Философия жана социалдык- гуманитардык илимдер кафедрасы

Философия жана социалдык-гуманитардык  илимдер кафедрасы Н .Исанов атындагы  Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура Университетинин курамдык бөлүмү катары  университеттин даярдап  жаткан бардык  кесиптеги жана багыттагы   студенттерге  гуманитардык  циклдагы дисциплиналарды  окутууну камсыздайт.

Кафедраны ишмердүүлүгүнүн негизги максаты:
-КМКТАУда билим алып жаткан студенттерге  философия жана социалдык –гуманитардык дисциплиналарды  окутуу менен келечектеги кадрларды ар тараптан өнүккөн гармониялуу инсан  катары калыптандырууга ылайыкташуу.
Кафедранын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары:

 • -педагогикалык жана илимий-изилдөө иштери;
 • -усулдук тажрыйбаларды систематикалык топтоо;
 • -квалификациялуу кадрларды даярдоо;
 • -окутуу жана тарбиялоо.

Кафедра 1992-жылы негизделген. Философия илимдеринин доктору, профессор Шайлоо Мамасалиевич Ниязалиев  кафедра түзүлгөн күндөн  баштап 1993-жылдын 1-сентябрына чейин  жетектеген. 1993-жылдын  сентябрынан 2000-жылдын ноябрына чейин кафедраны  КМКТАУнун  ардактуу профессору, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Г.Г.Галиулин жетектеген. 2000-жылы кайра түзүүнүн жыйынтыгында «Философия жана саясий-укуктар  илимдери» жана «Тарых жана социалдык-психологиялык илимдер» эки кафедрасы түзүлгөн. 2005-жылы  эки кафедранын  базасында      «Философия жана социалдык-гуманитардык  илимдер» кафедрасы негизделген. 2000-жылдан 2012-жылга чейинки мезгилде философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Жумагулов  Мааметайып Жумагулович  жетектеген. Кафедранын курамы

Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасы төмөнкү дисциплиналарды окутат:

 • философия;
 • Ата Мекендин тарыхы;
 • психология жана педагогика;
 • укук таанууя;
 • социология;
 • культурология

                                                                                                                                                                                                                                                 Кафедранын профессордук-окутуучулар  курамы  

Унверситеттин магистранттарына, аспиранттарына жана илим изденүүчүлөрүнө лекциялардын курсу:   

 • тарых жана философия илими 
 • психология жана педагогика

  Кафедра Университеттин бардык факультеттерине күндүзгү, сырттан жана аралыктан, дистанттык окутуу бөлүмдөрүнө сабак өткөрөт. 

Кафедранын профессордук-окутуучулар  курамы

« ФИЛОСОФИЯ  ЖАНА СОЦИАЛДЫК-ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР» КАФЕДРАСЫНЫН ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ  ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Философия жана социалдык-гуманитардык  илимдер»кафедрасынын    илимий-изилдөө  жалпы проблематиканын чегиндеги  «Кыргызстанда заманбап учурдагы коомдук мамилелердин өнүгүшү»   төмөндөгүдөй багыттар жана жеке темалар боюнча эмгектери:             

1. Жумагулов М.Ж. -  «Экологиялык  этика – философиялык түшүнүү сабагы катары» (2006-2011-жж.,).
2. Ашыралиев Ж.А. – «Номад маданиятын изилдөө усулу жана «эстежан-манкуртизм системасы».
3. Карамолдоева С.С. – «Кыргызстандагы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунүн жакшыртылышы жана түптөлүшүнүн тарыхый аспектилери».
4. Асаналиева Д.У. – «Кыргыз айылдарынын базар мамилелерине өтүү шартындагы социалдык көйгөйлөрү».
5. Карыева А.К. – ««Жазгыч-акындардын чыгармаларында Кыргызстандын тарыхынын  чагылдырылышы». (ХIХ - ХХ к.к. башталышы)».
6. Жумабаева А.М. – «Кыргызстандагы темир жолдорунун тарыхы.1917-1955-жж». 
7. Акматова Н.С. – «Кыргыздардын полимаданияттык мейкиндиктеги экологиялык  аң-сезими».
8. Сырымбетова Ч. – «Кыргыздардын  XVIII – XIXк.к.  дипломатиялык салттары».
19. Токтосунов С.Т. – «Общественно-политические взгляды Юсупа Абдрахманова».
10. Бапиев А.С. – «Заманбап шарттардагы коомдун социалдык-саясий трансформациясы».
11. Бабаев Э.А. – «Транзит  мезгилиндеги Кыргызстандагы  туруктуу парламентаризмдин принциптери».
12. Сапалова А.У. – «1960–1991-ж.ж. аралыгындагы Кыргызстандын саясий  өнүгүшү».
13. Абдрешова Н.С. – «Улуттук жөрөлгөлөрдүн жана каада-салттардын коомдук аң-сезимге болгон таасири».
14. Байбосунова Р.Ж. –«Кыргызстандагы саясий партиялар жана коомдук мекемелелер».
15. Садыкова Г. – «Белги системасы -  философиялык изилдөөнүн объектиси катары».
16. Борубаева Ф.М – «Батыш-Чыгыш диалогунун контекстиндеги саясий лидердиктин философиялык  экспликациясы».
17. Толобаев М.Ш. – «Экологиялык баалуулуктар - эпистемологикалык феномендин баалуулугу. катары».
18. Аманбаева Н.М. – «Алкоголизм-как социальное явление» (социологиялык аспекти).


Илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары макалаларда, монографияларда, конференциянын  материалдарында, дипломдук жана диссертациялык иштер менен берилет. 2000- жылдан бери «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасы философиялык, социологиялык жана саясий илимдер боюнча кандидаттык жана докторлук  диссертацияларды коргоо боюнча жетектөө мекемеси болуп саналат.

 ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕР 

«Философия жана социалдык-гуманитардык  илимдер» кафедрасынын окутуучулары тарабынан ири окуу-усулдук  иштер аткарылат.  
 –  окутуу  сабактарынын бардык  түрлөрүнө даярдык көрүү;                    
 -  жаңы окуу   пландарынын жана программаларын өздөштүрүү;          
 -  мусулдук материалдарды даярдоо ;                                                
 -  дидактикалык материалдарды  иштеп чыгуу;                                
 -  окуу процессинин картасынын жабдылышын түзүү;                         
 -  окуу процессин    пландаштыруу боюнча документтерди түзүү;         
 -  окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу;                           
 -  сабактарды текшерүүгө катышуу, окутуунун  сынактары;               
 Окуу-усулдук  материалдарды иштеп чыгууга өзгөчө көңүл  бөлүнөт. Акыркы     жылдары  төмөнкү эмгектер жарыяланган:                         
                                                 

Окуу  куралдары:     

1. Жумагулов М.Ж. «Философия». – Бишкек, 2007. 12 б.б. (О.А.Тогусаков, К.С.Байбосуновдор  менен авторлукта ).
2. Ниязалиев Ш.М. Философия. – Жалал-Абад, 2007.  8б.б. (авторлукта). 
3. Жумагулов М.Ж. Садыкова Г.Э.«Культурология: Дүйнөлүк жана Ата-Мекендик маданияттын теориясы жана тарыхы». – Бишкек, 2009. – 156 б. (10 б.б.)
3 Жумагулов М.Ж. Садыкова Г.Э.« Культурология: Дүйнөлүк жана Ата-Мекендик маданияттын теориясы жана тарыхы». – Бишкек, 2010. – 156 б. (10 б.б.)
5. Жумагулов М.Ж., Садыкова Г.Э. «Этика  жана  эстетика». – Бишкек, 2011. (10 б.б.).  
6. Жумабаева А.М. «Кыргыздар жана  Кыргызстан монголдор доорунда». – Бишкек, 2011. (10 б.б.).
Окуу-усулдук   куралдар :
1. Жумагулов М.Ж., Садыкова Г.Э. Этика  жана эстетика. – Бишкек: КМКТАУ, 2008. – 4,1 б.б.
2. Савелова И.И. «Байыркы замандардан тартып бүгүнкү күнгө чейинки Кыргызстандын материалдык жана руханий турмушундагы маанилүү окуялар»– Бишкек, 2008. 5,5 б.б. (И.Г.Савелова менен).

КЫЗМАТТАШТЫК

Кафедра Кыргызстандын Жогорку Окуу Жайларынын жетектөө  кафедралары  менен  профессионалдык   байланышта  турат. Жакынкы жана Ыраакы чет өлкөлөрдүн  илимий жана коомдук мекемелери менен дайыма кызматташып келүүдө.


Жаңыланды: 28.02.2018.

Жооптуу: Абылкасымова  Гүлназ Абазовна