“Архитектура”кафедрасында даярдалган монографиялар

 1. Өмүралиев Д.  Архитекторду теоретикалык жана практикалык даярдоо. Б., 1999;
 2. Өмүралиев Д. Архитектура жана шаар куруу. / Кыргызстан:  Энциклопедия. – Б., 2001
 3.  Өмүралиев Д., Тентиев Ж., Ташкулов У. Байыркы Кыргызстандын архитектурасы. - Б., 2002;
 4.  Өмүралиев Д., Курманалиев К.  Кыргызстандын заманбап этноархитектурасы.- Б., 2003;
 5. Өмүралиев Д.  Ортокылымдагы Кыргызстандын шаар куруу жана архитектурасы. – Б., 2003;
 6. Өмүралиев Д.  Архитектураны анализдөөнүн методологиясы. – Б., 2003
 7. Өмүралиев Д.  Кыргызстан архитектурасынын кыскача тарыхы.. – Б., 2003;
 8. Өмүралиев Д. Жаңылануу жана тарых.  Кыргызстандагы архитектура.. Б., 2005;
 9. Воличенко О. В.  Кыргызстанадын туристтик инфраструктурасынын системасында архитектуранын эстеликтери.. – Б., 2006.
 10. Нарбаев К.  Чүй өрөөнүндөгү  орто кылымдагы  шаарлар.. – Б., 2006;
 11. Воличенко О.  Кыргызстандын тарыхый-архитектуралык эстеликтерине жол  ачуу. Б., 2007;
 12. Өмүралиев Д. архитектуралык мейкиндик парадигмасы  ( Кыргызстан архитектурасынын эволюциясы). Б., 2007;
 13. Өмүралиев Д., Воличенко О.  Борбордук Азиянын байыркы архитектурасы. – Б., 2007;
 14. Өмүралиев Д., Воличенко О. Небесный рай в архитектуре земного дворца. – Б, 2008;
 15. Өмүралиев Д.  Архитектордун аналитикасы (тарых, методология, концепция). Б., 2010;
 16. Өмүралиев Д.  Архитектуранын концепциясы жана илимий теориясы. Б., 2011;
 17. Өмүралиев Д.  Кыргызстандын Архитектурасы (энциклопедия). Б., 2006;
 18. Өмүралиев Д.Кыргыз архитектурасы жана курулушу (терминологиялык сөздүк). Б., 2005;
 19. Воличенко О. Архитектуралык форманын философиясы (түшүнүк, идеясы, образы). Б., 2011;
 20. Воличенко О. В. Архитектуралык колористика: практикум. – Б., 2011;
 21. Өмүралиев Д., Воличенко О. Жаңыланган архитектуранын мейнстрими. – Б., 2012;
 22. Өмүралиев Д., Воличенко О. Борбордук Азиянын жаңыланган архитектурасы . – Б., 2012;
 23. Өмүралиев Д., Нарбаев К.  Кыргызстандын шаар куруу тарыхы. – Б., 2012.