Н.Исанов атындагы КМКТАУда жогорку категориядагы илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо магистратура, аспирантура жана докторантура аркылуу иш жүзүнө ашырылып жана  билим берүү кызматынын сапатын жакшыртуу жана илимдин өнүгүү ишинде чечүүчү роль ойнойт.
Университеттин илимий-инновациялык ишмердүүлүгү фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдү жайылтууга, инженердик-техникалык иштеп чыгууларга, ошондой эле университеттин кошумча каржыланышын жана университеттин беделин бекемдөөгө багытталган.

Бөлүмдүн кадрлары:

1
ЖУСУПОВА МАХАВАТ АБДЫСАДЫКОВНА

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун магистратура, аспирантура, докторантура  бөлүмүнүн башчысы.
Билими: жогорку, Фрунзе политехникалык институту, 1981-ж.,
Экинчи жогорку билим – экономика, КМКТАУ, 2004-ж.
1988-1991-ж. –Одесса  инженердик-курулуш  институту, аспирантура; Одесса ш.
Байланыш: кызм.тел.: (0312) 56-97-45.

Толугураак…

2
АКЗАМОВА ФАРИДА ДАМИРОВНА

МАД  бөлүмүнүн инспектору
 2007-ж.КМКТАУнун «Маалыматтык системалар жана технологиялар» адистигин аяктаган. 2009-ж. КМКТАУнун магистратурасын «Информатика жана эсептөөчү техника » багыты боюнча аяктаган.
3 усулдук көрсөтмөлөрү, 3 илимий статьялары  бар.
Чет тилдерди билүүсү: француз, англис тилдери – сөздүк менен.
Байланыш: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , кызм.тел. (0312) 56 97 45.

Толугураак…

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун магистратура, аспирантура жана докторантура бөлүмдөрүнүн курамы төмөнкүдөй:

Магистратура

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун  билим берүү концепциясына ылайык магистратура толук жогорку кесиптик билим берүүнүн  үчүнчү - ЖОЖдук  даярдоонун аяктоочу деңгээли, академиялык жогорку билим берүүнүн көп деңгээлдүү курамында негизги кесиптик билим берүү программаларынын жайылтылышын  камсыздайт.
Окутуу даярдалган  жана текшерүүдөн өткөн нормативдик базадан – Мамлекеттик билим берүү  стандарттарынан, окуу программаларынан жана жеке окуу пландарынан жүргүзүлөт. Жайылтылуучу магистрлик программалар  КМШнын жана алыскы чет өлкөлөрдүн алдыңкы окуу жайларынын шайкеш программаларына туура келет.
ЖОЖдун негизги билим берүү кесиптик программаларынын бирин  ийгиликтүү аяктаган жана жогорку билими (бакалавр,адис) тууралуу диплому бар бүтүрүүчүлөр магистратурада окуу укугуна ээ.
Магистрлерди даярдоо  - магистратура жөнүндөгү Жобонун негизинде жүргүзүлөт.
Магистрлерди даярдоо  КМКТАУнун билим берүү ишмердүүлүк лицензиясына ылайык негизги  кесиптик билим берүү программаларынын бирин өздөштүрүүгө багытталган.
Магистрлик программаларды илимий докторлук  даражасы же професслорлук  наамы бар окутуучу  жетекчилик  жүргүзөт.
Магистрлик программаны  жетектөө аспиранттарды даярдоого укугу бар жана 1 аспиранттан кем эмес чыгарган илимдин кандидатына же доцентине уруксат  берилет. 1 илимий жетекчи 2ден көп эмес магистрлик программа боюнча жетектөө жүргүзө алат. Зарыл  учурларда, магистрлик диссертациянын  айрым темалары же суроолору боюнча илимий жетекчиден сырткары илимий консультанттын бекитилишине уруксат берилет.
Магистрлик даярдоо Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин бекиткен багыттары боюнча  жана кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна ээ болгон лицензиясы  бар конкреттүү багыттар боюнча жүргүзүлөт.

Магистратурада күндүзгү форма боюнча окуу мөөнөтү:

- эки жылдан кем эмес – базалык  жогорку билимдин негизинде ошол эле багыт боюнча «бакалавр» академиялык даражанын ыйгарылышын далилдөө;
- бир жылдан кем эмес толук жогорку кесиптик билими  жана «адис» квалификациясы бар,  ошол эле багыт боюнча экинчи жогорку билим  алуучулар  үчүн;
Бул учурда магистрлик программаларды өздөштүрүү мөөнөтү мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык сөзсүз  каралган сабактардын академиялык айырмачылыктары  боюнча аныкталат (даярдоо атайын түзүлгөн жеке окуу программасынын негизинде жүргүзүлөт).
Магистранттарды даярдоо  программасы 2 окшош мазмундуу: билим берүү жана илимий-изилдөө бөлүктөрүнөн турат.
Программанын билим берүү бөлүгү: лекциялык, практикалык (лабораториялык), семинарлык өз алдынча кошумча табийгый, гуманитардык, экономикалык, жалпы кесиптик техникалык, атайын сабактарды, ошондой эле кесиптик билим алууга багытталган тандоо боюнча курстарды  камтыйт. 
Программа билимдин конкретүү тармагынын философиялык жана тарыхый аспектисин үйрөнүүгө багытталып,ошондой эле чет тилдерди, философияны, информатиканы терең үйрөнүп, аталган сабактардан жыйынтыктоо же  бүтүрүү сынак  жана зачет менен аттестациялоо  каралган.
Магистранттын илимий-изилдөө ишинин мазмуну анын жеке планы менен аныкталат жана: магистрлик диссертациясынын темасы  боюнча илимий-изилдөө  иштерди, илимий-изилдөө жана илимий-усулдук практикумдарды, аттестациялык, квалификациялык иштерди жазууну (магистрлик диссертацияны) камтыйт.
Магистранттардын окуу жана жеке пландарынын аткарылышын көзөмөлдөө программанын билим берүү жана изилдөө компоненти боюнча кезектеги жана  жыйынтык аттестациялоо жолу менен жүргүзүлөт.
Программанын билим берүү  бөлүгү боюнча кезектеги аттестциялоо сынак, зачет, курстук иштерди коргоо, рефераттарды,текшерүү иштерди жана текшерүүнүн башка формалары  боюнча жүргүзүлөт.
Жыйынтык текшерүү сессиясына келбеген магистранттар университет менен байланышты үзгөндүгү үчүн окуудан  чыгарылат.
Магистрант-студенттин илимий-изилдөө ишинин бөлүгү боюнчааттестациялоо  жеке планга ылайык жүргүзүлүп, изилдөө иштеринин жыйынтыктарын баамдап көрүү илимий семинарларда же конференцияларда баяндоо же билдирүү түрүндө жүргүзүлүшү эске алынат.

Жыйынтыктоо аттестациясы 2 аттесстациялык сыноодон турат:
- адистиги боюнча сабактар аралык бүтүрүүчү жыйынтык сынагы;
- бүтүрүүчү квалификациялык магистрлик диссертацияны коргоо.

Бүтүрүү сынактарынын жыйынтыктары аспирантурага өткөн катары эсептелинет.
Окуу учурунда студент-магистранттарга адистиги боюнча сынактан сырткары кандидаттык минимумдардын сынактарын тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет,
Студент-магистранттар, жеке план боюнча  тандап алган багыты жана адистиги  боюнча кесиптик билим берүү программаны  толугу менен аткарганда - адистиги көрсөтүлгөн  академиялык магистрлик даража ыйгарылат  жана  мамлекеттик үлгүдөгү тиркемеси бар  Диплом берилет, магистрант  тарабынан тандап алган  адистиги жана багыты боюнча  өздөштүргүлгөн сабактардын  баалары, магистрлик диссертациясынын темасы жана коргоонун жыйынтык баасы көрсөтүлөт. Диссертациясын «эң жакшы» баага коргогондорго аспирантурада окуу сунушталат.

Аспирантура

Аспирантура аркылуу жогорку кесиптик билим берүү жаатында  илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды  даярдоо эффективдүү жана келечектүү болуп эсептелет.
Аспирантура илимий-педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоодо ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү системасында жана жарандарга ЖОЖдун базасында  билим алуу деңгээлин, илимий, педагогикалык квалификациясын жогорлатууда негизги форма деп эсептелет.
Аспиранттарды  даярдоодо  атайын билим берүү жана илимий-изилдөө программалардын жайылтылышы, толук жогорку билими бар кадрлардын психилогиялык-педагогикалык билим берүү жана илимий ишти аткарууда кесиптик даярдалышын тереңдетип, илимий  ишинин аткарылышы кандидаттык даражага изденүү деңгээлине жеткирүү каралган.
Жогорку билими бар жана илимий кандидаттык даражага умтулган изденүүчү «аспирант»- деп аталат.
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин  Кыргыз архитектура-университетинде аспирантура бөлүмүн ачуу чечимине (№ 2 -5/528, 4-май 1993-ж.) ылайык Кыргыз архитектура-курулуш институтунда  (буй.№1/143  24.09.1993-ж) аспирантура  жана докторантура бөлүмү ачылган.
 Н.Исанов атындагы КМКТАУда илимдин жана илимий адистиктердин  22 тармагы боюнча жана   илимий кызматкерлердин адистик номенклатурасына ылайык аспирантарды жана изденүүчүлөрдү даярдоо жүргүзүлөт:
Аспирантурага  жогорку билими бар жана илимий иштерде чыгармачыл ийгиликтерге жетишкендер сынактын негизинде кабыл алынат (кафедранын сунуштамасы боюнча).
Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирдикте башка  чет өлкөлөрдүн жарандары да аспирантурада   билим алууга укуктары бар. Аспирантурада окутуу өндүрүштөн ажыроо менен 3 жыл жана өндүрүштөн ажырабай 4 жыл бюджеттик жана келишимдик негизде жүргүзүлөт.
Аспиранттар кирүү эсебине алынгандан кийин 3 айлык мөөнөттө жеке планын, диссертациясынын темасын, илимий жетекчисин кафедрадан, факультеттин Окумуштуулар кеңешинен,университеттин илимий-техникалык кеңешинен  бекитишет.
Аспирантурадагы окуу -  кандидаттык диссертацияны жазуу жана коргоо менен аяктайт.
Ийгиликтүү аспирант – бул  аспирантурада окуп,  диссертациясын  жазып жана алдын-ала коргоодон өткөн эсептелет.
Алдын-ала коргоо – бул диссертацияны коргоонун расмий репетициясы.

Изденүү

Изденүү – бул адистердин ЖОЖ же илимий мекеме-уюмга бекитилип, докторантурага,аспирантурага кирбестен диссертациянынын үстүндө иштөө формасы.
Илимий кандидаттык  даражанын изденүүчүсү болуп жогорку кесиптик билими бар инсандар боло алат. Илимий докторлук даражанын изденүүчүсү болуп илимий кандидаттык даражасы бар инсандар боло алат.
Кандидаттык диссертациянын үстүндө иштөөчү изденүүчүлөр,  кандидаттык сынактарды тапшыруу жана кандидаттык илимий даражанын изденүүчүсү катары диссертациясын даярдоо үчүн илимий адистиктерге туура келген жана илимий-изилдөө, эксперименталдык  базасы жана жогорку квалификациялуу кадрлары, аспирантурасы бар ЖОЖго жана илимий мекемелерге, уюмдарга бекитилет.
Кандидаттык сынактарды тапшыруу үчүн 2 жылдан жана диссертациясын даярдоо үчүн 3 жылдан ашык эмес мөөнөттө изденүүчүлөрдү бекитүү жүргүзүлөт. Изденүүчү катары бекитилүүнүн жалпы мөөнөтү 5 жылдан ашышпоосу зарыл. Докторлук диссертациясын даярдоо үчүн изденүүчүнү бекитүү 4 жылдан ашык эмес мөөнөттө жүргүзүлөт.
Изденүүчү катары окутуу келишимдик негизде жүргүзүлөт. Изденүүчү менен илимий жетекчинин ортосундагы маектешүүнүн  жана кафедранын бүтүмүнүн негизинде ректор тарабынан изденүүчүгө илимий жетекчини (консултьтантты) бекитүү тууралуу буйрук чыгарылат. Жыл сайын эсепке алуулар боюнча топтор түзүлөт.
Изденүүчүлөр эсепке алынгандан кийин 2 айдын ичинде илимий жетекчи менен макулдашылган жеке ишинин планын кафедрага бекитүүгө сунуштайт. Жеке планды жана диссертациялык иштин темасын институттун Окумуштуулар кеңеши, андан соң университеттин илимий-техникалык кеңеши бекитет.
Илимий кандидаттык  даражаны изденүүчү тарых жана философиядан,чет  тилинен, диссертациясынын темасына ылайык атайын адистик сабактан  жана информатикадан сынактарды тапшыруусу абзел.
Илимий кандидаттык  даражаны изденүүчү жогорку билими бар,  даярдалган диссертациясы  илимий изилдөө тармагына туура  келбеген учурда тармакка тийиштүү сабак боюнча кошумча кандидаттык сынак тапшырат.
Кандидаттык сынактар Кыргыз Республикасынын УИА уруксаты менен 1  жылда  2 жолу кабыл алынат (жайкы сессия   01.06.2013-ж. 30.06.2013-ж., кышкы сессия  01.11.2013-ж. - 30.11.2013-ж.).
Кандидаттык сынактар атайын сабак боюнча келечекте диссертацияны коргой турган жерде тапшырылат. Кандидаттык сынактар тапшырылган күндөн тартып 10 жылга чейин күчүндө болот.
Эгерде кандидаттык диссертациялар эки адистиктин чегинде аткарылса,  изденүүчү ар бир адистик боюнча өзүнчө кандидаттык сынактарды тапшырат.
Кандидаттык диссертациянын негизги жыйынтыгы 7 басылмадан кем эмес чагылдырылып, анын ичинен КР УИА сунушталган 4төн кем эмес  рецензияланган мезгилдүү басмалардан  жана 1 чет  өлкөлүк илимий-периодикалык басмадан  чыккан статьялар болушу керек.
Илимий даражаны изденүүчүлөрдүн монографиялары (а.и. бир авторлукта) Монографиялар каалаган басылмалардан басып чыгарылып, ISBN бар,уюмдардын илимий кеңештеринин сунуштары, 2ден кем эмес  илимдин докторлорунун рецензиялары, 5 б.б кем эмес көлөм,нускасы 100 даана болуусу абзел.

Докторантура

Докторантура - жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоонун бир формасы. Докторантурага окууга илимдин кандидаттары, фундаменталдык, изденүүчү жана колдонмо илимий изилдөөлөрдү жогорку деңгээлде жүргүзүүгө шыктуу, өз тармагыгынын илимий ийгиликтерине жетишкендер  кабыл алынат.
Докторантарды даярдоо күндүзгү окуу формасы боюнча жүргүзүлөт. Докторанттарды даярдоо мөөнөтү 3 жылдан ашпоосу керек.
Диссертациясын коргоо жыйынтыгы боюнча  бекитилген тартипке ылайык илимдин доктору диплому берилет.
Докторантурадагы даярдоо мөөнөтү илимий-педагогикалык  жана илимий иштердин стажы катары эсепке алынат.
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун докторантурасы даярдоонун бюджеттик жана бюджеттик эмес формасы боюнча кабыл алат.
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун докторантурасы мамлекеттер аралык келишим жана макулдашуулардын, ошондой эле КР мыйзамдарына карама-каршы келбеген чет өлкөлүк ишканалар, окуу жайлар жана мекемелер менен түздөн-түз  түзүлгөн келишимдердин негизинде чет өлкөлүк жарандарды кабыл алат.
Докторант  диссертацияны даярдоо  мезгилинде даярдануунун планын аткарып жана аягына чыккан диссертацияны кафедрага сунуштап, кафедранын бүтүмүн алышы керек.
Докторанттын диссертациялык изилдөө иштеринде жардам көрсөтүү үчүн даярдык көрүү жеринде илимдин доктору консультант болуп бекитилет.
Керек болгон учурларда  сырт жактык окуу, илимий мекемелердин, уюмдардын алдыңкы окумуштуулары жана адистери консультант катары ишке тартылат.
Докторанттар жабдуулар, лабораториялар,окуу-усулдук кабинеттер, китепканалар менен бекер колдонушат, анын ичинен чет өлкөлүк жогорку окуу жайларына жана илимий борборлоруна иш сапарларына чыгууга, ошону менен катар жогорку окуу жайлардын илимий-педагогикалык кызматкерлери жана илимий мекемелердин, уюмдардын илимий кызматкерлери менен  тандап алган темалары боюнча илимий изилдөө экспедицияларына катышууга  укугу бар.

Дареги: Бишкек ш., Малдыбаев көч. 34б, КМКТАУ, 2-окуу имараты, ауд. 213, Магистратура, аспирантура жана  докторантура бөлүмдөрү, тел. 56-97-45.