандидаттык (PhD) диссертацияларды даярдоо;
c) Илимий конференцияларга, тренингдерге жана семинарларга катышуу;
d) Ойлоп-табууларга патенттерди даярдоо жана алуу, пайдалуу моделдер;
e) Илимий монографияларды даярдоо жана жарыялоо;

Окуу-усулдук иштер
а) Ар бир окутулуучу сабактар боюнча окуу-усулдук комплекстерди (ОУК) 
жаңылоо;
b) Иштелип чыккан жана түзүлгөн окуу-усулдук комплекстер (ОУК) КМКТАУнун серверине жүктөлөт. ОУКту түзүүдө жана иштеп чыгууда кафедра  ОУКтун төмөнкү курамдык бөлүктөрүн колдонот: лекциялар-тезистер жана  слайддар; усулдук көрсөтмөлөр/лабораториялык жана практикалык иштерди аткаруу үчүн көрсөтмөлөр; Sillabuss-ар бир сабакты өздөштүрүү программасы;  
Sillabuss – студенттер үчүн ар бир сабакты өздөштүрүүнүн кыскача программасы;
Баалоо каражаттарынын фонду – тестирлөө тапшырмалары, экзамен билеттери,  ЭГТ/ГТларга тапшырмалар, СӨИне жна курстук долбоорлорго тапшырмалар.
c) Окуу китептерин, окуу көрсөтмөлөрүн, усулдук көрсөтмөлөрдү даярдоо жана басып чыгаруу;

Тарбиялык, уюштуруучулук жана башка иштер
а) Кафедра кураторлук кылган топтордогу тарбиялык иштерди, кафедра башчысы тарабынан бекитилген куратордук иштердин планына ылайык жүргүзөт.
b) Кафедра студенттердин электрондук базасын түзөт жана анда төмөнкү өздүк маалыматтар чагылдырылат:студенттин аты-жөнү, туулган жылы, катталган дареги, жашаган жери, телефон номери, WhatsApp номери, facebook/Instagram баракчаларынын маалыматы, ата-энеси тууралу маалымат. Өздүк маалыматтар жогорку купуялуулукка ээ жана ачык булактарга жарыяланышы мүмкүн эмес.
c) Кафедра ар бир студентке пландалган жана пландан тышкары медициналык кароолордон өтүп туруу милдеттемеси менен медициналык китепчелерди ачат.
d) Кафедра ар бир иш маалыматы facebook: facebook.com/civil.engineering.ksucta расмий баракчасына жарыялап турат.
e) Тарбиялык иштерди алып барууда кафедра студенттерге карата төмөнкү саясатты колдонот: сабактарга милдеттүү түрдө катышуу; окуу процессине активдүү катышуу; студенттер тарабынан тапшырмаларды өз убагында аткаруу; сабактарга өз убагында катышуу; сабактарды социалдык жана этикалык жүрүш-турушу; модульду тапшырууда жана анын жыйынтыктарын билүүдө лекторго жана окутуучуларга сый-мамиле жасоо; сырткы көрүнүшкө ишкер же нейтралдуу дресс-код, сабактарды далилсиз себептер менен калтырууну жоюу; тамеки тартууну, университеттик жана башка коомдук жайларда өзүн тыкан жана татыктуу алып жүрүү; гаджеттерди, үн аркылуу же видео байланышка, андан тышкары сабак учурунда тексттик маалыматтарды колдонууга жол берилбейт; лектор тарабынан аныкталып, берилген темалар боюнча калтырылган сабактарды өз убагында толуктап, кайра тапшыруу, этикалык, диний, саясий жана социалдык толеранттуулук, каршы пикирлерди жана протесттерди политкоррективдүү формада түзүү; кесиптик ишмердүүлүктө конструктивдүү маектешүүнү колдоо, сабак учурунда дискуссияга тартылуусу, тактык жана милдеттүүлүк, этикалык жана укуктук сабаттуулук;
f) Кафедранын кызматкерлери кесиптик ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциянын жана анын аймагында колдонуудагы КРнын  мыйзамдарына, укук-ченемдик актылардын жетекчилиги астында иш алып барат.
g) Кафедранын башкы жетекчиси, профессорлору академиялык мобилдүүлүк талаптарын аткарышат – Кыргызстандын ичинде жана чет жактарда лекцияларды окушат, андан тышкары кафедра Кыргызстандагы ЖОЖдан жана чет жактардан лекторлорду чакырат.
h) Кафедранын кызматкерлери, өзгөчө жаш окутуучулар, англис тилин өздөштүрүп жатышат, лекцияларды эки же андан көп тилде окушат, анын ичинде Малекеттик тилге артыкчылык көргөзүшөт.
i) Кафедранын кызматкерлери орто мектептердин окуучуларынын жана абитуриенттердин арасында активдүү,  кесипке үгүттөө иштерин жүргүзүшөт; КМКТАУну жана курулуштагы (civil.engineering) инженердик билим берүүнү жайылтуунун үстүндө дайыма жана жемиштүү иштеп жатышат.
j) Кафедра бизнес жана экономиканын реалдуу сектору менен, университет жана бизнестин ортосундагы конструктивдүү байланышты колдоо максатында, тактап айтканда, курулуш компаниялар менен, үй куруучулар менен, R&D агенттиктер /студиялар/ лабораториялар менен  жеке жана кесиптик байланыштарды жөнгө салып жатат.

Кадр саясаты
ККИК кафедрасынын кийинки өнүгүүсүнүн келечеги, анын курамынын педагогикалык жана илимий дарамети менен аныкталат. Бул жаатта кафедранын өнүгүү багыттарынын эн негиздүүлөрүнүн бири болуп, кадрдык потенциалды жаңыртуу жана жакшыртуу, төмөнкү багыттар боюнча адистердин илимий-педагогикалык сапаттык деңгээлин жогорулатуу эсептелет:
а) кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын квалификациясын системалык түрдө   жогорулатуу;
b) “Курулуш” багыты боюнча эки баскычтуу билим берүү системасын мындан ары  өнүктүрүү;
c) КМКТАУнуну ОУУна активдүү катышуу, анын алкагында студенттер үчүн окуу-усулдук каражаттар талдалат, кийинки талкуулоо, толуктоо жана усулдук ыкмаларды тандоо менен кафедранын окутуучуларына семинарлар жана ачык лекциялар өткөүлөт.
d) кафедранын окутуучуларына КРнын ЖАКнан “профессор” жана “доцент” илимий даражаларын алуу;
e) окутуучулар тарабынан кандидаттык (PhD) жана доктордук (DSc) диссертацияларды жактоо;
f) кафедранын окутуучуларынын кандидаттык жана доктордук диссертацияларынын үстүндө иштөөсү үчүн илимий маселелерди аныктоо;
g) ПОКдын квалификациясын жогорулатуу жана шайкештик сертификаттарын алуу;

Инновациялык ишмердүүлүк
ККИК кафедрасы жогорку билим берүүнүн  эки баскычтуу системасы боюнча иш алып барат жана мындан ары да уланат.
Кафедранын жамаатынын алдында төмөнкү иштерди ишке ашыруу турат:
а) Сivil.Еngineering. багытындагы 4 муундагы мамлекеттик билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу. Жаңы абитуриенттердин жана орто  билим берүү мекемелеринин окуучуларынын санынын объективдүү кыскаруусуна байланыштуу – мезгилдин талабына ылайык, профилдерди ирилештирүүнү эске алган жарандык курулуш;
b) Келечектеги 4-чу муундун жана 3-чу муундагы билим берүү  стандартында камтылган жаны билим берүү принциптерине ылайык, сабактардын окуу-усулдук комплекстерин жана программаларды иштеп чыгуу менен мурдагыларын кайрадан карап чыгуу;
c) Студенттердин билим сапатын текшерүүнүн жаңы чараларын иштеп чыгуу:билимдин сапатын аныктоону тест түрүндө, жазуу түрүндөгү жана практикалык формаларын айкалыштыруунун концепцияларын түзүү;
d) Эмгек базарынын талаптарына компетенттүү мамиле кылуунун, андан тышкары иш берүүчүлөр тарабынан практикалык суроо-талаптардын негизинде, студенттердин практикасынын концепциясын өнүктүрүү;
Билим берүү дайыма эскирип калуучу билимди үйрөтүүгө эмес, өз алдынча билим алууга мүмкүнчүлүк түзгөн базалык компетенцияларга  ээ болуусуна багытталуусу зарыл.
Андыктан билимди өздөштүрүүдөн тышкары да, жаңы маалыматты алууга, иштетүүгө, колдонууга мүмкүнчүлүк түзгөн техниканы өздөштүрүү көбүрөөк маанилүү болуп жатат.
Эки баскычтүү билим берүү системасына өтүү шартында, студенттин өздүк мейкиндигин түзүп берүү өзгөчө мааниге ээ болуусу шарт. Өз алдынча иштөө мейкиндигин эффективдүү уюштуруу үчүн, кафедранын жамаатына билим берүү ишмердүүлүктүн инновациялык технологияларын өздөштүрүүсү зарыл. Студенттердин өз алдынча иштөөсүнүн концепциясын иштеп чыгуусу зарыл.
Билим берүү системасын жаңылоодо, анын инновациялык түзүүчүсүн жакшыртуу керек, ал студенттердин кесиптик сапаттарын калыптанышы менен байланышкан.
ККИК кафедрасы курулуш конструкцияларын (темир-бетон, жыгач жана полимердик) сыноо лабораториясына ээ.

Кыргызстан, 720020, Бишкек ш., Малдыбаев көч. 34”б”, Н.Исанов атындагы  КМКТАУ
Курулуш жана технологиялар институту, “Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар” кафедрасы,  бөл. 3/203,   facebook.com/civilengineeringksucta

Телефон: +996-312-545641

                                                                           Жооптуу: Өмүрканова Азиза

                                                                            Жаңыланды:20.11.2019.