«Маалыматтык системалардын коопсуздугун камсыздоо» кафедрасынын тарыхы.

2000-жылы КМКТАУнун окумуштуулар кеңешинин иштеп чыккан концепциясын ишке ашыруу  максатында бардык адистиктеги студенттерди жогорку жана колдонмо математиканы, информатиканы, компьютердик технологияны окуу процессинде терең өздөштүрүүгө үзгүлтүксүз даярдоо үчүн “Информатика жана өндүрүштү автоматташтыруу” кафедрасы түзүлгөн. 2002-ж. аталган кафедранын базасында  “Автоматтык системаны маалыматтык коопсуздук менен комплекстүү жабдуу” адистиги (650006) ачылган жана 1-курска 38 адам кабыл алынган, ошол эле жылы “Информатика жанан өндүрүштү автоматташтыруу” кафедрасы “Маалыматтык системалардын коопсуздугун камсыздоо” кафедрасы деп кайра түзүлгөн.
650006 “ Автоматтык системаны маалыматтык коопсуздук менен комплекстүү жабдуу” адистиги боюнча 04.02.2004- жылдагы №74/1 КР билим берүү жана маданият министрлигинин мамлекеттик билим берүү стандарты , министрлик менен КМКТАУнун ректору тарабынан бекитилген жумушчу план мамлекеттик стандартка жооп берет. (Кафедранын курамы).

Окуу-усулдук иштер.

Азыркы учурда кафедрада жогоруда аталган адистик боюнча бардыгы 209 студент билим алууда, кабыл алуу 2002-жылы ишке аша баштаган. Окуу процесси график боюнча  окуу жылы башталганга чейин ишке ашырылат. Мамлекеттик стандартка ылайык бардык иштердин мазмунун камтыйт.
Окуу процесси сапаттуу жүргүзүлүшү үчүн кафедрага ылайык келүүчү маалымат менен кызыктырат. Мамлекеттик стандарт жана жумушчу иш планына ылайык ар бир  сабак боюнча программа түзүлгөн, программа 2002-2006-окуу жылдарына карата кафедранын  отурумунда талкууланган жана бекитилген.
Адистердин сапатын жогорулатуу максатында кафедра тарабынан компьютердик технологияны практикалык жана атайын сабактар боюнча лабораториялык иштерди жүргүзүү үчүн атайын пакеттер иштелип чыккан.
Кафедра тарабынан окуу процессинде жаңы адабияттардын жана окуу-усулдук адабияттардын  электрондук версияларын  түзүү жайылтылган. “Автоматтык системаны маалыматтык коопсуздук менен комплекстүү жабдуу” адистигинини студенттери ЖМТИ тарабынан түзүлгөн электрондук китепкананын фондунан пайдалана алышат, ошондой эле студенттер өнүккөн өлкөлөрдүн электрондук китепканаларына чыга алышат, ал жакта 4000ден ашык окуу куралдарынын электрондук варианттары камтылган. Кафедранын окутуучулары тарабынан китепкананын түптөлүш аралыгындагы  12 усулдук колдонмо иштелип чыккан. Студенттердин сабакка катышуусу топтун старосталары, окутуучулар, кураторлор тарабынан, директор жана университеттин окуу башкармалыгы тарабынан текшерилип турат.Студенттердин жетишүүсү орточо 72% түзөт.
Студенттердин сабакка жетишүүсү ар бир семестр аяктаган сайын кафедранын отурумунда талкууланат.

Уюштуруу-тарбия иштери.

Кафедранын бардык окутуучулары студенттерди окутуп-тарбиялоодо активдүү иш алып барышат. Жыл сайын кафедранын, анын ичинде институттун тарбиялык иш планы иштелип чыгат. Негизинен студенттердин тартиптүү болуп, сабакка катышуу- жетишүүлөрү үчүн атайын окутуучулар бекитилген. Ар бир куратордо тарбиялык иш план иштелип чыккан.
Студенттер тарабынан майрам күндөргө арналып дубал-газета, ар-кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Алардын сабакка катышуусу, жетишүүсү, төлөм боюнча карызы бар-жогу куратордук саттарда текшерилип турат.
Машыгуу жана физиологиялык жактан денелери чың болуш үчүн ЖМТИ де “Лидер” спорттук ден-соолук борбору түзүлгөн, ал жакта 30 ар кандай тренажорлор,3 теннис столу ж.б спорттук инвентарлар бар.
Студенттердин үй-бүлөлүк шартына жана окуудагы жетишкендиктерине  жараша 25%тен 75%ге чейин контракт төлөөдө жеңилдиктер бар.

Илимий-изилдөөчүлүк (ишмердүүлүк) иштер

Кафедранын илимий-изилдөө иштери “Эл чарбасынын тармактарында маалыматтык технологияларды колдонуу” багытындагы программа менен байланышкан. 2003-2005-жылдары кафедра башчысы А.А.Абдулаевдин жетекчилиги менен “Тоо кыркаларынын аймаганда автоматташтырылган экологиялык коопсуз суу жана энергосактоочу системаларынын суугаруу комплекси“ деген темада илимий иш өткөрүлгөн. Аткаруучу Турар к. Алия. Илимий иштин жыйынтыгы КР мамлекеттик агенттиктин илим жана интеллектуалдык менчик фондуна өткөрүлүп берилген.
2006-жылдан баштап (3 жылдык мөөнөткө) кафедра башчысы А.А.Абдулаевдин жетекчилиги астында”Базар экономикасынын шарттындагы  экономика-математикалык  механизмдин үлгүсү, суу-чарба жана айыл-чарбанын өз ара катнашынын маалыматтык системасы” деген илимий-изилдөөчүлүк темасы аткарылган. Аткаргандар: окуутучулар М.Ч.Борубаев., Б.С. Камчыбекова., Г.И.Тонуева.,аспирант Турар к. Алия
Ошондой эле кафедрада төмөнкү багыттар боюнча илимий иштер жүргүзүлөт:
а).  КР сугат башкармалыгы комплексинини автоматтык- маалыматтык башкаруу системасы.
б). КРнын банк системасындагы маалыматтык коопсуздуктун өзгөчөлүгүн изилдөө (А.А.Абдулаев., А.А. Землянский., Турар к. Алия).

Илимий изилдөө жана илимий-усулдук иштердин негизги жыйынтыктары 20 макалада жарыяланган. Кафедра мүчөлөрү ар түрдүү эл аралык, Республикалык конференцияларда жана семинарларда үзгүлтүксүз илимий баяндамалар менен чыгып турушат. Турар к.Алия аспирантуранын күндүзгү бөлүмүндө окуйт жана кандидаттык диссертациянын үстүндө иштейт.

Материалдык-техникалык база.

Кафедрага 1/404 компьютердик классы бекитилип берилген. Анда 12 жаңы үлгүдөгү заманбап программалуу компьютер турат. Бул класста информатика сабагы боюнча, маалыматтык система боюнча лабораториялык иштер, СУБД өткөрүлөт.

Кафедранын эл аралык кызматташтыгы.

Кафедра Москва инженер-физикалык институту(техникалык университеттин) жана Томск радио-электроника жана башкаруу системасы сыяктуу “Маалыматтык коопсуздук” багыты боюнча РФнын көрүнүктүү ЖОЖдору менен тыгыз байланышта иш алып барат.
Азыркы учурда кафедра жогоруда аталган ЖОЖдор менен биргелешип иш-аракеттерди кылуу максатында кат алышып турат.

 Жооптуу: Арстанбекова Айсулуу

Жаңыланды:15.01.2020