Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайлар  жөнүндөгү Жобосуна  ылайык  ЖОЖдун ички саясатын  жайылтуу максатында окуу,илимий, тарбия жана социалдык ишмердүүлүк боюнча  адистерди жогорку сапатта даярдоону, курамга караган бардык бөлүмдөрдүн эффективдүү иштөөсүндө негизги  маселелерди чечүүнү камсыздоо үчүн Н.Исанов атындагы КМКТАУда Окумуштуулар кеңеши түзүлгөн.
КМКТАУну башкаруунун  коомдук-кесипкөй органы - Окумуштуулар кеңеши эсептелет; Кеңештин кадрларды тандоо,бекитүү,бошотуу, каржы-чарба ишмердүүлүк  боюнча маселелерди чечүүсү сунуштоо  мүнөзгө ээ.

Окумуштуулар кеңешинин негизги функциялары жана маселелери:

 1. ЖОЖду өнүктүрүү боюнча  жылдык жана келечек пландарды бекитүү;
 2. институттарды, факультеттерди,кафедраларды  жана башка окуу, илимий бөлүмдөрдү түзүү, жоюу,кеңейтүү,бөлүү боюнча суроолорду кароо жана чечемдерди кабыл алуу;
 3. жаңы адистиктерди ачуу жана аларды лицензиялоо суроолорун кароо;
 4. проректорлордун,окуу,окуу-усулдук,илимий-инновациялык,каржы-чарбалык,тарбия жана социалдык ишмердүүлүктөр боюнча  проректорлордун,курамдагы бөлүм жетекчилеринин  аткарылган иштеринин кортундуларын угуу жана  аталган иштерди жакшытуу боюнча чечимдерди кабыл алуу;
 5. мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык квалификациялык мүнөздөмөлөрдүн, жумушчу окуу  пландарын жана окуу процессинин графиктерин, ЖОЖдун компоненттик  жана студенттердин тандоосу боюнча сабактардын тизмелерин, окуу сабактарынын программаларын,аспиранттардын, докторанттардын,изденүүчүлөрдүн өздүк пландарын, магистрлерди даярдоонун өздүк пландарын жана алардын аткарылышын көзөмөлдөөнү бекитүү тартиптерин аныктоо;
 6. аспирантардын, докторанттардын жана изденүүчүлөрдүн диссертациялык иштеринин илимий жетекчилерин жана илимий консультанттарын, темаларын бекитүү;
 7. билим берүү процессин уюштуруу жана оптималдаштыруу, билим берүү программаларынын жайылтылышында окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү  аттестациялоо жана окутуу процесстеринде эффективдүү технологияларды киргизүү  суроолорун кароо;
 8. абитуриенттерди кабыл алууну уюштуруу жана адистиктер боюнча бюджеттик эмес билим берүүнүн акы төлөө деңгээлин аныктоо суроолорун кароо;
 9. ЖОЖдун жетекчилеринин ишмердүүлүктөрү, аткарган кызматтык мөөнөттөрү аяктоосу боюнча кортундуларын угуп, кийинки мөөнөткө шайлоо үчүн сунуштарды кабыл алуу;
 10. илимий-изилдөө жана окуу-усулдук иштердин негизги багыттарын аныктоо;
 11. илимий жана окуу бөлүмдөрүнүн илимий-уюштуруу ишмердүүлүктөрүнүн эффективдүүлүгүн баалоо жана  алардын өнүгүү, андан ары  иш алып барууларын  баалоонун негизинде чечимдерди кабыл алуу;
 12. профессор-окутуучулар курамынын, кафедра башчыларынын,факультет  декандарынын жана башка окуу, илимий бөлүмдөрүнүн жетекчилик кызмат орундарына  талапка ылайык  сынактын негизинде шайлоолорду жүргүзүү;
 13. изденүүчүлөргө илимий профессор, доцент наам  ыйгаруу иштерин жана   аларга талапка ылайык  илимий наам бекитүү сунуштарын кароо;
 14. докторлук диссертацияларын аяктоо үчүн чыгармачыл өргүүлөрдү берүү суроолорун кароо жана  чечимдерин кабыл алуу;
 15. өздүк  жана мамлекеттик стипендиялар - студенттер,магистранттар,аспиранттар үчүн бекитилген Кыргыз Республикасынын Президенттик стипендияны, көрүнүктүү коомдук ишмер Н.Исанов атындагы  өздүк стипендияны ыйгаруу суроолорун кароо;
 16. Кыргыз Республикасынын жана чет өлкөлүк жарандарынын университеттин ар түрдүү - илимий,билим берүүчү, маданий, социалдык, экономикалык, маалыматтык  ж.б. тармактарында өзүнүн ишмердүүлүгү же жүрүмү менен университеттин беделин өстүрүүгө же жакшыртууга кошкон өздүк салымы үчүн окумуштууларга, педагогторго, инженердик-техникалык кызматчыларга, ишкерлерге жана мекеме-уюмдардын жана түрдүү жеке менчик ишканалардын абройлуу жетекчилерине, ири коомдук жана саясий ишмерлерге, көрүнүктүү маданият кызматчыларга, дипломаттарга,чет  өлкөлүк жогорку даражадагы инсандарга КМКТАУнун өнүгүүсүнө алгылыктуу өздүк салымын кошкондугу  үчүн «Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ардактуу профессору», «Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ардактуу доктору» наамдарын ыйгаруу суроолорун кароо;
 17. ЖОЖдун илимий-педагогикалык кадрларын өкмөттүк сыйлыктарга сунуштоо суоолорун кароо;

Окумуштуулар кеңеши төмөнкүдөй курамдан түзүлгөн:

 1. ректор (Кеңештин төрагасы), проректорлор, институттардын директорлору, окуу башкармалыгынын башчысы, деканов факультеттердин декандары,профилдик кафедра башчылары жана башка илимий-педагогикалык бөлүмдөрдүн жетекчилери, колдоо кеңешитин,коомдук профсоюздук жана студенттик уюмдардын өкүлдөрү, (берилген  контингент Окумуштуулар кеңешинин жалпы санынын 50% ашпайт);
 2. институттардын, факульттердин өкүлдөрү жана кеңештин талаптарына ылайык  башка окуу-илимий бөлүмдөрдүн курамдарынан шайланган алдыңкы окумуштуулар,профессорлор, доценттер.Бардыгы 61 адам.

Окумуштуулар кеңешинин түзүмүнө илимий жана изилдөө мекемелердин жетекчилери, ири окумуштуулар, аталган окуу жайда иштебеген адистерди даярдоо боюнча  искусство  жана маданият ишмерлери.

Окумуштуулар кеңешинин түзүмү Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ректору тарабынан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылып 2 жылдык мөөнөткө бекитилет.

( №1/105 буйругу 7-октябрь 2020-ж.). Окумуштуулар кеңешинин төрагасы – Кыргыз Республикасынын  билим берүүсүнүн эмгек сиңирген ишмери, т.и.д., профессор Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович, төраганын орун басары - э.и.к., Саткыналиев Ташболот Тутанович, окумуштулар кеңешинин  катчысы– т.и.к., доцент Раджапова Нааркүл Абдрахмановна.

Окумуштуулар кеңешинин мүчөлүгүнөн чыгаруу - аткарган кызматынын мөөнөтү  бүткөнчө , талап кылынган сан боюнча толуктоо, эрежеге ылайык, окуу жылынын башында курамды түзүү тартибиндей жүргүзүлөт.

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун уставына жана жогоруда айтылган эрежеге ылайык Окумуштуулар кеңешинин  чечими боюнча университеттин ыйгарым укуктарынын бөлүгү институттардын жана курамдык бөлүмдөрдүн окумуштуулар кеңешине берилген.
КТИ, ЖМТИ, ТРАНСЭКОИН, ИКИ, ЭМИ, АДИнин Окумуштуулар кеңешинин түзүмүн университеттин ректору, т.и.д., профессор А.А.Абдыкалыков бекитет.

Окумуштуулар кеңешинин иштөө регламенти,өздүк курамын топтоо жана жеке мүчөлөрдүн мөөнөтүнөн мурда  чыгуу эрежелери Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Уставы менен аныкталат.
Профессор-окутуучулар жана илимий кызматчылар курамынын,факультеттердин декандарынын, кафедра башчыларынын жана башка окуу-илимий бөлүмдөрдүн жетекчилеринин бош орундарына сынак жүргүзүү жана илимий наамдарды ыйгаруу  боюнча суроолор  жобонун тартибине ылайык Окумуштуулар кеңешинин чечими жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат.

Окуу, илимий, тарбия, каржы-чарба жана башка ишмердүүлүк  боюнча суроолор Окумуштуулар кеңешинин чечими жөнөкөй көпчүлүктүн  ачык добуш берүү жолу менен кабыл алынат.

Окумуштуулар кеңешинин чечими Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ректорунун бекитүүсүнөн кийин күчүнө кирет.

Окумуштуулар кеңешинин отуруму бекитилген окуу жылынын планына ылайык айына 1 жолу өткөрүлөт,каралуучу суроолор протоколго жазылат; протоколго кеңештин төрагасы жана катчысы кол коёт.

Окумуштуулар кеңешинин төрагасы кеңештин чечимдеринин аткарылышын үзгүлтүксүз текшерет жана кеңештин мүчөлөрүн кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жөнүндө маалымдайт.
Н.ИСАНОВ атындагы КМКТАУнун ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИНИН ТҮЗҮМҮ:

Аты, жөнү

Кызматы, илимий даражасы, илимий наамы

1

2

3

1

Абдыкалыков

Акымбек Абдыкалыкович 

Окумуштуулар кеӊешинин төрагасы, КР билим берүүсүнө эмгек сиӊирген кызматкер, т. и. д., профессор

2

Саткыналиев Ташболот Тутанович

Окумуштуулар кеӊешинин төрагасынын орун басары, э. и. к., доцент,

3

Боронбаев Эркин Капарович

Ректордун кеӊешчиси, КР билим берүүсүнө эмгек сиӊирген кызматкер, т.и.д., профессор

4

Жолболдуев Памирбек Бакыевич

Каржы,экономикалык жана чарба иштери боюнча проректор, э. и. к., доцент,

5

Маданбеков Нуржан Жоломанович

Илимий иштер жана мамлекеттик тил боюнча проректор, т.и.к.,доцент

6

Болотов Таалайбек Турсункулович

Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректор, т. и. к., доцент

7

Абдраева Назгуль Сарбагышевна

Веб-борбордун адиси, «УСТАмедиа» газетасынын редактору

8

Абдулаев Апсамат Абдулаевич

«Маалымат системаларынын коопсуздугун камсыздоо» каф. башчысы, т.и.к., доцент

9

Абдылдаева Айгүл Мойдиновна

«Жылуулук, газ менен камсыздоо жана вентиляция» каф. башчысы, т.и.к., доцент

10

Абылкасымова Гулназы Абасовна

“Философия жана социалдык гуманитардык илимдер” каф. башчысы, филос. и. к., доцент

11

Алишеров Абдулла Алишерович

“Колдонмо математика жана информатика” каф. доценти, ф.-м. и. к., доцент

12

Айдаралиев Жанболот Качкынбаевич

“Физика жана колдонмо химия” каф. башчысы, т.и.к., доцент

13

Ассакунова Бубузуура Ташеновна

«Курулуш материалдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизалоо» каф. профессору, т.и.к., профессор

14

Апсеметов Мухтар Чуканович

«Автомобиль жана темир жолдору, көпүрө жана тоннелдер» каф. профессору, т.и.к., профессордун м.а.

15

Дербишева Эльмира Дупеновна

КМКТАУнун орто кесиптик окуу жайынын директору, э. и. д., профессордун м.а.

16

Дильдаев Мырзахан Сопуханович

Профкомдун төрагасы, ф.-м. и. к., доцент

17

Джусупова Махават Абдысадыковна

Аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн башчысы, т.и.к., доцент

18

Дуйшеналиева Алтынай Джайлообековна

“Менеджмент” каф. доценти, п.и.к., доцент

19

Жапаров Марат Турдалиевич

Жаӊы маалымат технологиялары институтунун директору, ф.-м. и. к., доцент

20

Жумабаев Рыскулбек Азимбекович

Окуу-маалымат башкармалыгынын башчысы, т. и. к., доцент

21

Иманкулов Джумамедель Джумабаевич

“Архитектуралык мурастарды реставрияциялоо жана реконструкциялоо” каф. профессору, арх. и. д., профессор

22

Исаков Куттубек Исакович

“Ташууну уюштуруу жана кыймылдын коопсуздугу” каф. башчысы, т. и. к., доцент

23

Исманов Юсупжан Хакимжанович

“Физика жана колдонмо химия” каф. профессорунун м.а., ф.-м.и.д.,

24

Карабаева Сонунбубу Женишбековна

“Компьютердик лингвистика жана эл аралык коммуникациялар” каф. доценти, филол.и.к., доцент

25

Карагулова Махабат

“Чет тилдер” каф. доцентинин м.а., филол.и.к.

26

Каримов

Ташмухамед Халмухамедович

“Суу менен камсыздоо, ыплас сууларды агызуу жана гидротехникалык курулуш” каф. башчысы, т.и.к., доцент

27

Карыбекова Майрам

“Кыргыз тили жана адабияты” каф. башчысы, филол.и.к., доцент

28

Карыева Анарбүбү

“Философия жана социалдык гуманитардык илимдер” каф. профессорунун м. а., тарых. и. д.

29

Курдюмова Валентина Мифодьевна

“Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары” каф. профессору, КР билим берүүсүнө эмгек сиӊирген кызматкер, т.и.д., профессор

30

Кутуев Мухамедий Дадиевич

«Механика» каф. профессору, КР билим берүүсүнө эмгек сиӊирген кызматкер, т. и. д., профессор

31

Нарынбаев Турдубек Касымович

«Өндүрүштүн экономикасын башкаруу» каф. доценти, э.и.к., доцент

32

Нусупова Назира Куралбековна

«Өндүрүштүн экономикасын башкаруу» каф. доценти, э.и.к., доцент

33

Нышанбаева Астра Бекболотовна

“Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо” каф. доценти, т.и.к., доцент

34

Маматов Жаныбек Ысакович

Курулуш жана технологиялар институтунун директору, т.и.к., доцент

35

Мамбетов Эрик Мунайтпасович

“Суу менен камсыздоо, ыплас сууларды агызуу жана гидротехникалык курулуш” каф. доцентинин м.а., т.и.к.

36

Матазимов Бердигул Суюмбаевич

“Имараттарды долбоорлоо, куруу жана сейсмотуруктуу курулуш” каф. доценти, т.и.к., доцент

37

Мендекеев Райымкул Абдымананович

“Сейсмотуруктуу курулуш” ИИИнин директору, т.и.к., профессор

38

Муралиев Абдырашит Муркамилович

«Маалымат системаларынын коопсуздугун камсыздоо» каф. профессору, т.и.д., профессор

39

Омуралиев Дуйшен Джунусович

“АРХ” каф. башчысы, арх..и.д., профессор

40

Орозалиев Мусапар Джумалиевич

ИКИнин директору, КР билим берүүсүнө эмгек сиӊирген кызматкер, ф.-м. и. к., доцент

41

Орозматов Кадыркул Осмонкулович

«Буюмдарды конструкциялоо жана долбоорлоо” каф. профессору, КР маданиятына эмгек сиӊирген кызматкер

т.и.к., профессор

42

Орозобекова Аида Кубанычбековна

“Колдонмо информатика” каф. доценти, ф.-м. и. к., доцент

43

Раджапова Нааркуль Абдрахмановна

Окумуштуулар кеӊешинин катчысы, т.и.к., доцент

44

Расулов Акылбек Керимбаевич

“Өрт коопсуздугу” каф. башчысы, полковник, доцент

45

Рыспаева Айнура Сабырбековна

“Бухгалтердик эсеп жана аудит” каф. доцентинин м. а., э.и.к.

46

Садыкова Гульзат Эркинбаевна

“Философия жана социалдык гуманитардык илимдер” каф. доценти,

маданият таануу и.к., доцент

47

Самайбекова Зейнегуль Кубатбековна

Экономика жана менеджмент институтунун директору, э. и. к., доцент

48

Сайаков Салайдин Пирмаматович

“Дене тарбия жана спорт” каф. доценинин м.а.

49

Сасыкеев Улан Толосунович

«Шаар куруу» каф. доцентинин м. а.

50

Сурапов Анаркул Кудайбердиевич

“Ташууну уюштуруу жана кыймылдын коопсуздугу” каф. доценти, т.и.к., доцент

51

Суюнтбеков Ислам Эсенкулович

“Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо” каф. башчысы, т. и. д., профессор

52

Сыдыкова Чолпон Качкынбековна

Магистратура институнун директору, э.и.к., доцент

53

Темикеев Конушбек Темикеевич

“Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары” каф профессору, КР билим берүүсүнө эмгек сиӊирген кызматкер, т.и.к., профессор

54

Темир Болотбек

“Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары” каф башчысы, т. и. д., профессор

55

Токтогазиева Нура Какеновна

«Өндүрүштүн экономикасын башкаруу» каф. доцентинин м. а.

56

Тойчубек уулу Алтынбек

“Менеджмент, экономика жана кадастр” каф. доценти, т.и.к., доцент

57

Тусупбекова Куляш Идрисовна

“Сызма геометрия жана графика” каф. профессору, КР билим берүүсүнө эмгек сиӊирген кызматкер, т.и.к., профессор

58

Тусубекова Нагима Анваровна

“Менеджмент, экономика жана кадастр” каф. доценти, т.и.к., доцент

59

Шатманов Орозбек Тотогулович

Транспорт жана экология институтунун директору, т.и.д., профессор

60

Шербекова Анара Аманкуловна

«Бухгалтердик эсеп жана аудит» каф. башчысы, э.и.к., профессор

61

Филатова Татьяна Аркадьевна

“Архитектуралык мурастарды реставрияциялоо жана реконструкциялоо” каф. башчысы, арх.и.к., доцент

62

Халмурзаева Гаухар Баймурзаевна

Архитектура жана дизайн институтунун директору, арх. и. к., доцент

63

Чымыров Акылбек Уркалыйевич

“Геодезия жана геоинформатика” каф. башчысы, т.и.к., доцент

64

Исаков Ызат

“Архитектура” каф. аспиранты, Ч.Айтматов ат. Жаштар сыйлыгынын лауреаты

65

Асанбаев Акоша

 ИСТм-1-20 тобунун магистранты

66

Курмашова Бегимай

ТДТм-1-18 тобунун магистранты

67

Бакытбек уулу Улукман

ПИ-1-17 тобунун студенти