magistr.jpg

Сертификат

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК Н.ИСАНОВ АТЫНДАГЫ КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ МАГИСТРАТУРАДА ОКУУ ҮЧҮН ДОКУМЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ ЖАНА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ.

Кабыл алуу жана конкурс төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

510200 – Колдонмо математика жана информатика

520500 – Картография жана геоинформатика

531200 – Компьютердик лингвистика

580100 - Экономика

580200 - Менеджмент

580500 – Бизнес-информатика

590100 –Маалыматтык коопсуздук

620100 – Геодезия жана аралыктан көзөмөлдөө

620200 – Жер түзүлүшү жана кадастрлар

670100 –Жердеги транспорттук-технологиялык машиналар жана комплекстер

670200 – Транспорттук-технологиялык машиналар менен комплекстерди пайдалануу

 

670300 – Транспорт процесстеринин технологиясы

 

690200 – Радиотехника

 

710100 - Информатика жана эсептөөчү техника

710200 –маалыматтык системалар жана технологиялар

710300 –Колдонмо информатика

750100 – Архитектура

750500 - Курулуш

760300 – Техносфералык коопсуздук

760100 – Жаратылышты ыкташтыруу жана сууну пайдалануу

Tempus долбоору боюнча -Темир жол менен эл аралык жүк ташуудагы интероперабелдүүлүк, коопсуздук жана сертификациялоо.

Магистратурага кабыл алынуучу документтердин тизмеси:

     1.Ректордун наамына жазылган арыз, арызга кафедранын башчысы, илимий жетекчиси, аспирантура бөлүм башчысы колун коюп, ректордун резолюциясы болушу зарыл;

  1. 2.3х4 өлчөмүндөгү 3 даана сүрөт ;
  2. 3.Окуган же иштеген жеринен магистратурага тапшыруу тууралуу сунуштама;

     4. Кафедра өткөргөн жыйындын протоколунан көчүрмө;

     5. Паспорттун көчүрмөсү;

     6. Дипломдун түп наскасы тиркемеси менен (бардык документтер титулдук баракча менен жасалып, пластик иш көктөмүнө көктөлүп тапшырылуусу зарыл).

Окутуу келишимдик жана бюджеттик негизде жүргүзүлөт

Чет өлкөнүн жарандары жана КМШ өлкөлөрүнүн жарандары келишимдик негизде кабыл алынат.           

Магистратурада окутуунун күндүзгү бөлүмүндө окуу мөөнөтү 2 жыл;   ушул эле багыттагы академиялык бакалавр даражасын тастыктаган жогорку билимдин базасында жана ушул багыттагы “адис” квалификациясын тастыктаган толук жогорку кесиптик билимдин базасында окутуу жүзөгө ашырылат.

МАД бөлүмүнүн байланыш телефону: 56-97-45.

 

           Н.Исанов атындагы КМКТАУда жогорку категориядагы илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо магистратура, аспирантура жана докторантура аркылуу иш жүзүнө ашырылып жана  билим берүү кызматынын сапатын жакшыртуу жана илимдин өнүгүү ишинде чечүүчү роль ойнойт.
Университеттин илимий-инновациялык ишмердүүлүгү фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдү жайылтууга, инженердик-техникалык иштеп чыгууларга, ошондой эле университеттин кошумча каржыланышын жана университеттин беделин бекемдөөгө багытталган.

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун магистратура, аспирантура жана докторантура бөлүмдөрүнүн курамы төмөнкүдөй:

Магистратура

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун  билим берүү концепциясына ылайык магистратура толук жогорку кесиптик билим берүүнүн  үчүнчү - ЖОЖдук  даярдоонун аяктоочу деңгээли, академиялык жогорку билим берүүнүн көп деңгээлдүү курамында негизги кесиптик билим берүү программаларынын жайылтылышын  камсыздайт.

Окутуу даярдалган  жана текшерүүдөн өткөн нормативдик базадан – Мамлекеттик билим берүү  стандарттарынан, окуу программаларынан жана жеке окуу пландарынан жүргүзүлөт. Жайылтылуучу магистрлик программалар  КМШнын жана алыскы чет өлкөлөрдүн алдыңкы окуу жайларынын шайкеш программаларына туура келет.

ЖОЖдун негизги билим берүү кесиптик программаларынын бирин  ийгиликтүү аяктаган жана жогорку билими (бакалавр,адис) тууралуу диплому бар бүтүрүүчүлөр магистратурада окуу укугуна ээ.
Магистрлерди даярдоо  - магистратура жөнүндөгү Жобонун негизинде жүргүзүлөт.
Магистрлерди даярдоо  КМКТАУнун билим берүү ишмердүүлүк лицензиясына ылайык негизги  кесиптик билим берүү программаларынын бирин өздөштүрүүгө багытталган.
Магистрлик программаларды илимий докторлук  даражасы же професслорлук  наамы бар окутуучу  жетекчилик  жүргүзөт.
Магистрлик программаны  жетектөө аспиранттарды даярдоого укугу бар жана 1 аспиранттан кем эмес чыгарган илимдин кандидатына же доцентине уруксат  берилет. 1 илимий жетекчи 2ден көп эмес магистрлик программа боюнча жетектөө жүргүзө алат. Зарыл  учурларда, магистрлик диссертациянын  айрым темалары же суроолору боюнча илимий жетекчиден сырткары илимий консультанттын бекитилишине уруксат берилет.

Магистрлик даярдоо Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин бекиткен багыттары боюнча  жана кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна ээ болгон лицензиясы  бар конкреттүү багыттар боюнча жүргүзүлөт.
Магистратурада күндүзгү форма боюнча окуу мөөнөтү:

- эки жылдан кем эмес – базалык  жогорку билимдин негизинде ошол эле багыт боюнча «бакалавр» академиялык даражанын ыйгарылышын далилдөө;
- бир жылдан кем эмес толук жогорку кесиптик билими  жана «адис» квалификациясы бар,  ошол эле багыт боюнча экинчи жогорку билим  алуучулар  үчүн;
Бул учурда магистрлик программаларды өздөштүрүү мөөнөтү мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык сөзсүз  каралган сабактардын академиялык айырмачылыктары  боюнча аныкталат (даярдоо атайын түзүлгөн жеке окуу программасынын негизинде жүргүзүлөт).
Магистранттарды даярдоо  программасы 2 окшош мазмундуу: билим берүү жана илимий-изилдөө бөлүктөрүнөн турат.

Программанын билим берүү бөлүгү: лекциялык, практикалык (лабораториялык), семинарлык өз алдынча кошумча табийгый, гуманитардык, экономикалык, жалпы кесиптик техникалык, атайын сабактарды, ошондой эле кесиптик билим алууга багытталган тандоо боюнча курстарды  камтыйт. 
Программа билимдин конкретүү тармагынын философиялык жана тарыхый аспектисин үйрөнүүгө багытталып,ошондой эле чет тилдерди, философияны, информатиканы терең үйрөнүп, аталган сабактардан жыйынтыктоо же  бүтүрүү сынак  жана зачет менен аттестациялоо  каралган.

Магистранттын илимий-изилдөө ишинин мазмуну анын жеке планы менен аныкталат жана: магистрлик диссертациясынын темасы  боюнча илимий-изилдөө  иштерди, илимий-изилдөө жана илимий-усулдук практикумдарды, аттестациялык, квалификациялык иштерди жазууну (магистрлик диссертацияны) камтыйт.

Магистранттардын окуу жана жеке пландарынын аткарылышын көзөмөлдөө программанын билим берүү жана изилдөө компоненти боюнча кезектеги жана  жыйынтык аттестациялоо жолу менен жүргүзүлөт.

Программанын билим берүү  бөлүгү боюнча кезектеги аттестциялоо сынак, зачет, курстук иштерди коргоо, рефераттарды,текшерүү иштерди жана текшерүүнүн башка формалары  боюнча жүргүзүлөт.

Жыйынтык текшерүү сессиясына келбеген магистранттар университет менен байланышты үзгөндүгү үчүн окуудан  чыгарылат.

Магистрант-студенттин илимий-изилдөө ишинин бөлүгү боюнчааттестациялоо  жеке планга ылайык жүргүзүлүп, изилдөө иштеринин жыйынтыктарын баамдап көрүү илимий семинарларда же конференцияларда баяндоо же билдирүү түрүндө жүргүзүлүшү эске алынат.

Жыйынтыктоо аттестациясы 2 аттесстациялык сыноодон турат:

- адистиги боюнча сабактар аралык бүтүрүүчү жыйынтык сынагы;
- бүтүрүүчү квалификациялык магистрлик диссертацияны коргоо.

Бүтүрүү сынактарынын жыйынтыктары аспирантурага өткөн катары эсептелинет.
Окуу учурунда студент-магистранттарга адистиги боюнча сынактан сырткары кандидаттык минимумдардын сынактарын тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет,
Студент-магистранттар, жеке план боюнча  тандап алган багыты жана адистиги  боюнча кесиптик билим берүү программаны  толугу менен аткарганда - адистиги көрсөтүлгөн  академиялык магистрлик даража ыйгарылат  жана  мамлекеттик үлгүдөгү тиркемеси бар  Диплом берилет, магистрант  тарабынан тандап алган  адистиги жана багыты боюнча  өздөштүргүлгөн сабактардын  баалары, магистрлик диссертациясынын темасы жана коргоонун жыйынтык баасы көрсөтүлөт. Диссертациясын «эң жакшы» баага коргогондорго аспирантурада окуу сунушталат.

                                                                                                            Жаңыланды: 18.06.2018-ж.