“Интеллектуалдык менчик” республикалык эссе-сынагы

Жалпы жоболор

1.1. Бул “Интеллектуалдык менчик” деген аталыштагы республикалык ээсе сынак 2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын ишке ашыруу алкагында өткөрүлүп жатат.
1.2. Республикалык эссе сынактын (мындан ары – сынак) уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (мындан ары – Кыргызпатент) караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу ( мындан ары – ИМ мамфонду) болуп эсептелет.

Сынактын максаты жана милдети

 2.1. Сынактын максаты:
1) өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө интеллектуалдык менчиктин ролун арттыруу;
2) мектеп окуучуларынын жана студенттердин чыгармачылык потенциалын жогорулатуу, интеллектуалдык менчик маселелерине кызыгуусун активдештирүү;
3) мамлекеттин чыгармачылык потенциалын бекемдөөгө көмөктөшүү.
2.2. Сынактын негизги милдети – интеллектуалдык менчик темасын ачып берген эң мыкты ишти тандап алуу.

Сынакты уюштуруу

3.1. Сынак мектеп окуучуларынын, орто жана жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында өткөрүлөт.
3.2. Сынак 2017-жылдын 1-24-октябрга чейин өткөрүлөт.
3.3. Эссе мамлекеттик жана орус тилинде кабыл алынат.
3.4. Ушул Жобонун талабына жооп бербеген эссени Сынактын комиссиясы карабайт.
3.5. Сынакка жөнөтүлгөн эссе кайтарылбайт, авторго рецензия берилбейт.
Жобо жана сынак тууралуу маалымат  Кыргызпатент, ИМ мамфонддун www.patent.kg/  же  http://patent.kg/fund/ сайттарына жайгаштырылат. Кызыкдар тарап сынактын уюштуруу комитетине (0312) 52-08-07, (0312) 52-12-47 телефондоруна суроолор боюнча кайрылып, кеп-кеңеш алса болот.  

Сынакты өткөзүү тартиби

 4.1. Сынак бир этаптан турат.
Сынакка 2017-жылдын  1- 20-октябрына чейин жөнөтүлгөн иштер кабыл алынат. Сынакка жөнөтүлгөн материалдар катышуучуларга кайра берилбейт жана рецензияланбайт.
Эссе сынакты уюштуруу жана түшкөн иштерди баалоо үчүн Сынактын коммиссиясы түзүлөт. Анын курамына алдыңкы жаш окумуштуулар, КР УИА жана ЖОЖдун окутуучулары, Кыргызпатенттин адистери кирет.
Иштер төмөндөгүдөй критерийлер боюнча бааланат:
- Сынактын талабына жооп берүү деңгээли;
- теманын актуалдуулугу, берген оюнун оригиналдуулугу;
- илимий-изилдөөчүлүк деңгээли;
- иштин чыгармачылык мүнөзү;
- иштин сапаты, баяндоо стили;
-социалдык маанилүүлүгү.

Эссеге коюлган  талап

Сынакка катышуу үчүн катышуучулар арыз (тиркеме 1) жана эссе ишти тапшырышат.
Эссе компьютерде терилип, А-4 форматтагы 10-15 барактан кем болбой
MicrosoftOffice 2007, Times New Roman шрифти, 14-кегль,1,5, интервал менен терилиш керек. Барактагы тексттери оңдолуп, чийилген эссе сынакка катыштырылбайт. Ошондой эле эссеннин текстине сканерден өткөзүлгөн график, схема, таблицалар ж.б. колдонууга уруксат берилбейт.
Титулдук баракка төмөндөгүлөрдү көрсөтүү зарыл:
- окуу жайдын аталышы;
- иштин темасы;
- автор жөнүндө маалымат (толук аты-жөнү);
- группа, курс, бөлүм (күндүзгу, кечки, дистанциондук);
- факультет;
- почта индекси, үйдүн дареги, телефону.

Эссени   кабыл  алуу         

-Иштер Кыргызпатент алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекет фондусунда төмөндөгү дарек боюнча: Бишкек шаары, 11-кичирайон, 10/1 үйдө кабыл алынат. Байланыш телефону: (0312) 52-12-47, (0312) 52-08-07.

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу

6.1. Сынактын жыйынтыгы  2017-жылдын 24-октябрында чыгарылат.
6.2. Жеңүүчүлөргө сыйлыкты ыйгаруу 2017-жылдын ноябрында өткөрүлөт.
6.3. Сынактын жеңүүчүлөрү Кыргызпатенттин Ардак грамоталары жана акчалай сыйлык менен сыйланышат. Эң мыкты деп табылган эссе сынак Кыргызпатент, Интеллекталдык менчик мамлекеттик фонд менен “Эркин-Тоо” газетасынын сайтына жарыяланат.

 

 

Республикалык эссе сынак жөнүндөгү
Жобого Тиркеме 1

 

Республикалык эссе сынактын
Комиссиясына

                                   
Аты-жөнү_______________________________

                       Окуу жайдын аталышы___________________________________
__________________________________________________________________

Класс, курс, бөлүм, факультет, адистиги________________________________

 

Дареги, байланыш телефону__________________________________________

 __________________________________________________________________

 

Арыз

          “Интеллектуалдык менчик”  деген аталыштагы республикалык эссе-сынакка катышууга уруксат берүүңүздү өтүнөм. Сынактын Жобосу менен таанышып чыктым жана өткөзүү тартибине макулмун.