Кадрлар бөлүмүнүн башчысы:   Карпенко Валентина Илларионовна

Кызматкерлер:

КБ студенттик секторунун башчысы :   Керембекова Бешакан Осмоналиевна

Башкы адис                                              Омукеева Гүлжакан Аалиевна

 

КБ улук инспектору :                        Бакирова Медина Чыныбаевна

                                                                   Уран кызы Жакут

                                                                

КБ инстпектору:             Атизакова Гулжана Галмуратбековна

                                            Нурбекова Каныкей Нурбековна

 Кадрлар бөлүмү  Н.Исанов атындагы КМКТАУнун түзүмүнө кирген бөлүм.
КБ кызматкерлери өз  ишмердигинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары,   КР Эмгек кодекси, мыйзамдык актылар, университеттин Уставы,  университеттин локалдык актылары, ректордун буйруктары жана  көрсөтмөлөрү,Окумуштуулар кеңешинин чечимдери, кадрлар бөлүмүнүн Жобосу  менен  иш алып барат.

  Кадрлар  бөлүмүнүн максаттары:

  1.  Кадрлар бөлүмү ректорат, институттар,факультеттер,  кафедралар, окуу башкармалыгы менен университетте бирдиктүү кадрдык саясат  жүргүзүү ишин уюштурат.

  2.Өзүнүн компетенциясына жараша Кыргыз Республикасынын  эмгек мыйзамдарынын так сакталышын, университеттин ички эмгек күн тартибинин  Эрежелерин сактоону камсыз кылат, талапка ылайык  аскердик-каттоо ишин жүргүзөт.

  Кадрлар  бөлүмүнүн функциялары:

  1.  Университеттин бардык категориядагы кызматкерлерин ишке  алуу, бошотуу , которуу буйруктарын даярдайт.

  2. Университеттин профессор-окутуучуларынын, административдик-башкаруу  жана окуу-көмөкчү курамынын өздүк иш-барактарын жүргүзүү.

  3. Ар түрдүү категориядагы кызматкерлер менен кызматтык  нормативдик документтерге ылайык эмгек келишиминин формасын иштеп чыгуу.

  4. Профессор-окутуучулар курамынын, кафедралардын  башчыларынын, факультеттердин декандарынын бош орундарына сынактык тандоо ишин  жүргүзүүнү уюштурат.

  5. Университеттин профессор-окутуучулар,  административдик-башкаруу жана окуу-көмөкчү курамдарынын штаттык формулярларын  иштеп чыгат.

  6. Эмгек китепчесин жүргүзөт жана аларды каттайт. Эмгек  кодексине ылайык так, өз убагында кабыл алуу, бошотуу, которуу, сыйлыктары  жөнүндө жазууларды  толтурат.

  7. Кошумча акы төлөө үчүн педагогикалык стаждын эсебин  жүргүзөт.

  8. Кызматкерлердин эмгек өргүү графиктеринин түзүлүшүн  жана аткарылышын уюштурат.

  9. Эмгек мыйзамдуулугу боюнча университеттин бөлүмдөрүнө  жана кызматкерлерине кеңеш берет.

  10.Аскер кызматына милдетүү жана чакыруу курагындагы кызматкерлерди  каттайт. Тартипке ылайык аскерге чакырылуунун кечиктирүүсүн түзөт.

  11.Окуунун бардык формалары боюнча  студенттерди окуудан чыгаруу,  кайра кабыл алуу жана которуу буйруктарын  даярдайт.

  12. Кадрдык иш жүргүзүүнүн бирдиктүү автоматташтырылган  маалыматтык чөйрөсүн түзүү.

  13.  Бөлүмдүн багыттары боюнча статистикалык жана серептик  отчетторун жүргүзүү.

  14. Бошоп кеткен кызматкерлердин, окууну аяктаган жана  окуудан чыгарылган студенттердин өздүк иш-барактарын түзөт жана архивге  өткөрөт.

 Кадрлар бөлүмүнүн телефону - (0312) 54 57 88