2018-жылы 6-ноябрда  Н.Исанов ат.Кыргыз  мамлекеттик  курулуш,  транспорт жана архитектура  университетинин Экономика жана менеджмент  институтунун   окутуучуларына жана студенттерине «Кыргыз  тилин  өнүктүрүү жана көп  тилдүүлүк» темасы  боюнча  сабак  өткөрүлдү.
Аталган сабакты КРнын  билим  берүү жана  илим министрлигине  карашту

у педогогдордун  квалификациясын  жогорлатуу  жана  даярдоо боюнча республикалык  институтунун  Тил  окутуучуларынын   инновациялык  технология  борборунун   окутуучусу Илясова  Жылдыз  Тургуналиевна өткөрдү.