Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш,транспорт жана архитектура университетинин (КМКТАУ) илимий-изилдөө ишмердүүлүгү

       КМКТАУнун илимий-изилдөө ишмердүүлүгү  билим берүү кызматынын сапатын жакшыртуу жана илимдин өнүгүүсүн түзүүдө чечүүчү роль ойнойт.Фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдүн, инженердик-техникалык иштеп чыгуулардын жайылтылышына багытталып, ошондой эле университеттин беделинин жана кошумча каржыланышынын бекемдөөнү көздөйт.
Негизги иштерди алып баруучу катары кафедралар, илимий-изилдөө лабораториялары, инновациялык борборлор жана чыгармачыл окумуштуулардын жана адистердин жамааттары эсептелет.
Аталган ишмердүүлүктүн маанилүү багыты - жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрларды даярдоону ишке ашырууну көздөйт.
Адистерди даярдоо базасы, бакалавриатура, магистратура,аспирантура, докторантура  компетенттүү бүтүрүүчүлөрдү даярдоо илимий мектептеринин  негизи болуп таанылды.
Бир катар кафедраларда илимий мектептер ачылды (КМБКӨС, ТжПК, АЖжКТ, ТКЭ, АРХ).
2005-ж. баштап бүгүнкү күнгө чейин 2 диссертациялык кеңештер ийгиликтүү иш алып барууда. 
Докторлук (кандидаттык) диссертацияларды коргоо 4 адистик боюнча:
05.23.01 –курулуш конструкциялары, имараттары жана курулмалары;
05.23.05 – курулуш материалдары жана буюмдары;
05.23.07 – гидротехникалык курулуш ( 2010 –ж.баштап.);
05.23.20- архитектуранын,тарыхый-архитектуралык мурастарды реставрация жана реконструкциялоонун теориясы жана тарыхы.

Кандидаттык диссертацияларды 4 адистик боюнча коргоо:
05.23.03 –жылуулук менен камсыздоо, желдетүү, абаны жөнгө салуу,газ менен камсыздоо жана жарык берүү;
05.23.04 – суу менен камсыздоо, канализация, суу ресурстарын коргоонун курулуш системалары;
05.23.08 – курулуштун технологиясы жана уюштурулушу;
05.23.11 –жолдорду, метрополитендерди, аэродромдорду, көпүрөөлөрдү жана тунелдерди долбоорлоо жана куруу;
Университетибиз И.Раззаков атындагы КМТУ ЖОЖдор аралык  кеңешинде төмөнкү адистиктер боюнча докторлук (кандидаттык) илимий даражага изденүү диссертацияларын коргоону жүргүзүүгө уюштуруучу катары укугуна  ээ:
01.02.04  – өзгөрүлмөлүү катуу заттардын механикасы;
01.02.05  – суюктуктун, газдын жана плазманын механикасы;
05.23.17  – курулуш механикасы;

КР УИА унаажүргүзүү институтунда:
05.02.18  –  теория механизмдердин жана унаалардын теориясы;
05.05.06 – тоо унаалары;
05.05.03 –  дөңгөлөктүү жана каз тамандуу унаалар;
05.22.10 –  автомобиль транспортторун эксплуатациялоо.

Н.Исанов атындагы КМКТАУда аспирантура аркылуу  илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо илимдин 22 тармактары боюнча илимий кызматкерлердин адистик номенклатурасына ылайык даярдалат.
КМКТАУдагы аспиранттар жана изденүүчүлөрдүн сандык динамикасыАталышы

Жылдар

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Багыттардын эсеби

21

22

22

21

18

16

Аспиранттардын эсеби

69

73

78

83

78

63

Изденүүчү эсеби

38

43

51

45

49

50

Илимдин доктору жана кандидаты илимий даражасына ээ болгон окутуучулардын саны


Аталышы

008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Бардыгы

Кандидаттык

8

11

6

9

10

6

      50

Докторлук

1

-

3

2

-

-

6

 Бардыгы

9

11

9

11

10

50

50

Магистратура аркылуу илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо 30 магистрлик программалар боюнча 14 багытты камтыйт:
550100 «Курулуш»; 521600 «Экономика»; 521500 «Менеджмент»; 553501 «Айлана-чөйрөнү коргоо»; 552800 «Информатика жана эсептөөчү техника»; 551400 «Жер үстүндөгү жана транспорттук системалар»; 554100 «Жаратылышты жайгаштыруу»; 552100 «Транспорттук каражаттарды эксплуатациялоо»; 510200 «Колдонмо математика жана информатика»; 553300 «Колдонмо механика»; 552300   «Геодезия»; 520500 «Лингвистика»; 5535.305 «Өндүрүштүк экология жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу колдонуу»; «Интертаасирлешүү, коопсуздук жана эл аралык  темир жол ташууларындагы сертификация».
КМКТАУнун эл аралык илимий-агартуу долбоорлорун  жайылтуу боюнча ийгиликтеринин жана тажрыйбаларынын жаркын таанылышына  беделдүү жана келечектүү «ШКУ мүчө-мамлекеттеринин Университетин түзүү жана өнүктүрүү» долбоорунда КМКТАУ Кыргыз Республикасында «Маалыматтык технолгиялар» багыты боюнча башкы координатор-ЖОЖ  ишин алып барат.

КМКТАУдагы магистранттардын сандык динамикасыАталышы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Эскертүү

Магистирлик программалардын  эсеби (багыттар)

18 (8)

20 (9)

30 (14)

26 (13)

33 (14)

53(21)

 

Магистранттардын эсеби

136

98

187

182

213

248

 

Бүтүрүүчүлөрдүн эсеби

56

49

75

43

80

68

 

           Университеттик, республикалык жана улуттар аралык семинар жана конференциялардын уюштуруучусу жана катышуучусу катары эл аралык жана республикалык илимий коомчулук биздин университетибиздин жогорку статусун колдойт. Жаркын далил катары 2008-2012-ж.ж. университетибизде  20 ашуун эл аралык, республикалык конференциялар, семинарлар ж.б. өткөрүлгөн.
Жамааттын илимий активдүүлүгүнүн көрсөткүчү катары илимий, илимий-изилдөө, илимий-агартуучу жана инновациялык долбоорлорго катышуусу эсептелет.
КМКТАУда мамбюджеттик илимий-изилдөө жана илимий-агартуучу иштерди аткарат.
Жыл сайын КР билим берүү жана илим министрлиги каржылаган 3-10 млн.сомго 5-26 темалар боюнча ири иштер ишке ашырылат.
Университеттин илимий иштеп чыгуулары:
- жогорку мектептин, курулуш,транспорт жана архитектура  тармагындагы билим берүү системасын маалыматтык  камсыздоодо илимий жана илимий-усулдук потенциалын өнүктүрүү;
- активдүү сеймокоргоо менен  имараттарды жана курулмаларды жер титирөөгө туруктуу куруу;
-жергиликтүү сырьенун негизинде композициондук курулуш материалдарын жана буюмдарын колдонуу;
- курулуш объектилерин жакшыртуу жана долбоорлоо;
- тоолуу жерлерде автомобиль жолдорун,көпүрөөлөрдү жана тунелдерди куруу;
- имараттардын архитектурасы жана  ландшафттык архитектура;
- чыгыш жана улуттук архитектурадагы шааркуруу жана дизайн;
- курулуш тармагандагы технологияларды,механизацияларды,башкарууну өнүктүрүү;
- экономика, менеджмент,каржы жана насыя;
- айлана-чөйрөнү инженердик коргоо;
- жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу колдонуу;
- энергоэффективдүүлүк жана энергожабдуу;
- салттуу эмес жана кайра калыбына келүүчү энергиянын булактары;
- заманбап компьютердик технологиялар  ж.б. багытталган.

Бир катар илимий-изилдөө иштери ар түрдүү мекеме, ишканалардын буйрутмалары боюнча чарба келишимдин шартында жүргүзүлдү:
- Бишкек-Ош автомобиль жолунда нормативден жогору жүктү ташуудагы  көпүрөөнүн жүк көтөрүмдүүлүгүнүн негиздемеси жана эсептемеси, суммасы  300 миң сом; (т.и.к., Апсеметов М.Ч. жетектеген топ);
- Кыргыз Республикасынын  ӨКМ Түштүк аймактык департаментинин буйрутмасы боюнча «АЖКТ»жана «ТЖ» кафедраларынын кызматчылары тарабынан  6 көпүрөөнүн долбоорун  иштеп чыгышты, суммасы  500 миң сомдон ашык (т.и.к., Апсеметов М.Ч. жетектеген топ);
- «Кумтөр оперейтинг компания» ЖАК менен курулуш материалдарын серептик баалоо боюнча узак мөөнөттөгү келишим бекитилген. (аткаруучу - т.и.к.,Абдраимов Ж.А.);
- ГИС Кыргыз борборунун ишмердүүлүгүнүн алкагында ар түрдүү эл аралык жана чет өлкөлүк мекемелер менен тренинг-курстарды өткөрүү тууралуу  келишимдер бекитилген, жалпы суммасы 32 000 АКШ долл.( аткаруучу -т.и.к., Чымыров А.У.);
-Кичи шаарлардын потенциалын техникалык тейлөө жана атайын техниканы оңдоо менен жогорлатууну колдоо долбоору, суммасы 500 миң сом (т.и.к. Шатманов О.Т. жетектеген топ);
- Таш-Көмүр шаарын суу менен камсыздоо долбоору, суммасы 240 миң сом, (аткаруучу- т.и.к.,Каримов Т.Х.);
- «Дельфин» бассейинин имаратын изилдөө долбоору, суммасы 260 миң сом, (аткаруучу-  т.и.к.Апсеметов М.Ч.) ж.б.
Университеттеги окумуштуулардын чыгармачыл иштерин жана жетишкендиктерин көргөзүү үчүн дайыма кызматтагы илимий-техникалык,билим берүү жана инновациялык жетишкендиктерди, институттардын, факультеттердин жана кафедралардын  жыйынтыктарын чагылдыруучу көргөзмө ачылган. Тематикалык экспонаттар жана такталар түзүлгөн: Сейсмотуруктуу курулуш, Заманбап курулуш материалдары, Архитектура жана дизайн,Транспорт жана коммуникация,Салттуу эмес энергиянын булактары, Маалыматтык жана эсептөө технологиялары, Айлана-чөйрөнү коргоо  жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу ж.б. Айрым көргөзмө экспонаттары эл аралык жана республикалык сыйлыктарга ээ.
Кыргыз Республикасында  «Кыргызпатент» өткөргөн республикалык илимий-инновация технологиялары боюнча көргөзмө-сынактарда биздин университет  КР ЖОЖдорунун ичинен бир нече жолу байгелүү биринчи  орунду ээлеп- 2008,2009-ж.ж. I, II жана III даражадагы дипломдорго татыктуу болгон.
VII  жана VIII  «Ойлоп-табуу тармагынын мыкты эмгектери» республикалык  сынагынын катышкан кызматчылар жана студенттер сыйланышкан. (Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т., Фролов И.О., Шатманов О.Т., Жолболдуев П.Б., Бекбоев А.Р.) КМКТАУнун 12 ойлоп-табуучулары  «Кыргыз Республикасынын маалымат жыйнагына» киргизилген.
КР УИА Технопаркы уюштурган «Инновация-2010» биринчи республикалык көргөзмө-сынагында КМКТАУ 1-орунду ээлеп, I даражадагы диплом менен сыйланды.
КР ЖОЖдорунун ичинен алгач жолу жаш окумуштууларды  жана студенттерди колдоо максатында  Н.Исанов атындагы  стипендия ыйгарылат. Университет тарабынан диссертацияларын коргоого чыккан талапкерлерге бир ирет берилүүчү  акчалай-сыйлыктар: докторлук  диссертация үчүн 10 000 (он миң) сом, кандидаттык диссертация үчүн 5 000 (беш миң) сом каралган.