1

Аты- жөнү

Алиева Айзада Асанбековна

Туулган жылы

24.04.1979

Кызматы, илимий даражасы,
наамы

Ага окутуучу

Билими

Жогорку. ИМБИТ
Кесиби: «ФКжанаБ».
«Менеджмент» багыты боюнча
«Магистр»
(2008ж.)

Илимий-педагогикалык стажы

2006-жылдан баштап

Окутуучу сабактары

Менеджмент, Менеджменттин тарыхы, менеджменттеги компьютердик технологиялар, Менеджердин ИОА

Илимий кызыгуу тармагы

Социалдык-экономикалык өнүгүү, социалдык инфраструктура

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

            Квалификациясын жогорулатуу

№ п/п

Иш-чаранын аталышы

Темасы

Өткөн жылы

Өткөргөн орду

  1.  

Курстар

1. Эффективдүү менеджменттин куралдары.
2. Каржы-экономикалык талдоодо ЕХCEL программасын колдонуу
3. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
4. Маалекеттик каржылоо жана бюджет менен камсыздоо.

2007-ж.

КЭУ «Иш менен камсыз кылуу жана карьера борбору»

  1.  

Семинар

«Эффективдүү менеджмент»

2009-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык  борбору

  1.  

Семинар

«Инженердик педагогика»

2009-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык  борбору

  1.  

Семинар

«Компьютердик тиркемелердеги  жөндөмдөр»,  «Дистанттык окутуу системасы» боюнча

2010-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык  борбору

  1.  

Семинар

«Кейстерди жазуу ыкмасы жана кейстердин көмөгү менен окутуу»

2011-ж.

«TeachEx» Жогорку билим берүү КФ

 

Илимий эмгектердин тизмеги
Социалдык инфраструктура турак-жай чөйрөсүнүн негизги курамы катары //КЭУ Жарчысы 2012

 

Усулдук көрсөтмөлөрү

Эмгектин аталышы

Иштин мүнөзү

Басылма маалыматтары

Көлөмү басма табак

Кош авторлор

1

Жалал-Абад облусунун Сузак районунун ЖӨБ ишмердүүлүгүн изилдөө (илимий басылма)

Бас.

Кырыз Республикасынын түштүк аймагынын жергиликтүү өзүн-өзү башкарууну иш-аракетин маркетингдик изилдөө // Кыргыз эл аралык университети, Бишкек,2007.
26-35б.

10б

 

2

«Банк менеджменти» курсу боюнча курстук ишти жазуу үчүн экономика кесибиндеги студенттер үчүн усулдук көрсөтмөлөр

Бас.

Бишкек КГТУ «Техник» 2008, 17б.

1,25/0,41

Л.С.Турсунбекова,
С.С.Арунова,
З.А. Уркунбаева

3

Аргументөөнүн теориясынын негиздери Программа, усулдук көрсөтмөлөр жана текшерүү иштеринин темалары

Бас.

КМКТАУ Бишкек 2011.-27б.

27б / 9б. 

Айтбаева Н.К.
Арстанбек к. Э.

4

МБК тажрыйба өндүрүш тажырыйбасын аткарууга «КБ», «ММБ» кесиптеринин 3-курстарынын студенттери үчүн программа, усулдук көрсөтмө

Бас.

И. Арабаев атындагы КМУ,  Бишкек ш. 2011. - 20

20б. /10б

Арсыбаева Ч.У.

5

«КБ», «ММБ»  кесиптериндеги студенттер үчүн диплом алдындагы тажрыйба өтүүнүн программасы, усулдук көрсөтмөлөрү

Бас.

И. Арабаев атындагы КМУ,  Бишкек ш. 2011. - 20

20б / 10б

Арсыбаева Ч.У.

6

Коом менен байланышууда телекоммуникациялык жана компьютердик технологиялар. Коом менен байланышуу кесибиндегеи студенттер үчүн усулдук колдонмо.

Бас.

КМКТАУ Бишкек ш. 2011. – 30б.

30б.