“АРХИТЕКТУРА” кафедасынын илимий-изилдөө иштери

Илимий изилдөөнүн тематикалары.

1. « Кыргызстандагы заманбап архитектуранын жана шаар куруу өнүгүүсүнүн тенденциясы» (2011−2015 –ж.).
теманын жетекчиси:
. арх.докторуӨмүралиев Д.Д.
Жооптуу аткаруучу: Воличенко О.В.

 Бөлүм 1. Кыргызстандагы  айылдардын  калктуу жерлери жана шаар  архитектурасы (2011−2012- ж).

  Бөлүм 2.Коомдук имараттардын архитектурасы  (2011−2014 –ж.)

Бөлүм 3. Турак- жай имараттардын архитектурасы (2011−2012 -ж.)

 

Бөлүм 4. Архитектура обьектилеринде этномаданий жаңы типтерди издөө.

Бөлүм 5.Кыргызстанда туристтик инфраструктуранын  эстеликтеринин  архитектурасы.

Кыргыз архитектурасын долбоорлоо жана изилдөөнүн методологиясын иштеп чыгуу,жаңы типтеги имараттарды жана курулуштарды сунуштоо,тарыхый этаптарды сүрөттөө,маданий негиздерди чагылдыруу.

 

Кыргызстандын айыл жана шаар куруу өнүгүшүндө тарыхый мыйзам ченемдүүлүктөрдү  түзүү.
Диний-ыйык имараттардын архитектуралык тилинин айырмачылыктарын изилдөө жана  аныктоо

Көркөм-композициялык принциптерди аныктоо жана кызматтык-пландаштыруу параметрлерин негиздөө.
Имараттардын,комплекстердин жана шааркуруунун  курамын серептөөнүн локалдык усулдарын аныктоо, долбоорлодогу көйгөйлүү тажрыйбаны жалпылоо

 

 

Өмүралиев Д.Д.

 

 

 

Воличенко О.В.

 

Курманалиев К.Р.

 

Мамкин Р.С.
Тагиров Ю.

 

Курманалиев К.Р.
Назарбаев К.
.

Воличенко О.В.
Ведутова Л.М.

 

 

2011−2015 гг.
(экинчи этап)

 

 

 

 

2011−2012 ж.
(экинчи этап)

 

2011−2012 –ж..
(экинчи этап)

 

2011−2012 –ж..
(биринчи этап)

 

2011−2012 -ж.
(биринчи этап)

2011−2012-ж..
(экинчи  этап)

1.Коллективдүү
монография « XXI кылымдагы Кыргызстан архитектурасынын  өнүгүү жолдору» (биринчи бапты түзүү)

 

1. Усулдук курал

 

1. Усулдук курал

 

1. усулдук көрсөтмө

 

1. Усулдук жыйынтык

1. Монография
2. Усулдук жыйынтык

2. «Шаар куруу жана архитектура концепциясынын изилдөө эволюциясы»
(2011−2012 –ж.ж.).
Теманын жетекчиси:
арх.доктору Өмүралиев Д.Д.
Жооптуу аткаруучу: Курманалиев К.Р.

Бөлүм 1. Байыркы архитектуралык концепция.

Бөлүм 2.  Орто кылымдагы архитектуралык –шаар куруу окуулары.

Бөлүм 3.  ХХ кылымдагы архитектура жана шаар куруу концепциясы.

Бөлүм 4. Кыргызстандын архитектура жана шаар куруу концепциясы.

Архитектуралык концепциянын түптөлүшүнүн миң  жылдык тарыхын таануу;шааркуруу программаларын,концепцияларын,теорияларын дүйнөлүк жана ата мекендик практиканын матриалында изилдөө

Өмүралиев Д.Д.

 

 

 

Курманалиев К.Р.

 

Өмүралиев Д.Д.

 

Воличенко О.В.

 

Өмүралиев Д.Д.

2011−2015-ж.
(биринчи этап)

 

 

 

2011−2012-ж.
(экинчи  этап)

 

2011−2012 -ж.
(биринчи этап)

 

2011−2012 –ж..
(биринчи этап)

 

2011−2012-ж.
(экинчи  этап)

1. Монография
« архитектуранын эволюциялык концепциясы» (биринчи редакция).

 

 

1. Усулдук жыйынтык
(биринчи
редакция).

1. Усулдук жыйынтык (биринчи редакция).

1. Усулдук жыйнак
(биринчи редакция).

1.Усулдук
жыйнак
(биринчи редакция).

3. «Борбордук Азия өлкөлөрүнүн архитектура жана шаар куруу изилдөөлөрү»
Теманын жетекчиси:
Арх. доктору Өмүралиев Д.Д.
Жооптуу аткаруучу: Воличенко О.В.

Бөлүм 1.Борбордук Азиянын  байыакы архитектурасы
Бөлүм 2.  Орто кылымдагы архитектура жана шаар куруу.

 

Бөлүм 3.  ХХ кылымдагы архитектура жана шаар куруу.

Байыркы мезгилден тартып бүгүнкү күнгө чейинки Борбордук Азия өлкөлөрүнүн шаар куруу жана архитектура түзүлүшүнүн тарыхый этаптары изилденет.

Өмүралиев Д.Д.

 

 

 

 

Өмүралиев Д.Д.

Воличенко О.В.

 

Воличенко О.В.

2011−2015-ж.
(биринчи этап)

 

 

 

2011−2012 -ж.
(экинчи этап)
2011−2012 -ж.
(экинчи этап)

 

2011−2012 –ж.
(биринчи этап)

1.Монография  «Борбордук Азиянын архитектурасы жана шаар курулушу» (биринчи
редакция).

1. Усулдук жыйнак
(биринчи
редакция).
1. Усулдук жыйнак
(биринчи
редакция).
1. Усулдук
жыйнак(биринчи редакция).

4. «Эстетика архитектурасын тарыхый,теоретикалык жана методологиялык көйгөйлөрүн изилдөө»
теманын жетекчиси:
арх.доктору Өмүралиев Д.Д.
Жооптуу аткаруучу: Ведутова Л.М.

Бөлүм 1. Тарыхый кылымдардагы Архитектуранын өнүгүшү жана эстетикалык концепциянын түзүлүшү.

Бөлүм 2. Заманбап эстетикалык концепциялар ХХ кылымдагы архитектуранын негизги багыттары,
Бөлүм 3.Архитектуранын жана эстетикалык илимдин теоретикалык жана эсептөө көйгөйлөрү.

Эстетикалык көз-караштардын тарыхый этаптарын изилдөө, заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк эстетикалык окуулардын архитектуратарыхы менен байлынышын, ошондой эле эстетикалык билимдерди архитектуралык чыгармачылыкта, шааркурууда, сурөтчү-шөкөтчүлөрдүн чыгармачылыктарында колдонуу этаптарын изилдөө.

Өмүралиев Д.Д.

 

 

 

 

Өмүралиев Д.Д.

 

 

Ведутова Л.М.

 

Өмүралиев Д.Д.

2011−2015-ж
(экинчи этап)

 

 

 

 

2011−2012 -ж.
(экинчи этап)

 

 

2011−2012-ж
(биринчи этап)

 

2011−2012-ж.
(биринчи этап)

1. архитектура адистиги үчүн китеп«Эстетика жана архитектура» (биринчи редакция).

1.Усулдук

курал (биринчи редакция).

1. усулдук курал (биринчи редакция).

1. Усулдук курал (биринчи редакция).

5. « Чүй  өрөөнүндө жайгаштыруу системасында  Бишкек шаарынын өнүгүү көйгөйлөрү жана аспектиси»
Теманын жетекчиси:
арх.доктору, проф. Өмүралиев Д.Д.
Жооптуу аткаруучу:
Воличенко О.В.
Бөлүм I. Чүй өрөөнүнүн орто кылым мезгилиндеги  шаар куруу концепциясы.
Бөлүм II. Өнүгүүнүн моделдөө варинттарын иштеп чыгуу.

Бөлүм  III.Шаар куруу өнүгүшөндө жайгаштыруу системасынын концепциясы.

Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө жайгаштыруу системасын өнүгүшүндө  шаар куруу  концепциясынын жоболорун иштеп чыгуу, жаңы шаар куруунун ыкмаларын эсепке алуу менен.

 

 Чүй өрөөнүндө жайгаштыруу системасын тарыхый анализдөө

Чүй өрөөнүн жана Бишкек шаарын өнүктүрүү модицикация моделин иштеп чыгуу.
Чүй өрөөнүн жайгаштыруу системасынын шааркуруу концециясын өнүктүрүү

 

 

 

 

Өмүралиев Д.

 

Воличенко О.В.

 

Өмүралиев Д.Д.

2011-2015-ж

 

 

 

2011 – 2012 ж.
(Жыйынтык
тоочу этап)
2011-2012 ж.
Жыйынтык
тоочу этап)
2011-2012 ж.
(жыйынтык
тоочу этап)