"Сызма геометрия жана графика" кафедрасы

    «Сызма геометрия жана графика» кафедрасы өзүнүн салттары, туруктуу принциптери, педагогикалык эң жакшы тажырыйбалары жана ишке жөндөмдүүлүгү, ынтымактуу жамааты менен университеттин алгачкы кафедралардын катарына кирет.
Кафедра 1969-жылы Фрунзе политехникалык институтунун базасында  негизделген.
  «Тармактар боюнча үйрөтүү» адистигинин бүтүрүүчүлөрү татыктуу психология-педагогикалык жана атайын билим алышып, эки кесипке ээ боло алат.  Башталышында 8 гана окутуучу менен баштап,1985-жылда 21 окутуучуга жеткен. Ага окутуучу Исаак Шамович Левинтер (1969-71-ж) алгачкы кафедра башчысы болгон. 1971- жылдын 1973- жылдарда ага окутуучу  Өмүркулов Мырза  Өмүркулович , ал эми 1973- жылдын 1985 -жылга чейин кафедра башчысы болуп кайрадан Исаак Шамович Левинтер бекитилген. (Кафедранын курамы >> )
Кафедрада профессор, техникалык илимдердин кандидаты; доцент; 3 доцентин милдетин аткаруучу; 4 ага окутуучу жана 6 окутуучу эмгектенишүүдө. 
Кафедра окуу-усулдук иштер боюнча чоң иштерди аткарып келет. Окутуучулар тарабынан 100 дөн ашык усулдук  иштеп чыгуулар, мамлекеттик тилде «Сызма геометрия» орус- кыргыз терминологиялык сөздүгү түзүлүп, учурда окуу процессинде жана өз алдынча иштөөлөрдө кеңири колдонулуп жүрөт.Сызма геометрия сабагындагы темаларды автоматтык түрдө студенттердин билимин текшеришет. Булардын баары окуу процессин жеке мүнөздө камсыздалат.
Компьютердик класстагы «компьютердик графика» курсу боюнча атайын программа  усулдук  көрсөтмөлөр жана тапшырмалар университеттин бардык студенттери үчүн иштелип чыккан. Кафедра кесиптик окутуу адистерин даярдоодо психолого-педагогикалык проблемаларды чечүү үчүн илимий иштерди аткарат.
Психолого-педагогикалык сабактар боюнча жумушчу программалар жана окутуу усулдук комплекстер иштелип чыккан.
Педагогикалык практика өткөрүүдө усулдук жетекчилиги бар педагогикалык практика күндөлүгү иштелип чыккан. «Билимдер тарыхы жана педагогикалык ойлор», «Билимдер системасын башкаруу» сабактарын үйрөнүү боюнча окуу-усулдук сунушталмалар иштелип чыккан. «СИИИ»дин (НИРС) негизинде  кафедрада студенттердин конференциялары окутулуп турат. Кафедра башка тектеш кафедралар менен байланышта болуу менен Киев улуттук курулуш жана архитектура университети, Казак техникалык университети, М. Ауэзов атындагы Түндүк-Казакстан университети, №95 кесиптик лицейи менен келишимдик түрдө кызматташууда .
Кафедрада «Салттуу жана компьютердик чийүү, ИЗО» сабактары боюнча окутуучулардын квалификациясын жогорлатуу курсу ачылган.

Жооптуу:Нурманбетов Надыр

Жаңыланды:17.02.2020-ж.