Н.ИСАНОВ атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ 
жана АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ (КМКТАУ)
2020-2021-окуу жылына АБИТУРИЕНТТЕРДИ кабыл алууну жарыялайт

КУРУЛУШ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ(тел. 54-57-83)
1. Курулуш:** Профилдер: ПГС; ГСХ; ПСК; СГУ; АД; СЖД; ГТС; ПЗ; ЭУН, ТВ, ГТС, ВВ (негизги тест, физика же математика).
2. Геодезия жана аралыктан байкаштыруу** (Негизги тест, физика же математика). 
3. Транспорттордун процесстеринин технологиялары:** Профиль:ОПУЖ (Негизги тест, физика же математика). 
4. Темир жолдордун кыймыл курамыПрофиль: - Вагондор. (Негизги тест, физика же математика).
5. Темир жолдор, көпүрөлөр жана транспорттук тоннелдер  курулушу (Негизги тест, физика же математика).
6. Техникалык системалардагы башкаруу (Негизги тест, физика же математика).
7. Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну  пайдалануу: (Негизги тест, физика же математика).
8. Электроэнергетика жана электротехникаПрофиль: АИЭ (Негизги тест, физика же математика).

ЭКОНОМИКА жана МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ (тел. 54 88 78)
1. ЭкономикаПрофилдер:  ЭУП; ФК; БУА; МЭ (Негизги тест, математика).
2. Менеджмент (Негизги тест, математика).
3. Бизнести башкаруу
4. Бизнес-информатика (Негизги тест, математика).
5. ЛогистикаПрофиль: - Логистика жана жеткирүүнүн үзгүлтүксүздүгүн башкаруу; - Курулуштагы логистика. (Негизги тест, физика же математика).
6. Сапатты башкаруу (Негизги тест, физика же математика).
7. Курулуш: Курулуштагы логистика (Негизги тест, физика же математика).

АРХИТЕКТУРА жана ДИЗАЙН ИНСТИТУТУ *(тел. 54-85-24) 
1. Архитектура** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
2. Архитектуралык чөйрөнүн дизайны** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
3. Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
4. Шаар курулушу ** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
5. Женил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы** (Негизги тест, физика же химия).
6. Костюм жана текстиль искусствосу** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
7. Көркөм өнөр искусствосу (ОРТ жыйынтыгынын кереги жок КМКТАУнун сынагы аркылуу кабыл алынат).

ТРАНСПОРТ жана ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ* (тел. 54-28-73)
1. Транспорттордун процесстеринин технологиялары:** Профилдер: ОПУТ; ОБД; ТДТ; ТЛ (Негизги тест, физика же математика).
2. Транспорттук-технологиялык машиналарды  жана комплекстерди пайдалануу:**
Профилдер: АиАХ; АС (Негизги тест, физика же математика).
3. Жер үстүндөгү транспорттук- технологиялык машиналар жана комплекстерПрофиль: СДМ (Негизги тест, физика же математика).
4. Рекреация жана спорттук-саламаттык чыңдоочу туризм.  (Негизги тест, дене тарбия сынагы).
5. Техносфералык коопсуздук:** Профилдер: ООС; ЗЧС (Негизги тест, физика же математика).
6. Жаштар менен иштөөнү  уюштуруу(Негизги тест, тарых).

ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ*(тел. 54-57-97)
1. Маалыматтык системалар жана технологиялар (Негизги тест, физика же математика).
2. Колдонмо информатика(Негизги тест, физика же математика).
3. Компьютердик лингвистика(Негизги тест, англис тили).
4. Маалыматтык  коопсуздук** (Негизги тест, физика же математика).
5. Колдонмо математика жана информатика** (Негизги тест, физика же математика).
6. Программалык инженерия  (Негизги тест, физика же математика). 

КЫРГЫЗ-ГЕРМАН КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ*(тел. 54-92-28)
1. Информатика(Германия долбоору боюнча) (Негизги тест, DAAD сынагы).


ИННОВАЦИЯЛЫК  КЕСИПТЕР  ИНСТИТУТУ (тел. 59-53-90)
1. Курулуш** (Негизги тест, физика же математика).
2. Менеджмент(Негизги тест, математика).  
3. Информатика жана эсептөө техникасы (Негизги тест, физика же математика).
4. Жердин түзүлүшү жана кадастры (Негизги тест, физика же математика).
5. Дизайн (ОРТ жыйынтыгынын кереги жок КМКТАУнун сынагы аркылуу кабыл алынат).
6. Радиотехника (Негизги тест, физика же математика).
7. Транспорттук радиожабдууну техникалык пайдалануу  (Негизги тест, физика же математика).
8. Өрт коопсуздугу.  (Негизги тест, физика же математика).
9. Экономика(Негизги тест, математика). 
10. Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары.  

Эскертмелер:   
* - курулуш, транспорт, экономика, менеджмент, маалымат технологиялары ж.б. багыттар боюнча колледжти (техникумду) жана жогорку окуу жайларын бүтүрүүчүлөр кабыл алынат.
** -. гранттык (бюджеттик) орундар каралган.

КМКТАУнун колледжи


Багыттар
Направления

Адистиктер
Специальности

Маданият жана искусствоИскусство и культура

Дизайн (тармактар боюнча)
Дизайн (по отраслям)

Экономика жана башкарууЭкономика и управление

Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Менеджмент (тармактар боюнча)
Менеджмент (по отраслям)

Финансы (тармактар боюнча)
Финансы (по отраслям)

Салык жана салык өндүрүү
Налоги и налогообложение

Сервис, туризм жана маалыматтык коопсуздук
Сервис, туризм и информационная безопасность

Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугу
Информационная безопасность автоматизированных систем

Геодезия жана жерге жайгаштыруу
Геодезия и землеустройство

Колдонмо геодезия
Прикладная геодезия

Электр- жана жылуулук энергетика
Электро- и теплоэнергетика

Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Электроснабжение(по отраслям)

Техника жана жердеги унаанын технологиялары
Техника и технологии наземного транспорта

Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Көтөрүп-ташуучу, курулуш, жол машиналарын жана жабдыктарын техникалык эксплуатациялоо
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

«Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасынан башкасында)»  
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта за исключением воздушного транспорта)

Темир жолдогу кыймылдуу курамды техникалык эксплуатациялоо
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Информатика жана эсептөө техникасы
Информатика и вычислительная техника

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Компьютердик системаларда программалоо
Программирование в компьютерных системах

Прикладная информатика
Колдонмо информатика

Курулуш жана архитектураАрхитектура и строительство

Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Металл эмес курулуш буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

Газ менен камсыздоо системаларын жана жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Суу менен камсыздоо жана сууну бөлүп кетүү
Водоснабжение и водоотведение

Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Архитектура
Архитектура

Техносфералык коопсуздук жана жаратылышты жайгаштыруу
Техносферная безопасность и природообустройство

Өзгөчө кырдаалда коргоонуу
Защита в чрезвычайных ситуациях

Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо
Экология и охрана окружающей среды

Сырттан окуу бөлүмү
Заочная форма обучения

Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Суу менен камсыздоо жана сууну бөлүп кетүү
Водоснабжение и водоотведение
Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
«Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасынан башкасында)»  
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта за исключением воздушного транспорта)
Өзгөчө кырдаалда коргоонуу
Защита в чрезвычайных ситуациях
Менеджмент (тармактар боюнча)
Менеджмент (по отраслям)

КМКТАУдан  окуп жатканда студенттерге төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүктөр берилет: 
√ КМКТАУнун эл аралык долбоорлорундагы шериктеш Европа, Кытай жана Россия  ЖОЖдордун биринде бир курс окуп келүүгө;
√ Шериктеш чет элдик ЖОЖдордо практикадан жана стажировкадан өтүп, ошол окуу жайынын тиешелүү сертификаттарын алууга;
√ Н.Исанов атындагы жана башка наамдагы стипендиялардын лауреаты болууга.

Биздин бүтүрүүчүлөр окуусун андан ары уланта алышат:
√ КМКТАУнун өзүнүн же шериктеш Европа, Кытай жана Россия ЖОЖдордун магистратурасында;
√ КМКТАУнун өзүнүн же чет элдик ЖОЖдордун аспирантурасында же докторантурасында (PhD).

Эскертүү:  
1. Окуунун  бардык  бөлүмдөрүнө (күндүзгү, сырттан аралыктан окутуу билим берүү технологиясын колдонуу менен) кабыл алуу Жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ)  жыйынтыктарынын  негизинде  жүргүзүлөт. Кыргыз республикасынын Билим берүү жана илим министрлигин 27.02.2017-ж. №229/1  буйругуна ылайык кай бир адистиктерге кабыл алуу  жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына карабайт. 
2. “Архитектура”, “Архитектуралык чөйрөнүн дизайны”, “Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо”, “Шаар куруу”, “Костюм жана текстиль искусствосу”, “Курулуш”(“Имараттарды долбоорлоо” профили), “Рекреация жана спорттук-саламаттык чыңдоочу туризм” адистиктеринетапшырган абитуриенттер  ЖРТнын (жалпы республикалык тестирлөө)  жана  Жогорку окуу жайы өзү өткөргөн сынактын жыйынтыктарына карап тандалат жана кабыл алынат. 
3. “Дизайн” жана “Көркөм өнөр искусствосу” багытын тандаган абитуриенттер ЖРТнын жыйынтыктарына карабай эле ЖОЖ өзү кабыл алуучу экзамендердин жыйынтыгы менен, жалпы конкурстун негизинде  өтө алышат.   
4. Кыргыз-Герман колдонмо информатика факультетиндеги “Информатика” багытында окутуу Академиялык алмашуулардын германиялык кызматы (DAAD) тарабынан каржыланат.
5. Окутуунун баасы бир окуу жылына күндүзгү бөлүмдөрүнө 30000-40000 сом, сырттан окутуу бөлүмдөрүнө 27000-32000 сом.

Дарегибиз: 720020, Бишкек шаары, Малдыбаев көчөсү, 34б, Н.Исанов атындагы КМКТАУ; Телефон: (0132) 54-57-99 (Кабыл алуу комиссиясы), (0132) 54-85-66. Факс: (0312) 54-51-36

Web: www.ksucta.kg        E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.