«Ишкананын экономикасы жана башкаруу» кафедрасы

Кафедранын миссиясы -  курулуш тармагындагы уюмдарды экономика, башкаруу, логистика, эсепке алуу жана көзөмөлдөө иш аракеттерин өздөштүргөн кесипкой адистер менен камсыз кылуу жана мамлекеттин байлыгын көбөйтүүгө, сарамжалдуу пайдаланууга, өндүрүп чыгарууга салымын кошкон экономикалык, башкаруучулук, өздүк сапаттары жогору адистерди даярдоо.

«Ишкананын экономикасы жана башкаруу» кафедрасы төмөнкү багыттар боюнча бакалаврларды даярдайт:

- «Экономика», «Ишкананын экономикасы жана башкаруу», «Дүйнөлүк экономика» профилдери;

- «Курулуш», «Курулуштагы логистика» профили;

- «Сапатты башкаруу», «Курулуш продукциясынын сапатын башкаруу» профили;

- «Логистика», «Логистика жана жеткирүүнү башкаруу» профили.

Кафедра төмөнкү магистрдик программалар боюнча магистрлерди даярдайт:

- «Курулуш индустриясынын экономикасы»

- «Нарктык инжиниринг»

Тарыхый маалымат. Мамлекет курулуштагы экономисттерге муктаждыктан  1969-жылы кафедра ачылган.  Мамлекеттик курулуш, долбоорлоо жана курурлуш мекемелерге инженер-экономисттер жетишпеген. Закржевский П.Д., Юлдашева И.А., Жанузаков И. Дж. – кафедранын биринчи кызматкерлери болгон.  Кафедранын биринчи бүтүрүүчүлөрү: Нарынбаев Т.К., Шербекова А.А., Атантаев И.А., Баетов Б.И., Мусулманкулов О.К. 1977 жылы кафедранын башчысы Исаков К.И. болду. Кафедранын курамына аспирантуранын биринчи бүтүрүүчүлөрү, жаш илимдердин кандидаттары: Чернецов Н.А., Калашникова Т.П., Селихова О.Р., Нарынбаев Т.К., Шербекова А.А., Атантаев И. кирген. Ушул убакытта экономикадагы математикалык ыкмаларга көп көңул бурула баштаган. 80-чи жылдарда Меренков В.З. кафедрага келип Герасименко Е.Н. и Бобрус Р.Г. ала келди. 1986 жылы Меренков В.З. кафедранын башчысы болгон. Кийин кафедранын башчылары: Нарынбаев Т.К., Сыдыков К.С. болгон. Азыр кафедранын башчысы Саткыналиев Т.Т.
Кафедранын атаандаштык артыкчылыктары көп жылдар бою түзүлүп топтолгон. Бул бардык мугалимдердин интеллектуалдык капиталы, биргелешип даярдалган жана жалпы жамааттык баалуулуктардын, билим биригүүнүн, тажрыйбанын натыйжасы. 1982-1983 жылдары «Курулуштун технологиясы» жана  «Экономика жана ишкананы башкаруу» кафедралары биргеликте «Курулушту уюштуруу жана башкаруу» кафедрасын түзгөн, кафедра башчысы  Атантаев И.А. болгон.
90-чу жылдары «Экономикадагы маалыматтык ыкмалар» кафедрасы бөлүнүп түзүлгөн. Ал кафедранын башчысы  Бобрус Р.Г. болгон. Ошол кафедранын негизинде Жаңы мааалымат технологиялар институту пайда болуп, азыр өсүп-өнүгүп келе жатат.  
90-чу жылдары «Экономика жана ишкананы башкаруу» кафедрасынын негизинде «Эсеп-кысап жана аудит», «Менеджмент» жана «Дүйнөлүк экономика» атту кафедралар  пайда болуп өз алдынча иштеп кетти. Төрт кафедра Экономика жана менеджмент факультетин түзүштү. Азыркы убакытта кафедра Кыргы-Кытай эл аралык экономика жана менеджмент институтунун курамында иштейт. 2017жылдын сентябрынан баштап  «Дүйнөлүк экономика» кафедрасы «Экономика жана ишкананы башкаруу» кафедранын курамына кирди. .
Кафедранын кызматкерлери  - бардыгы 39 кызматкер, алардын ичинен илимий даражалуусу  - 28%, 9  Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги, 2 профессор, 12 доцент,  2 илимдердин доктору, 11 илимдердин кандидаты, кафедра боюнча орто жаш – 43.

Кафедра өзүнүн окутуу ишмердүүлүгүн ар бир багыт боюнча мамлекеттик билим берүү стандарты, адистиктер боюнча күндөлүк окуу пландары, Н. Исанов атындагы КМКТАУнун ректору бекиткен окуу процессинин графиги, студенттин билимин баалоо системасынын инструкциясы, аралык жана жыйынтык аттестацияларды өткөрүү, окутуучулардын ишмердүүлүгүн баалоо жана факультеттер менен кафедралардын рейтингин аныктоо, факультет жана кафедралардын абалы тууралуу жобо сыяктуу жөнгө салуучу документтердин негизинде ишке ашырат.
       Бул документтер окуу процессин уюштуруунун тартибин бардык курстарда өткөрүүнүн мөөнөтүн ырааты менен белгилеп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин талабына  ылайык дипломго ээ болуу жана билимди текшерүү тартибин аныктайт.

ОКУУ МЕТОДИКАЛЫК ИШ

«Экономика жана ишкананы башкаруу» кафедрасына кафедранын багыттарынын жана жалпы университеттин багыттарынын 105 сабагы бекитилген. Ар бир сабак боюнча окуу-методикалык комплекстери иштелип чыккан. Дистанттык окуу боюнча окуу-методикалык комплекстери электрондук китепканага тапшырылган. Бүт бекитилген сабактардан практикалык сабактарга  жана студенттердин өз алдынча ишине арналган методикалык усулдар даярдалган.
Кафедрадагы окулуп жаткан сабактарынан окуу-методикалык комплекстери электрондук китепкана түрүндө компьютерде жана CD –дисктерге жазылган.
Лекция жана практикалык сабактарды өткөрүү учүн кафедранын ноутбугу жана проектору колдонулат. Университеттин китепканасында бекитилген сабактар боюнча керектүү китептер кагаз же эектрондук турүндө бар.

ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШ

2020-2021-окуу жылында кафедранын илимий-изилдөө иши боюнча «Глобализация шартындагы экономиканын инновациялык өнүгүүшү: көйгөйлөр жана келечек» атту темасы тандалган. Кафедранын илимий-изилдөө иши боюнча тандалган жалпы темасына ылайык өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде макалалар, усулдук көрсөтмөлөр, дипломдук жана курстук долбоорлор жазылган.
Жалпы теманын ичинде төмөнкү темадагы группаларга бөлүнгөн:

Илимий-изилдөө ишинин темасы

Окутуучулардын аты-жөнү

Илимий-изилдөө ишинин жетекчиси

1

Курулуш тармагындагы жаӊы нормаларын жана эрежелерин (КЕРЕР) адаптациялоо

Саткыналиев Т.Т., Тохтыева З.Х., Бочарова Г.Ю., Бекжанова Г. О., Иманкулова С. Э., Абдужалиева Э.Д., Иманалиева Б.Т.

Саткыналиев Т.Т.

2

Курулуш комплексин адаптациялоо

Бапалиев К.О., Машаева А. Т., Мейманкулова Н.Ч., Калпаева З.А., Солпуева А. К.

Бапалиев К.О.

3

Курулуш тармагындагы логистикалык борборлор

Кожогулова А. Ж. Алджембаева Н. С., Омурбекова А. Н., Герасименко Е.Н.

Кожогулова А.Ж.

4

 

Инновациялык экономиканын теоретикалык негиздери

Токтогазиева Н. К., Нусупова Н. К., Долонова Т.А., Омуралиева Г.О.,  Искакова З. Ж., Орозалиева Б. М.

Нусупова Н.К.

5

Маркетинг изилдөөдө инновациялык ыкмалар

Егемкулова Б. А., Абдыкадырова Д. А. Ногойбаева Р. К., Кадыркулов К. М., Темиров Н. Ж.

Егемкулова Б.А.

6

Кыргыз Республикасынын курулуш комплексине тышкы инвестицияларды тартуудагы азыркы абалы жана келечеги

Нарынбаев  Т.К. , Сатыбалдиев М.А.

Нарынбаев Т.К.

7

Заманбап шарттарда Кыргыз Республикасы КМШ өлкөлөрү менен тышкы экономикалык байланыштардын өнүгүүсү

Алымкулова Н.А., Касымалиев Ж.К., Курбанова И.Х.

Алымкулова Н.А.

8

Адамдык капиталдын түзүү маселелери жана өнүгүшү

Самайбекова З.К., Исабаева К.Б., Байгубатова Н.М., Баймаева А.Б

Самайбекова З.К.

Биздин акылдуу жана сулуу студент кызыбыз Алмазбек кызы Гулиза  ААК "Дос-Кредобанк" ,  Улуттук банк жана Германиянын эл аралык кызматташтык боюнча Сактык Банктар фонду менен биргеликте уюштурган "Бүгүнкү салым -  эртеңки байлык" деген темадагы Улуттук дилбаяндар конкурсуна катышып,  4-курстар жана магистранттар арасында байгелуу 1- орунга ээ болду. Куттуктайбыз!!!
Гулиза ЭУПэ-1-16 тайпасынын 4-курсунун студенти. Конкурс 2018-жылдын сентябрдын  9-нан  25-не чейин болуп өттү.

Илимий изилдөө иштери

Илим изилдөө долбоорлору

1        
2    3

Байланыш маалымат:
электрондук дарек: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
телефон: (996 312) 54 57 15

Жооптуу:Орозалиева Базира

Жаңыланды:23.10.2020-ж.