Редакциялык-басма бөлүм (РББ) Н.Исанов атындагы КМКТАУда (КАКИ) 1993-ж. баштап өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет.
Өз ишмердүүлүгүндө РББ университеттин Окумуштуулар кеңешинин чечимдери жана жогорку мекемелердин нормативдик документтерине таянып иш алып барат.
Бөлүмдүн кызматкерлеринин кызматтык милдеттерине илимий, окуу жана усулдук адабияттардын кол жазмаларын текшерүү жана аларды басып чыгарууга даярдоо милдети жүктөлгөн.
Андан сырткары РББ монографияларды, окуу куралдарын, китептерди  жана усулдук документацияларды,   2002-ж.баштап квартал сайын «КМКТАУнун жарчысы» илимий журналын басып чыгарууда.

2011-2015-ж.ж. «КМКТАУнун жарчысын» басып чыгаруу маалыматы.


Жылдар

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Саны

4

4

4

4

4

4

4

 

Чыгаруу

1 (31)
2 (32)
3 (33)
4 (34)

1 (35)
2 (36)
3 (37)
4 (38)

1 (39)
2 (40)
3 (41)
4 (42)

1 (43)
2 (44)
3 (45)
4 (46)

1 (47)
2 (48)
3 (49)
4 (50)

1 (51)
2 (52)
3 (53)
4 (54)

1 (55)
2 (56)
3 (57)
4 (58)

 

«КМКТАУнун жарчысы» журналында макалаларды түспөлдөө эрежелери
«КМКТАУ жарчысы» журналы  (ISSN-1694-5298, Париж) Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестация комиссиясы тарабынан кандидаттык жана докторлук диссертациялардын негизни жыйынтыктарын басып чыгарууга сунушталган.
Ар бир журналдын мезгилдүүлүгү - үч айда  бир жолу ( квартал). Редколлегияга түшкөн макалалар сөзсүз түрдө каттоо журналында катталат.
Журналга макалалар үч тилдин бирине сунушталат: кыргыз, орус же  англис тилинде.
Басып чыгаруу чечими редакциялык колегиянын чечими менен кабыл алынат. Басып чыгарууга жараксыз деп таанылган макалалар редколлегия тарабынан кайра каралбайт жана кайтарылып берилбейт.
Журналдагы макалалардын сапатуулугун камсыздоо үчүн редакция авторлорду төмөнкү эрежелерди сактоо менен өз макалаларын жиберүүнү өтүнөт:
1. Макала сунуштаган мекеменин мөөрү коюлган пикир менен коштолуш керек;
2. Макалада автордун  колтамгасы коюлуш керек;
3. Макала дыкаттык менен текшерүүдөн өтүш керек. Өзгөчө көңүл  сунушталган макаланын стилине, тактыгына жана ойдун ирээтүлүгүнө бурулуш керек. Макаланын атылышы кыска жана мазмунуна дал келиш керек;
4. Макалалар электрондук түрдө, ошондой эле Times New Roman 12., 1 аралыкта, 1 нускада; талаачалар: жогорку – 20 мм; төмөнкү – 25 мм; сол жак–20 мм ;оң жак–20 мм.болуусу абзел;
5.Кол жазманын жалпы көлөмү, адабиятты, жадыбалды, сүрөттөрдү эске алуу менен 6 беттен ашпоосу керек.
        
Кол жазманын курамы:  
Бардык макалалар төмөндөгүдөй түзүлөт:

1. Жогорку сол бурчта УДК шифры;
2. Жогорку оң бурчта автордун аты-жөнү;
3.Дал ортосунда  макаланын атылышы (даана жазылган);
4. Кыргыз, орус, англис тилдеринде аннотация;
5.Сүрөттөр жана графиктер тексттин шилтемесинен кийин жайгашат;
6. Физикалык, химиялык жана математикалык чоңдук өлчөмдөрдүн жана терминдердин кыскатуулары жана шарттуу белгилери эл аралык стандарттарга ылайык уруксат берилет;
7. Адабияттардын тизмеси текстеги шилтемелерге карата номурланат.Шилтемелер кыйгач кашаага жайгашат, мисалы: /3/, /5-7/. Ар бир маалыматтык булактын библиографиялык сүрөттөөсү МАМстандартка төп келиш керек;
8. Өзүнчө бетке аты-жөнүн (толугу менен), илимий даражасын, наамын, кызматын, почталык дарегин, телефон номурун, телефакс, е-mail көрсөтүү керек.
9. Бер беттин баасы 100 сом.

10. Эксперттен резенция (расмий кол тамгасы жана мөөрү менен басып чыгарылган)
Жогору аталган эрежелер сакталбаган макалалар каралбайт.
Макалаларды кабыл алуу суроолору боюнча: 

- Аманкулова Айнагуль – тел.: 0312 545615 (бөл. 3/219;)

0550-660-442; 0505-660-442;   эл.адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.