КМКТАУнун аспирантура бөлүмү

Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн кыргыз тили сабагынан берилүүчү суроолор (жаңыдан тапшыруучулар үчүн)

 

1. Кыргыз эли колдонгон жазуулар
2. Кыргыз тилинин тыбыштык системасы. Үндүүлөрдүн үндөштүк закону
3. Лексика. Синонимдер. Антонимдер
4. Орфография. Сөздөрдү туура жазуу
5. Орфография. Сөздөрдү туура айтуу
6. Морфология. Сөз жасоо. Уңгу, уланды жана куранды мүчөлөр
7. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү
8. Өзгөчө сөз түркүмдөрү
9. Кызматчы сөз  түркүмдөрү
10. Синтаксис. Сөз айкашы. Сөздөрдүн байланыш жолдору
11 Сүйлөм. Жөнөкөй жана татаал сүйлөм.
13. Тыныш белгилери
14. Стилдин түрлөрү
15. Кесиптик лексика. Терминдер менен иштөө

 

Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн кыргыз тили сабагынан керектелүүчү адабияттардын тизмеси
(жаңыдан тапшыруучулар үчүн)

 • Азыркы кыргыз адабий тили: Фонетика, Лексикология, Лексикография, Фразеология, Морфология, Синтаксис, Стилистика, Текст таануу, Лингвопоэтика. Б.:2009.
 • Ж. А.Чыманов «Тил жана кеп жөнүндө сөз»Б.2005.
 • Кыргыз энциклопедиясы Б. 2000-ж.
 • Ж. Ш. Шүкүров«Чыгармалар жана материалдар»Б.2003
 • С.Үсөналиев. Кыргыз тилинин справочниги Б.2010.
 • Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Ф-1969.
 • Х.К.Карасаев Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. Б-2015.
 • Кыргыз тилинин жазуу эрежелери Б.:2013
 • А. Биялинов Кыргыз тилинин грамматикасы 2004
 • «Кыргыз адабиятынын тарыхы» Кыргыз тилинин таблицалары/ Рысбаев С.К.. – Б.м.; Б., 2002. – 60 б.
 • Кыргыз тили. Тексттер жана тапшырмалар. Окуу китеби / Акматова А. – Бишкек: Бийиктик, 2007
 • Ахматов Т., Аширбаев Т. Иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүү.Б.:2005
 • Иш кагаздарын жүргүзүү .Кулалиева К. Б.:2013

 

Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн кыргыз тили сабагынан берилүүчү суроолор

 

 • Кыргыз жазуусунун тарыхы.
 • Кыргыз тилинин фонетикасы
 • Кыргыз тилиндеги сингормонизм закону
 • Кыргыз тилинин лексикасы
 • Сөздүктүн түрлөрү
 • Кыргыз тилинин орфографиясы
 • Кыргыз тилинин орфоэпиясы
 • Сөз. Сөздүн жасалышы.
 • Зат атооч
 • Сын атооч
 • Сан атооч
 • Ат атооч
 • Этиш
 • Тактооч
 • Синтаксис
 • Сөз айкашы
 • Сүйлөм.
 • Сүйлөм мүчөлөрү.
 • Ээ,баяндооч
 • Сүйлөмдүн түзүлүшүнө  карай бөлүнүшү.
 • Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү
 • Кыргыз тилинин пунктуациясы
 • Кеп. Кептин түрлөрү
 • Стиль жана стилистика
 • Илимий стиль
 • Публицистикалык стил
 • Көркөм стиль
 • Иш кагаздар стили

 

  

Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн кыргыз тили сабагынан керектелүүчү адабияттардын тизмеси

 

 • Азыркы кыргыз адабий тили: Фонетика, Лексикология, Лексикография, Фразеология, Морфология, Синтаксис, Стилистика, Текст таануу, Лингвопоэтика. Б.:2009.
 • Ж. А.Чыманов «Тил жана кеп жөнүндө сөз»Б.2005.
 • Кыргыз энциклопедиясы Б. 2000-ж.
 • Ж. Ш. Шүкүров«Чыгармалар жана материалдар»Б.2003
 • С.Үсөналиев. Кыргыз тилинин справочниги Б.2010.
 • Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Ф-1969.
 • Х.К.Карасаев Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. Б-2015.
 • Кыргыз тилинин жазуу эрежелери Б.:2013
 • А. Биялинов Кыргыз тилинин грамматикасы 2004
 • «Кыргыз адабиятынын тарыхы» Кыргыз тилинин таблицалары/ Рысбаев С.К.. – Б.м.; Б., 2002. – 60 б.
 • Кыргыз тили. Тексттер жана тапшырмалар. Окуу китеби / Акматова А. – Бишкек: Бийиктик, 2007
 • Ахматов Т., Аширбаев Т. Иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүү.Б.:2005
 • Иш кагаздарын жүргүзүү .Кулалиева К. Б.:2013
 • Ахматов Т., Аширбаев Т. Иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүү.Б.:2005
 • К.К.Юдахин.Кыргызча-орусча, орусча-кыргызча сөздүк. Б.:2015. 
 • Карыбекова М. Көркөм сүрөт өнөрү жана архитектура. Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү [Текст]  / М.Карыбекова. – Б: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004.-214 б.
 • Кыргыз Республикасынын экономикасы/ Мусакожоев Ш.М.. – Б., 1997
 • Автотранспорт, автомобиль жолдору жана жол курулуш машиналары боюнча терминдердии орусча-кыргызча сөздүгү./          Т. У. Абеков. – Бишкек: Илим, 1990.
 • Жер үстүндөгү транспорттук- технологиялык машиналар жана коммуникациялар боюнча орусча-кыргызча –англисче терминологиялык сөздүк. Окуу куралы / Түз.: Н.А. Раджапова, А.Р. Бекбоев, А.С. Рыспаева, Н.К. Сартбекова-Бишкек, 2013 -172б.
 • Информатика жана компьютер терминдеринин. Англисче-орусча-кыргызча сөздүгү./ Закиров А., Садыков Т., Абакиров Д.. - Б.м.; Б., 2014
 • Экономикалык-математикалык методдор, информатика жана башкаруудага маалыматтык технологиялар боюнча кыскача орусча-англисче-кыргызча терминдердин түшүндүрмө сөздүк-справочниги./ Мамытов К. Б.2009.
 • Курулуш материалдары жана буюмдары боюнча орусча-кыргызча сөздүгү/  Абдыкалыков А.А.. – Бишкек: КГУСТА, 2006.