Кафедра жөнүндө

      «Менеджмент» кафедрасы жалпы университеттик бүтүрүүчүлөрдү даярдоочу кафедра катары 1992-жылдан тартып 521501 «Мекеменин менеджменти» кесиби боюнча менеджерлерди даярдоону жүргүзүүчү кафедра болуп саналат. 
Кыргыз архитектуралык-курулуш  институтунда менеджерлерди даярдоону жетектөө үчүн 1994-жылы 15-декабрда «Технология жана курулушту уюштуруу» жана «Экономика жана курулуштагы башкаруу» кафедраларынын негизинде профилдешкен (бүтүрүүчү) «Курулуштагы менеджмент» (КМ) кафедрасы түзүлгөн.
1998-жылы 16-январда  КР Президентинин Жарлыгы менен Кыргыз архитектуралык- курулуш институту Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети катары түзүлгөн (№11 ПЖ 16.01.1998-ж.).
Ректордун №1/16   7 - февраль  2005-ж. буйругу менен «Менеджмент» жана «Курулуш өндүрүшүнүн технологиясы» кафедралары бириктирилип «Технология жана менеджмент» кафедрасы түзүлгөн.
2005-ж. 6-июнда ректордун №1/83 буйругу менен «Технология жана менеджмент» кафедрасы «Менеджмент» жана «Технология жана курулушту уюштуруу» кафедраларына бөлүнгөн.
1993-97-жж. кафедрага э.и.к., профессор Атантаев Истанбек Акматович,  1997-98-жж. ардактуу профессор Ниязов Шаукат Фаизович башчылык кылышкан, 1998-2005-жж. кафедранын башчысы  э.и.д., «КР эмгек сиңирген экономисти», профессор Батырканов Жээнбек Мамбетович, 2005-жылдан азыркы күнгө чейин э.и.д., проф.  Дербишева Эльмира Дупеновна кафедраны жетектеп келет, учурда кафедра башчысынын орун басары болуп  Дүйшөналиева Алтынай Жайлообековна эмгектенет.
Кафедра окуу ишмердүүлүгүн кафедранын иш-аракетинин бардыгын жөнгө салуучу документтер: «Кафедра жөнүндөгү абал», «Менеджмент» багыты боюнча мамлекеттик окуу стандарты, КМКТАУнун ректору бекиткен окуу процессинин графиги, студенттерди аттестациясы жөнүндө инструкция, студенттердин билимин баалоочу модулдук-рейтингдик система, «К» жана «Т» долбоорлорун аткаруу.

 «МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫНЫН  МИССИЯСЫ

Рыноктук экономикада башкаруу (менеджмент)  тармагындагы кесипкөйлөрдүн инсандык сапаттарын, жогорку кесипттик жана атаандаштыкка жөндөмдүү, эрудициалуу, чыгармачыл жана инновациялуу ой-жүгүрткөн, өз билимин жана жөндөмүн ишке ашыра алган  сапаттарын төмөнкү шарттардын негизинде түптөө:

 • Окуу процессин жогорку сапатка көтөрүү;
 • Окутуунун алдыңкы технологияларын жана усулдарын киргизүү;
 • Экономика жана менеджмент тармагында илимий изилдөөлөрдү активдүү киргизүү;
 • Чыгармачылык, илимий-изилдөөчүлүк ишке болгон кызыгууну стимулдаштыруу.

 

«МЕНЕДЖМЕНТ»КАФЕДРАСЫНЫН ЖАЛПЫ МАКСАТЫ

 • Эмгек рыногунда керектүү кесипкөйлөрдү жана магистрлерди сапаттуу даярдоо;
 • Кафедранын жана бүтүрүүчү кесипкөйлөрдүн  ыңгайлуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү имиджин түзүү;
 • Эмгек рыногунда керектүү  жана атаандаштыкка жөндөмдүү, социалдык жоопкерчиликтүү, жогорку  кесипкөйлөрдү даярдоо суроолору боюнча коомдун таанып-билүүсүнө жетишүү;
 • Кафедранын студенттеринин жана кызматкерлеринин өздүк салымы, сыймыктануу сезимдерин  жана корпоративдик жан-дүйнөсүн калыптоо;
 • Окутуу тажырыйбасына инновацияларды киргизүүнү дайыма жүргүзүү;
 • Тарбиялоо иш-аракетин уюштурууда салттык жана салттык эмес формаларын колдонуу;
 •  Студенттердин илимий изилдөө иштерине активдүү катышуусун мотивациялоо жана стимулдаштыруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу;
 • Коммерциялык негиздеги фундаменталдык жана колдонмо ИИИ жана СИИИрин өнүктүрүү;

 

 КАФЕДРАНЫН ИШ-АРАКЕТИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПРИОРИТЕТТҮҮ БАГЫТТАРЫ

 • Жумуш берүүчүлөр менен болгон стратегиялык өнөктөштүктүн негизинде эмгек рыногунда суроо-талапка ээ болгон бакалаврлар, кесипкөйлөрдү жана магистрлерди даярдоо;
 • Экономика жана менеджмент факультетинин, республиканын, ошондой эле чет элдик окуу жайлардын бирдиктүү окуу мейкиндигин түптөөгө катышуу;
 •  Жогорку кесиптик жана усулдук деңгээлдеги окутууну камсыздоо, окуу процессине алдыңкы окутуу технологияларын киргизүү;
 • Республиканын экономикасына жана мекемелерге керектүү жана келечектүү  ИИИ жана СИИИнин темаларын активдүү изденүүнү уюштуруу, аларда кафедранын кызматкерлеринин жана студенттеринин катышуусун камсыздоо.

 «Менеджмент» кафедрасынын курамы

a1

ОКУУ-УСУЛДУК ИШ-ЧАРАЛАР

Кафедранын профили боюнча «Менеджмент», «Стратегиялык менеджмент», «Персоналды башкаруу», «Инновациялык менеджмент», «Сапатты башкаруу» ж.б. негизги сабактарды берүү милдети жүктөлгөн.   Экономика жана менеджмент факультети  Жаңы маалыматтык технологиялар институту (Менеджменттеги колдонмо информатика) үчүн жана университеттин бардык кесиптери үчүн  (бекитилген сабактардын тизмесин карагыла).
2012-жылдан баштап Менеджмент кафедрасы үчүнчү муундун окуу стандартына ылайык 580200 Менеджмент багыты боюнча бакалавр жана магистрлерди даярдоону жүргүзүүдө.
Окуу мөөнөтү:  4 жыл (бакалавр)
2 жыл (магистр)
5 жыл (дистанттык)
Профилдер жана кесиптер:

 • Мекеменин (курулуштун) менеджменти;
 • Жарнамалык менеджмент;
 • Шаардык чарбанын менеджменти.

                Кафедранын окуу-усулдук иштери окуу-усулдук планына ылайык төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:
- «Менеджмент» багыты боюнча 3-муундагы стандарттарды иштеп чыгууга катышуу;
- жаңы окуу стандарты боюнча окуу иш планын иштеп чыгуу жана бекитүү;
- кафедрага бекитилген ОУКрин ылайык келүүчү документтердин топтомун иштеп чыгуу;
-  силлабустарды түзүү;
- бардык сабактардын түрлөрү боюнча окутуучулар жана студенттер үчүн усулдук көрсөтмөлөрдү даярдоо жана басып чыгаруу;
- студенттерге мөөнөттүк жана жыйынтыктоо көзөмөлүн жүргүзүү үчүн тестирлөөнү автоматташтыруу;
- курстук жана дипломдук иштерди аткарууга тапшырмаларды жана усулдук көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу;
- окуу процессине окутуунун жаңы технологияларын киргизүү;
- окуу процессин жогорку квалификациядагы окутуучулар курамы менен камсыздоо.
Жалпы университеттин кесиптери үчүн 21 сабак жана «Мекеменин менеджменти», «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу», «Коом менен байланышуу» кесиптери үчүн 71 сабак кафедрага бекитилген.  Ар бир сабак үчүн ОУК түзүлгөн. Дистанттык окутуу үчүн электрондук базага кошулган ОУКнин толук топтому даярдалган.

ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

Кафедрада төмөнкү багыттар боюнча илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт: «Рыноктук мамилелер шартында курулуш комплексинин башкаруу системасын өркүндөтүү», «Турак-жай курулушун өнүктүрүү», «КР мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу системасын өркүндөтүү», «Мекеменин менеджмент системасында коом менен байланышуунун орду жана ролу».
КРнын курулуш комплексин башкаруу системасынын абалына ж.о.э. экономиканын башка тармактарына жана мамлекеттик башкарууга жалпысынан   сереп жүргүзүлүүдө.
«Менеджмент» кафедрасынын профессордук-окутуу курамы илимий изилдөө иштерин активдүү жүргүзүшөт. Кафедранын окутуучулары студенттер менен кесиптин көйгөйлөрү боюнча  илимий изилдөө иштерди жүргүзүшүүдө. 

Материалдык – техникалык база.
«Менеджмент» кафедрасы лекциялык жана компьютердик бөлмөлөр менен жабдылган, Интернет түйүнүнө кирүү мүмкүндүгү бар, мультимедиалык жабдуу, принтер жана сканер менен жабдылган компьютердик классына ээ.  Мындай шарттар  студенттерге заманбап билимдерге ээ болууга жана өз кесиби боюнча терең  даярдык алууга мүмкүндүк берет.

3
Окутуучулардын жана кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу

 • Казахстандын Менеджмент, экономика жана божомолдоо институнун алдындагы (КМЭБИ)  «Макроэкономика» курстары,  Алма-Ата ш. (Казахстан) 1998-ж.
 • Кыргызстандагы Япон Борбору уюштурган «Сапатка багытталган башкаруу»  семинары (Бишкек ш.). Сентябрь, 1998-ж.
 • Бүткүл Дүйнөлүк Банк уюштурган «Бизнес-пландаштыруу» жана «Туризмди өнүктүрүү» семинары (Бишкек ш.). Сентябрь, 1999-ж.
 • КР Президентинин алдындагы Башкаруу Академисынын алдындагы, Орусиянын Ишкердик Академиясы уюштурган «Инновацияларды башкаруу» семинары (Москва ш.) Март, 2000-ж.
 • Кыргызстандагы Япон Борбору уюштурган «Рынок шартында мекеменин  башкаруу жана стратегия» семинары (Бишкек ш.). Сентябрь, 2000-ж.
 • Экономикалык жана Бизнес Билим берүү боюнча Ресурстук түйүн алдында Эл аралык өнүктүрүү боюнча Америкалык Агенттиги (USAID)  жана Карана Корпорациясы уюштурган «Башкаруу экономикасы» курсу (Алма-Ата ш., Казахстан), 2001-ж.
 1. «Адам ресурстарын башкаруу» багыты боюнча тренинги - КР Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясынын мамлекеттик кызматкерлерди даярдоо жана кайта даярдоо борбору, 2004-ж.
 2. «Корпоративик башкарууну киргизүүнүн инновациялык ыкмалары» багыты боюнча Эл аралык жайкы мектеби. (Алма-Ата ш.,  Казахстан). Июнь, 2010-ж.

МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫНЫН ИЛИМИЙ - ИЗИЛДӨӨ ИШИ

«МЕНЕДЖМЕНТ» БӨЛҮМҮНҮН УЮШТУРУУ ЖАНА ТАРБИЯЛОО ИШИ

БИЛИМ БЕРҮҮ-МЕТОДИКАЛЫК ИШ

 a5

Кафедранын кызматкерлери өткөргөн тренинг-курстар

«Эффективдүү менеджмент» курсу, КМКТАУнун Инженердик-педагогикалык борбору, 1 жылда 2 жолу.

Жооптуу: Сасыкулов Б.Б.

Жаңыланды: 12.05.2020.