«Геодезия жана геоинформатика»  кафедрасы

КАФЕДРАНЫН МИЛДЕТИ

Кафедра профильдештирилген жана адистерди даярдоону  төмөнкү багыттар боюнча  даярдайт:

  • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу – «Колдонмо геодезия» адистиги, «Геодезия», «Колдонмо геодезия», «Геодезия жана аралыктан байкаштыруу» профилдери боюнча бакалавриат жана магистратура;
  • Картография и геоинформатика - «Геоинформатика»  профили боюнча магистратура (ТЕМПУС долбоору).

Кафедра университеттин бардык архитектура жана курулуш багытындагы студенттер үчүн геодезия, геоинформатика жана аралыктан байкаштыруу сабактары боюнча окуу процессин камсыздайт. Азыркы убакытта кафедранын мугалимдери 34 сабактын өтүлүшүн ишке ашырат.

1     2

КАФЕДРАНЫН МАКСАТТАРЫ

«Геодезия жана геоинформатика» кафедрасынын негизги максаты болуп, «Колдонмо геодезия», «Геодезия жана аралыктан байкаштыруу», «Картография жана геоинформатика» багытындагы инженерлерди, бакалаврларды жана магистрлерди  даярдоо эсептелинет. Кафедра бүтүрүүчү болуп эсептелинет жана өзүнүн илим-изилдөөчүлүк, окуутучулук өзгөчөлүктөрү болсо да, университеттин башка кафедралары менен тыгыз байланышта иш алып барат. Билим берүү программаларынын бүтүрүүчүлөрү университетте окуу убагында төмөнкүдөй максаттарга жана жыйынтыктарга ээ болот:
«Колдонмо геодезия» профили боюнча окутуунун максаттары жана жыйынтыктары (бакалавр);
«Геодезия» багыты боюнча окутуунун максаттары жана жыйынтыктары (магистратура);
«Геоинформатика» багыты  боюнча окутуунун максаттары жана жыйынтыктары (магистратура).
Заманбап инновациялык технологияларды өздөштүрүү боюнча милдеттердин маалында, кафедранын окуу лабораториялары пландуу түрдө мейкиндикти аныктоону болжолдоо жана иштеп чыгуучу компьютердик технологиялардын программалык-аппараттык комплекстери, санариптик жана электрондук геодезиялык приборлор глобалдуу новигациялык спутникалык системанын приборлору менен жабдылган.

Кафедрадагы окуу жана уюштуруу процесстерине, алдыңкы өндүрүштөн жана мекемелерден тажрыйбалуу адистер тартылат. Практикалык жана лабораториялык сабактардын айрымдары кафедранын картографиялык-геодезиялык компаниялардын базалык филиалдарында өтүлөт.

Азыркы убакытта Кыргыз Республикасынын жогорку окуу системасы дүйнөлүк стандартка өткөндүгүнө байланыштуу, бакалаврларды даярдоо студенттердин өз алдынча иштөөлөрүн активдештирген, кредиттик технологиялардын негизинде ишке ашат. Бул окуу формасынын башкы компоненти болуп сабактын окуу-методикалык комплекси  (ОМК) эсептелинет. Кафедранын  профессордук-окутуучулар курамы тарабынан 30дан ашык сабактардан ОМК даярдалып жатат.

ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТ

Кафедра 1961-жылы Фрунзе политехникалык институтунун  Инженердик-курулуш факультетинин «Инженердик геодезия» кафедрасы негизделгенден  баштап иштеп келүүдө. Кафедранын биринчи башчысы т.и.к., доцент Кабельников Владимир Иванович дайындалган. 1968-жылы кафедра башчысы  т.и.к., доцент Зенин Владимир Николаевич, 1984-1999-жж. кафедраны т.и.к., доцент Орынбаев Болот Орынбаевич, 1999-2002-жж.  кафедранын башчысы болуп т.и.к., доцент Зенин Олег Владимирович болгон.

Кафедранын жаңы тарыхы 2006-жылдын июль айынан баштап жаңы «Геодезия жана геоинформатика» деген ат менен башталды. Кафедранын башчысы болуп, т.и.к, доцент Чымыров Акылбек Уркалыйевич дайындалды. Жаңы кафедраны түзүү 2005-2007-жж. ТЕМПУС Европалык Комиссиясынын долбоорунун КМКТАУнун алкагында жайылтылган, “Геодезия жана геомаалыматтык билим берүү” Эл аралык долбоорун ишке ашыруунун негизинде мүмкүн болгон.

КЫЗМАТТАШУУГА ЧАКЫРУУ

«Геодезия жана геоинформатика» кафедрасы кызматташууга кызыктар болгон тараптарды чакырат. Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы жогорку педагогикалык илимий потенциалга ээ, кафедранын көптөгөн окумуштуулары өздөрүнүн окуусун же квалификациясын жогорулатууларын Европанын жана Азиянын алдыңкы университеттеринен өтүшкөн, чет элдик магистрдик жана доктордук наамдарга ээ, англис тилинде эркин сүйлөшүп жана эл аралык долбоорлордо чоң тажрыйба топтошкон.

Азыркы убакытта кафедрада «Австриялык-Борбордук Азиялык геомаалыматтар илимий борбору» жана «Кыргыз геомаалыматтык системалар борбору» иштейт. Мындай борборлодун иштөөсү, кафедранын илимий изилдөөчүлүк потенциалын жогорулатат жана чет элдик өнөктөштөр менен иштөөгө шарт түзөт.

                                                                                       Жооптуу: Исмаилов Нурсултан

Жаңыланган:20.12.19.