Монографиялар
2006.

1. Жумагулов М.Ж. Социумдун ишмердүүлүгүндөгү экологиялык этиканын табияты [Текст]: монография / М.Ж. Жумагулов. – Б. 2006. – 72 б. 

2. Абдыкалыков А.А .Кыргызстандын  үй-куруусундагы  курулуш материалдары [Текст]: монография / А.А. Абдыкалыков, Д.Д. Иманкулов, Б.Т. Ассакунова. -Б. 2006.

3. Воличенко О.В. Кыргызстандын инфраструктурасынын туристтик  системасындагы архитектуралык эстеликтер [Текст]: монография / О.В.Воличенко. - Бишкек, КГУСТА. 2006. – 154 б.

2007 .

1. Кутуев М.Д. Курулуш механикасынын маалыматтык технологиялары[Текст]: монография / М.Д.Кутуев. - Б.: Авангард, 2007. – 257 б.

2. Савелов И.Г. Россия мамлекетинин жана орус православиялык чиркөөсүнүн тарыхындагы инсандын ролу.[Текст]: монография / И.Г.Савелов.- Б. 2007.

3. Сыдыков Ж.К. Лингвистика: терминология, типология. [Текст]: монография / Ж.К.Сыдыков, З.П.Акжолова.  -Б.: Кыргыз улуттук илимдер академиясы, 2007. - 131 б.

4. Омуралиев Д.Д. Архитектуралык мейкиндиктин парадигмалары архитектурного пространства [Текст]: монография / Д.Д. Омуралиев. – Бишкек: КМКТАУ, 2007. – 312 б.

5. Омуралиев Д.Д. Кыргызстандын шаарукуруусунун тарыхы. [Текст]: монография / Д.Д. Омуралиев, К.Нарбаев. – Бишкек: КМКТАУ, 2007. – 368 б.

2008-ж.

1. Абдыкалыков А.А. Байыркы курулуш материалдары[Текст]: монография / А.ААбдыкалыков, Б.Т.Ассакунова, Д.Д.Иманкулов. - Б.: 2008. - 179 б.

2. Ассакунова Б.Т. Модифицирленген сууга туруктуу жергиликтүү сырьенун курулуштары [Текст]: монография / Б.Т. Ассакунова - Б.: 2008. - 135 б.

3. Ашыралиев Дж.А. Номандиялык маданиятты окуп-үйрөнүүнүн методологиялык аспектиси. [Текст]: монография / Дж.А. Ашыралиев. – Б.: «Кыргыздипсервис», 2008. – 240 б.

4. Джумабаева А.М. 1917-1955-ж.ж. Кыргызстанда темир жолдорду куруу тарыхы. [Текст]: монография / А.М.Джумабаева. – Б.: «АЛБИНО ЛТД», 2008. – 180 б.

5. Жумагулов М.Ж. «Манастагы» каармандардын касиеттери [текст]: монография / М.Ж.Жумагулов. – Б.: 2008. – 88 б.

6. Тулеева Ч.С. Тилдердин фонетика-фонологиялык системаларынын типологиясы (немец жана кыргыз тилдеринин салыштырууда)  [Текст]: монография / Ч.С.Тулеева. – Бишкек: Илим, 2008. - 217 б.

7. Курулуш механикасынын маселелериндеги маалыматтык технологиялар [Текст]: монография / [М.Д.Кутуев , Б.Т.Укуев , С.Е.Ешпулатов и др.].– Б.:КМКТАУ, 2008. – 260 б

8. Омуралиев Д.Д. Жер сарайынын  асман бейиши жана архитектурасы [Текст]: монография / Д.Д. Омуралиев, О.В. Воличенко. – Бишкек: КГУСТА, 2008.

9. Омуралиев Д.Д. Орто кылымдагы Орто Азиянын шааркуруусу жана архитектурасы [Текст]: монография / Д.Д. Омуралиев, О.В. Воличенко. – Бишкек: КМКТАУ, 2008. – 240 б.

2009-ж.

1. Атмосфеоралык озондун регионалдык  мониторинги [Текст]: монография / [С.Ж.Токтомышев, В.К.Семенов, М.К.Аманалиев ж.б.]. – Б.: «LL Color», 2009. – 164 б.

2. Омуралиев Д.Д. Борбордук Азиянын байыркы архитектурасы жана шааркуруусу [Текст]: монографии / Д.Д.Омуралиев, О.В.Воличенко. – Бишкек: КМКТАУ, 2009. – 154 б.

3. Асанов А.А. , Т.Б. Клычбаев. Техникалык кремнийдин технологиялык  аспектилери [Текст ]: монография / А.А.Асанов, Т.Б.Клычбаев. – Бишкек: Техник, 2009. – 215 б.

2010.

1. Кутуев М.Д. Курулмалардын сейсмокоргоо теориясы жана   практикасы  [Текст]: монография / М.Д. Кутуев. - Б.: Алтын Принт, 2010. – 297 б. 

2. Дуйшеналиева А.Дж. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруусунун өнүгүү этаптары жана жолдору [Текст]: монография / А.Дж.Дуйшеналиева. – Б.: Илим, 2010. -131 б.

3. Темикеев К.Т Берилген ресурс менен темирбетондук конструкцияларды долбоорлоо [Текст]: монография / К.Т. Темикеев. - Б.: КМКТАУ 2010. – 744 б.

4. Матозимов Б.С. Курулмалардын сейсмокоргоо теориясы жана   практикасы  [Текст]: монография / [Б.С. Матозимов, М.Д. Кутуев, Б.Т. Укуев и др.]. - Б.: КМКТАУ, 2010. – 372 б.

5. Жумагулов М.Ж. Экологиялык этиканын онтологиясы  [Текст]: монография / М.Ж. Жумагулов. – Б.: Илим, 2010. – 155 б.

6. Омуралиев Д.Д. Архитектордун сереби  (тарых, методология, концепция) [Текст]: монография / Омуралиев Д.Д. – Бишкек: КМКТАУ, 2010. – 105 б

7. Токторалиев Э.Т. Аймактык-рекреациялык системалар жана  жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу [Текст]: монография / Э.Т.Токторалиев. - Б.: Илим, 2010. – 160 б.

2011 –ж.

1. Жумагулов М.Ж. Легендарлуу ойчулдардын дүйнө таанымы [Текст]: монография / М.Ж.Жумагулов. – Б.: «Maxprint», 2011. – 110 б.  

2. Токтомышев С.Ж.. Борбордук Азиядагы озондук тешиктер  [Текст]: монография / С.Ж.Токтомышев, М.Д.Орозалиев. - Б.: 2011. – 316 б.

3. Асанов А.А. Көмүрдү иштетүү – Кыргызстандын жаңы технологияларынын жана энергетикасынын негизи [Текст]: монография / А.А.Асанов. – Бишкек: Техник, 2011. – 174 б.

Китептер жана окуу куралдары
2006.

1. Семенов В.С. Кыргызстанда имараттардын үстүн жабуу тажрыйбасындагы  долбоорлоо жана куруудагы эффективдүү металл конструкциялары [Текст] / С.В. Семенов. – Бишкек: КМКТАУ, 2006. – 187 б

2. Абдыкалыков А.А. Курулуш материалдары жана буюмдары боюнча орусча-кыргызча сөздүгү [Текст]: окуу куралы / А.А.Абдыкалыков. - Б.: 2006. – 191 б.

3. Тологонова А.М. ЖОЖдо окуунун ыкмалары [Текст]: окуу куралы /  А.М.Тологонова. – Б.: КМКТАУ 2006. – 104 б.
4. Жумагулов М.Ж. Философия [Текст]: окуу-методикалык колдонмо /М.Ж.Жумагулов. – Б.: 2006. – 104 б.; 

5. Бекбоев А.Р. Мамлекеттик автомобилдик инспекциянын кызматы [Текст]: окуу куралы / А.Р.Бекбоев, А.Ш.Рысбеков. – Б.: КМКТАУ, 2006. - 102 б.

6. Мурзалиева Э.И. Камсыздоо [Текст]: окуу куралы / Э.И. Мурзалиева, А.А.Шербекова, В.Г.Бубнов. – Б.: Б.И., 2006. – 150 б

7. Жапаров М.Т. MS Access берилиштер базасын башкаруу системасы [Текст]: окуу куралы / [М.Т.Жапаров, Г.И.Ажымабетова, Ж.У.Байсалов и др.]. ISBN 9967-432-03-9. – Бишкек, 2006. - 308 б.

8. Омуралиев Д.Д.  Кыргызстандын архитектурасы [Текст]: энциклопедия / Д.Д.Омуралиев. – Бишкек: КМКТАУ, 2006. – 420 б.

2007–ж.

1. Семенов В.С. Болот курулуш конструкцияларынын эсептөө негиздери [Текст] / С.В.Семенов. – Бишкек: КМКТАУ, 2007. – 84 б.

2. Джусупова М.А. Курулуш материалдарын моделдештирүүсүнүн заманбап усулдары [Текст]: окуу куралы / М.А.Джусупова.- Б.: 2007. – 165 б.

3. Абдыкалыков А.А. Минералдык чапташтыргыч материалдар [Текст]: окуу куралы / А.А. Абдыкалыков, Б.Т. Ассакунова. – Б.: 2007.

4. Тулемешов М.Ш. Индукциялык орнотмодогу бетон кошулмасынын ысытмасы [Текст]: окуу куралы / М.Ш.Тулемешов, Б.Т.Ассакунова, К.Т. Шадыханов. - Б.: 2007.

5. Жумагулов М.Ж. Философия [Текст]: Окуу куралы / М.Ж.Жумагулов. – Б.: 2007. – 189 б.

6. Саламатов Дж.С. Математикалык анализ мисалдарда жана маселелерде. 2 бөлүм   [Текст]: Окуу куралы / Дж.С.Саламатов. – Бишкек: Авангард, 2007. – 270 б.

7. Саламатов Дж.С. Математикалык анализ мисалдарда жана маселелерде. 1 бөлүм   [Текст]: Окуу куралы / Дж.С.Саламатов. – Бишкек: Авангард, 2007. – 408 б.

8. Оморов Т.Т.Башкаруу системасынын сапаттык көрсөткүчтөрү жана татаалдыктары боюнча көп критерийлүү синтез.  [Текст]: окуу китеби / Т.Т.Оморов, Р.Н.Курманалиева. – Б.: Илим, 2007. – 136 б.

9. Омуралиев Д.Д. Архитектуралык серептөөнүн методологиясы жана усулу [Текст]: окуу куралы / Д.Д.Омуралиев. – Бишкек: КМКТАУ, 2007. – 332 б.

10. Воличенко О.В. Кыргызстандын тарыхый-архиектуралык эстеликтери боюнча жолдонмо [Текст]: Окуу куралы / О.В.Воличенко. – Бишкек: КМКТАУ, 2007. – 140 б.

2008 –ж.

1. Кутуев М.Д. Курулуш механикасы [Текст]: окуу куралы / М.Д.Кутуев, Б.Т.Укуев. - Б.:Авангард, 2008. – 198 б

2. Жумагулов М.Ж. Этика и эстетика [Текст]: окуу-усулдук курал/ М.Ж.Жумагулов, Г.Э.Садыкова. – Б.: 2008. – 94 б.

3. Урдинов  А.У. Математика – көнүгүүлөрдө жана маселелерде [Текст]: ЖОЖдун студенттери үчүн окуу куралы / А.У.Урдинов. – Бишкек, 2008. – 225 б.

2009.

1. Кутуев М.Д. Курулуш механикасы [Текст]: окуу куралы / М.Д.Кутуев, А.Т.Токтогонов, М.Ж.Орозалиев. – Б.:All Colors, 2009. – 270 б.

2. Абдыкалыков А.А. Жергиликтүү сырьедон бышырылбаган черепица [Текст]: окуу куралы/ А.А. Абдыкалыков, Б.Т. Ассакунова, С.А. Абылов. -  Б.: 2009. - 129 б.

3. Савелов И.Г. Кыргызстандын  архитектура жана курулуш тарыхынын очерки [Текст]: окуу куралы/ И.Г.Савелов., Е.И.Милехина И.И.Савелова. -  Б.: 2009. - 536 б.

4. Абдыкалыков А.А. Өзгөчө кырдаалдар.Жаратылыш кубулуштары. Жүрүш-туруштун эрежелери.  1 бөлүк. [Текст] / [А.А.Абдыкалыков, Ж.Ы. Маматов,  К.Д. Бозов и др.]. – Б.: Айат, 2009. – 72 б.

5. Нуржанова С.А. Компьютердик графиканын негизи [Текст]: окуу куралы /  С.А.Нуржанова, А.Т. Назаралиева. - Б.:МАУПФиБ, 2009. - 144 б.

6. Жумагулов М.Ж. Культурология: Дүйнөлүк жана ата-мекендик маданияттын теориясы жана тарыхы [Текст]:  / М.Ж.Жумагулов, Г.Э.Садыкова. – Б.: Н.Исанов атындагы КМКТАУ, 2009. – 156 б.

7. Бекбоев А.Р. Жүк ташуунун негиздери [Текст]: окуу куралдары / А.Р. Бекбоев, У.К .Тобокелов, А.Ф.Абдурахманов – Б.: «Басма тамга», 2009. - 160 б.

8. Сатыбалдиева Д.К. Айлана-чөйрөнүн химиясы [Текст]: окуу куралы / Д.К.Сатыбалдиева . -Б.: Илим, 2009. – 120 б.

9. Сатыбалдиева Д.К. Айлана-чөйрөнүн химиясы боюнча түшүндүрмө сөздүк  [Текст]: окуу куралы / Д.К.Сатыбалдиева . - Б.: КМКТАУ, 2009. – 80 б.

10. Урдинов  А.У. Математика көнүгүүлөрдө жана маселелерде [Текст]: ЖОЖдордун студенттери үчүн окуу куралы –  2-басыл. / А.У.Урдинов. - Бишкек, 2009. – 114 б.

11. Шербекова А.А. Камсыздандыруунун негиздери [Текст]: окуу куралы / А.А.Шербекова, В.Г.Бубнов, Э.И. Мурзалиева. – Б.: Б.И., 2009. – 235 б.

12. Карабакиров  Р.К. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика [Текст]:  окуу китеби / Р.К.Карабакиров. – Б.: 2009. -189 б.

13. Студенттер үчүн өзүн-өзү коргоо  [Текст]: окуу куралы / [Т.С.Усупов, А.Р.Рысов, Э.Сатаев и др.]. – Бишкек: КМКТАУ, 2009. – 182 б

14. Рысов А. Спорттук самбо [Текст]: окуу куралы / А.Рысов, Р.И.Муртазин, Т.С.Усупов. - Бишкек: КМКТАУ, 2009. – 220 б..

15. Орозматов К.О. Живопись, монументалдык искусство [Текст]: альбом  / К.О.Орозматов. – Б.: 2009. – 60 б.

16. Укуев Б.Т.  Информатиканын негиздери  [Текст]: окуу куралы / Б.Т.Укуев, Т.Т.Каримбаев,  Б.Калыбек уулу . – Б.: Алтын тамга, 2009. – 388 б

17. Джумагулова К.К. Орус тилинин практикалык курсу  [Текст]: окуу куралы / К.К.Джумагулова, Р.С.Сыдыкова. – Б.: Maxprint, 2009. – 317 б.

2010-ж.

1. Темир-бетон элементтеринин татаал таасирлерге кабылганын эсептөө жана долбоорлоо [Текст]: окуу куралы / [К.Т.Темикеев, Д.А.Рыспаев, Б.С.Ордобаев Б.С. и др.]. – Б.: КМКТАУ, 2010. – 132 б.

2. Давидюк Т.А. Аныкталган интеграл жана анын тиркемеси [Текст]: окуу-усулдук колдонмо / Т.А.Давидюк, И.В.Гончарова. - Б.: КОСУ, 2010. - 79 б.

3. Коеналиев К.К. Кол жазма  шрифт [Текст]: окуу куралы / К.К. Коеналиев. – Б.: «Китеп компани», 2010. – 79 б.

4. Исаков К.И. 552102.02   Коопсуз кыймыл жана уюштуруу адистиги боюнча дипломдук долбоорлоонун негиздери [Текст]: окуу куралы / [К.И.Исаков, Л.Н.Стасенко, А.Ш.Рысбеков и.др.]. - Б.: КМКТАУ, 2010. - 278 б.

5. Стасенко Л.Н. Автотранспорттук ишканалардагы коопсуздук кыймыл кызматы [Текст]: окуу куралы / Л.Н.Стасенко. – Бишкек: КМКТАУ, 2010. – 174 б.

6. Ажимудинов Т.А. Теңдемелер жана барабарсыздыктар [Текст]: окуу куралы / Т.А.Ажимудинов. – Бишкек: 2010. - 128 б.

7. Кырыгызстандагы рекреация жана спорттук-дене чыңдоо туризми  [Текст]: окуу куралы / [Т.С.Усупов, У.А.Эшаев, Мукамбет к. Э. и др.]. – Бишкек:  КМКТАУ, 2010. – 200 б.

8. Абакирова Э.Ш. «Манас» эпикалык үчилтигиндеги афоримздер [Текст] окуу куралы / Э.Ш.Абакирова, К.С.Караханиди. – Б.: КМКТАУ, 2010. – 72 б.

2011.

1. Кутуев М.Д. Механика [Текст]: окуу куралы  / М.Д.Кутуев, М.Ж.Орозалиев. – Б.: All Colors, 2011. – 597 б.

2. Курулуш терминдеринин кыскача түшүндүрмө сөздүгү [Текст]: сөздүк / [Д.Ш. Кожобаев, Ж.Ы. Маматов,  Б.С.Матозимов и др.]. - Б.: Айат, 2011. – 88 б.

3. Орозалиев М.Д. Жеке менчикти башкаруунун укуктук негиздери [Текст]: окуу куралы / М.Д. Орозалиев, А.Тологонова, Э.А.Доолотбеков.- Б.: КМКТАУ, 2011. – 264 б.

4. Жумагулов М.Ж. Кесиптик этика жана этикет [Текст]: окуу куралы / М.Ж. Жумагулов, Г.Э.Садыкова. – Б.: 2011. – 11 п.л.

5. Колдонмо экология [Текст]: окуу куралы / [Э.Т.Токторалиев, Д.Т.Солпуева, М.Т.Бердиева и др.]. -Б.: КГУСТА, 2011. – 258 б.

6. Сартбекова Н.К. ТТехникалык сабактар үчүн терминологиялык сөздөр [Текст]: окуу куралы / Н.К.Сартбекова. – Б.: Авангард, 2011. – 456 б.

7. Токтогулова Г.А. Компьютердик түйүндөр [Текст]: окуу куралы / Г.А.Токтогулова.  – Б.: Авангард, 2011. – 70 б.

8. Воличенко О.В. Архитектуралык формалардын философиясы (түшүнүктөр, идеялар, образдар) [Текст]: окуу куралы/ О.В.Воличенко. – Бишкек: КМКТАУ, 2011. – 220 б.
9. Адылбек кызы К. Кенже мектеп окуучуларын көп кырдуу маданияттык тарбиялоо[Текст] /  Г.Адылбек кызы. - Б.: КМКТАУ, 2011. – 71 б.

10. Хасанов Н.Б. Орус тил сабагына тапшырмалар жана көнүгүүлөр. 6 класс кыргыз мектептер үчүн [Текст]: окуу куралы/ Н.Б.Хасанов. – Б.: «Алтын принт»,  2011. – 164 б.