«Экономика жана кадастр» кафедрасы

1999-жылы «Баалоо жана менеджмент» кафедрасы негизделген. Кафедра өзүнүн түзүлгөн убагынан тартып 2 жаңы «Кризиске каршы башкаруу» жана «Кыймылсыз мүлктү экспертизалоо жана башкаруу» адистиктерин ачкан.
Адистерди даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында жана ошондой эле дүйнөлүк билим берүү алкагына кирүү шарттарын аткарууну эске алуу менен билим берүү программаларынын мазмунун жакшыртуу үчүн «Менчикти баалоо жана башкаруу» жана «Кризиске каршы башкаруу» адистиктеринин Окутуу-усулдук бирикмелери түзүлгөн жана КМКТАУга бекитилип берилген.
Кафедра «Менчикти баалоо жана башкаруу» жана «Кризиске каршы башкаруу» адистиктеринин мамлекеттик билим берүү стандартын түзүүчүлөрүнүн бири болуп эсептелет.
Окуу процессин кафедранын жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучулук түзүмү башкарат, анын ичинде 3 илимдин кандидаты бар.
Кафедранын профессордук-окутуучулук түзүмү АКШ, Венгрия, Италия, Австрия, Россия жана Казакстандын алдыңкы жогорку окуу жайларынан тажрыйба алышкан жана эл аралык мекемелер (Дүйнөлүк банк, АБР, EdNet, USAID ж.б.) тарабынан уюштурулган квалификацияны жогорулатуу курстарынан окушат. Кафедранын тутумунда аспиранттар жана магистранттар бар.
Окуу процессине чет өлкөлүк адистер чакырылып турат. Ар жылдары кафедрада Англиядан, Жаңы Зеландиядан, Нидерландыдан, Австралиядан ж.б. мамлекеттерден келген адистер иштешкен. Андан тышкары 4 окутуучу англис тилинде эркин сүйлөшөт.
Атайын сабактардын лекциялык курсун окутуу үчүн мамлекеттик органдардын (Мамлекеттик мүлктү башкаруу комитети, Банктарды кайра уюштуруу жана карызды реструктуризациялоо агенттиги, Каржылык көзөмөл агенттиги ж.б.) адистери жана өздүк баалоо компанияларынын (All Star жана Славянский Восток)  директорлору чакырылып турушат.
Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында окутуучулар окуу процессинде компьютерлерди, мультимедиялык проекторду жана электрондук китепкананы колдонушат. Бул бир жагынан билим берүү системасында окутуу усулдарын жакшыртууга жана студенттердин көркөм ишке катышуусуна чоң жардам берет.
Кафедранын башчысы э.и.к., доцент Тологонова Аида Мырзакановнанын жетекчилиги астында кафедранын бардык өкүлдөрү илимий-изилдөөчүлүк иштерге активдүү катышып турушат. Кафедра Дүйнөлүк банк, Мамкаттоо, КР Президентинин иш башкаруу бөлүмүнө караштуу мамлекеттик административдик имараттарды колдонуу жана жабдуу борбору үчүн мамбюджеттик жана башка келишимдик негиздеги илимий-изилдөө иштерин аткарышат.
Мындан тышкары кафедра гранттык негизде техникалык жардам (каржы калькулятору, мультимедиялык проектор) жана окуу адабияттарын алып турат.
Кафедранын базасында илимий конференциялар жана семинарлар өткөрүлүп турат. Акыркы 5 жыл ичинде кафедранын ишкерлеринин жардамы менен 60 илимий статья, анын ичинен борбордук жана эл аралык басылмада басылып чыгарылган. Кафедранын иш алып баруудагы негизги орду болуп кафедранын адистиктери үчүн чыгарылган жана чыгарылгандан кийин студенттер  үчүн гана эмес банктардын, мамлекттик ишканалардын  адистери үчүн эң негизги булак болуп эсептелинген окуу материалдар жана китептер саналат.
Болондук процесс азыркы убакта Европанын жана башка мамлекеттердеги жогорку билим берүүнү реформалоо механизми болуп эсептелет. Бул процесске Кыргызстандын 11 университетинин бири болуп Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура Университети да киришти. Долбоордун натыйжасында кафедра Менеджмент программасын түзүүгө да катышты. Долбоордун жыйынтыгы 16-17-октябрда Бишкек шаарында болуп өткөн «Болондук процесс жана Кыргызстан жогорку окуу жайлары: бирдей билим берүү тармагын түзүүдөгү алдын алуулар» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциясында көрсөтүлгөн. КМКТАУнун Менеджмент боюнча берген программасы эң жакшы программа болуп эсептелинген.
2012-жылдан тартып Кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоо департаментинин суранычы менен жаңы «Жерге жайгаштыруу жана кадастр» багытында бакалаврды даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Программаны максаты болуп кадастрдык инженерди даярдоо-кадастрдык жумушту аткаруучуну даярдоо болуп саналат. Кадастрдык жумуштун жыйынтыгы болуп межевой план, техникалык план жана иликтөө акты эсептелинет.
2016-жылы «Баалоо жана башкаруу» кафедрасы «Экономика жана кадастр» кафедрасы болуп атала баштаган.
2014-жылдан баштап, кафедра төмөнкү магистрдик программалардын багыттары боюнча окутууну камсыз кыла баштаган:
1. «Жерге жайгаштыруу жана кадастр»:
- Кыймылсыз мүлктү эсепке алуу;
- Баалоо жана жердин мониторингин уюштуруу;
- Кыймылсыз мүлктү башкаруу.
2. «Экономика»:
- Менчикти баалоо жана башкаруу.
3. «Курулуш»:
- Сервейинг, системалык талдоо жана жер жана мүлк комплексин башкаруу;
- Кыймылсыз мүлк объектилерин соттук-курулуш-техникалык экспертизалоо;
- Инвестициялык-курулуш жана колдонуу иш-чараларын иштеп чыгуу жана экспертизалоо.