Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

КАФЕДРА «МЕХАНИКА»

Кафедранын жалпы мүнөздөмөcү

«Механика» кафедрасы 2006-2007-окуу жылында 2 тектеш «Курулуш механикасы» жана «Теориялык механикасынын» базасында уюштурулган. Курулуш, транспорт, архитектура жана гидротехникалык багыттагы инженердик техникалык адистерди даярдоодогу негизги кафедра болуп эсептелет. Инженерлердин калыптануу предмети катары кафедра негизинен «Теориялык механика», «Материалдардын каршылыгы», «Курулуш механикасы» «Серпилгичтик жана ийилчээктик» теориясын алып барат. Кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент А.Ж.Баялиев эмгектенип келет.


Адистердин мүмкүнчүлүктөрүн талдоо.

Кафедранын курамын теоретикалык механика, машина механизмдеринин теориясы, материалдардын каршылыгы жана курулуш механикасы чөйрөсүндөгү жогорку квалификациялуу кесип ээлери жана окумуштуулар менен толукталган. Профессордук окуу-курамы келишимдик – шайлоо системасынын негизинде эмгектенишет. Азыркы учурда кафедрада 9 профессордук окуу курам эмгектенет, алардын 54 пайызы штаттык жана 46 пайызы кошумча эмгектенгендерди түзөт. Анын ичинен 1 т.и.д, 1 ф-м.и.к, 2 т.и.к., 2 доцент, 2 ага окутуучу жана 1 окутуучу. Кафедранын жалпы жамааты боюнча 36 пайызы илимдин окумуштуулары түзөт. Окуу-жардамчы курамы: 1 лаборант, 1 инженер. Кафедранын жалпы жамаатынын бардыгы жогорку билимдүү.

1

Окуу-методикалык иштер

Окуу процесстери окуу жылынын башында бекитилген жана түзүлгөн графиктер боюнча жүргүзүлөт, аларга бардык иштердин түрлөрү камтылган, ал МАМСТАН- негизинде түзүлгөн. ПОК бекитилген өздүк пландарына ылайык сабактарды өткөрүшөт.

Окуу- усулдук көрсөтмөлөр.

 • Кутуев.М.Д., Баялиев А.Ж. Материалдардын каршылыгы. 679200 – «Автомобилдер жана автомобилдик чарба», «Транспорттук  -технологиялык машиналарды эксплуатациялоо жана комплекстери, 670100- жер үстүндө жүрүүчү транспорттук – технологиялык машиналар жана комплекси» - багыттарындагы студенттер үчүн материалдар каршылыгы боюнча эсептик графикалык маселелердин варианттары жана усулдук көрсөтмө. Бишкек: «Авангард» 2016.
 •   Пазылов Ш.Т., Баялиев А.Ж. Устундун ийилүүдөгү бышыктыгын эсептөө курулуш адистигиндеги студенттер үчүн «Материалдардын каршылыгы» сабагы боюнча 2-эсептик графикалык мисалдарга варианттар жана усулдук көрсөтмөлөр. – Бишкек: «Авангард»   2016-ж.
 • Пазылов Ш.Т., Баялиев А.Ж. Статикалык аныкталуучу жана аныкталбас өзөктөрдүн (стержендердин) кысылуу жана чоюлушу курулуш адистигиндеги студенттер үчүн «Материалдардын каршылыгы» сабагы боюнча 1-эсептик графикалык мисалдардын варианттары жана усулдук көрсөтмө. 1 – бөлүк. .- Бишкек: «Авангард» 2012-ж.
 • Пазылов Ш.Т., Баялиев А.Ж. Статикалык аныкталуучу жана аныкталбас өзөктөрдүн (стержендердин) кысылуу жана чоюлушу курулуш адистигиндеги студенттер үчүн «Материалдардын каршылыгы» сабагы боюнча 1-эсептик графикалык мисалдардын варианттары жана усулдук көрсөтмө. 2 – бөлүк. - Бишкек: «Авангард» 2012-ж.
 • Л.А Полтавская., Н.У. Шамшиев. Статика. Теоретикалык механика боюнча студенттердин билимин текшерүү үчүн тесттик суроолор. - Бишкек: «Авангард» 2012-ж.
 • Л.А Полтавская., Н.У. Шамшиев. Динамика. Теоретикалык механика боюнча студенттердин билимин текшерүү үчүн тесттик суроолор. - Бишкек: «Авангард» 2012-ж.

1

Окуу китептери

 • Кутуев М.Д. Курулуш механика курсу/ Окуу куралы КМКТАУ. - Бишкек: «Техник» 2001-ж., 268 б.
 • Кутуев М.Д., Укуев Б.Т., Ешпулатов С.Е., Куканова Р.А., Шубович А.Г. Курулуш механикасындагы маалыматтык технологиялар.Окуу куралы/ КМКТАУ. - Бишкек: «Авангард» 2007-ж., 257б.
 • Кутуев М.Д., Укуев Б.Т. Курулуш механикасы (Инженердик чыгармачылык, обзордук өнүгүү негизинде). Окуу куралы/  КМКТАУ. - Бишкек: «Авангард» 2008-ж., 242б.
 • М.Д. Кутуев.,    М.Ж. Орозалиев., Т.А. Токтогонов. Курулуш механикасы. Окуу куралы/ КМКТАУ. - Бишкек: «Al colors» 2009-ж., 282б.
 • Кутуев М.Д., Укуев Б.Т., Матозимов Б.С., Мамбетов Э.М. Курулмалардын сейсмокоргоонун практикасы жана теориясы. Окуу куралы. /  КМКТАУ. - Бишкек: «Алтын принт» 2010-ж., 372б.
 • М.Д. Кутуев., М.Ж. Орозалиев. Механика. Окуу куралы/ КМКТАУ. - Бишкек: «Al colors» 2011-ж., 508б.
 • Кутуев М.Д. Курулуш механикасынын курсу. Окуу куралы. КМКТАУ. - Бишкек: «Авангард» 2012-ж., 316б.
 • М.Д. Кутуев., Б.С.Матозимов., Муканбет кызы Э. Имараттарды сейсмикалык жактан коргоо. Илимий методикалык китеп/ КМКТАУ. - Бишкек: «Авангард» 2013-ж., 146б.
 • Кутуев М.Д. Курулуш түйүндөрүнүн долбоорлорун оптималдуу башкаруу. Илим – усулдук куралы. КМКТАУ. - Бишкек: «Авангард»  2014-ж., 203б.
 • М.Д. Кутуев. Механика. Окуу куралы/, КМКТАУ. - Бишкек: «Китеп компани»  2017-ж., 548б.
1

Квалификацияларды жогорулатуу

«Механика» кафедрасынын ПОК ар дайым өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуу үстүндө иштеп келишет. Кафедранын ПОК акыркы 5 жылдын 2013-2018-жж. ичинде ар түрдүү темадагы ар кандай өндүрүштөрдүн курстарына катышып, сертификаттарга жана күбөлүктөргө ээ болушту. Мисалга алсак, «Менеджменттик системанын сапаттуулугунун ички аудити», «Кыргызстандын шаарларын ар кандай жаратылыш кырсыктарын алдына-алуудагы  туруктуулукту бекемдөө», «Турак-жайларды баалоо принциптери», «AutoCad-2013 негизги иштери», «Билим берүү программаларын долбоорлоодо компетенттүү мамиле кылуу», «Европа системасынын негизине трансформациялоо жана кредиттерди жыйноодо окуу процессин башкаруу жана уюштуруу өзгөчөлүктөрү», «Студенттерге окуу ишмердүүлүктү уюштуруу (аудиттик жана өз алдынча)», «Колдонмо изилдөөлөрдүн илимий усулдук жана башкаруу долбоорлору», «Билим берүү жыйынтыктарын баалоодо заманбап ыкмалар», «Гранттык долбоорлорду иштеп чыгуу», «Жогорку мектептердин маалыматтык, технологиялык окутуу методикасы-2016», «Окутууда интерактивдүү ыкмаларды колдонуу», Рег. – 2018. «Окутуунун жыйынтыктарынын түзүлүшү жана алардын окуу процессиндеги коюлган орду. Кейс Литва жана Кыргызстан», «Билим берүү программалардын ички бааланышы жана бүтүм тыянактарды жазуу» ж.б.у.с.
Кафедранын илимий-изилдөө иштери.
Негизги багыттары.

 1. Курулуштун, жолдун, гидротехникалык курулмалардын узак убакыттык жана ишенимдүүлүгүн изилдөө (мам. бюджет, чарба келишиминин негизинде). Т.и.д., профессор Кутуев М.Д., аспиранттар, магистранттар, изденүүчүлөр жана студенттер, макалалар, конференциялар, монографиялар жана китептер.
 2. Жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу менен курулуш конструкцияларын тандоодо оптималдуу чечимдердин механикасы (мам. бюджет, чарба келишиминин негизинде).
 3.  Курулуш функциясынын жетишкендиктерин эске алып сейсмотуруктуу имараттарды долбоорлоодо жаңы чечимдер. (КР шартына ылайык). Кутуев.М.Д.
 4. Т.и.д., академик, МИА КР президенти Жуматаев М.С. жетекчилигинин астында «Ползун бөлүштүрүлүшү менен механизмдин негизи боюнча уруу машинасын түзүү жана иштеп чыгуу». Жоопкерчиликтүү аткаруучу: т.и.к.,доцент Баялиев А.Ж. жана ПОК.
 5. Өндүрүш үчүн кыскыч гидроцилиндирдик жабыктын жылуу штогунун ылдамдыктын пайда болуу параметрин изилдөө жана иштеп чыгуу. Жоопкерчиликтүү аткаруучу: Ага окутуучу Жылкычиев М.К.
 6. Техникалык тексттин сингармониясы т.и.д., профессор Кутуев М.Д. жана ПОК.
 7. Магистрдик, кандидаттык, доктордук диссертациялык коргоо, Кутуев М.Д.
 8. Республикалык конференцияларга катышуу

Механика» кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамы «Материалдардын каршылыгы» лабораториясынын гидравликалык кысуу стендинин жетишпеген тетиктерин аныктоо учурунда

 1

«Механика»  кафедрасынын окутуучусу Сыдыков Т.К. ПГС-1-16 тобу менен лабораториялык иш жүргүзүү учурунда.

 

Материалдык - техникалык база.

«Механика» кафедрасына бекитилген бөлмөлөрдүн тизмеси:
• дарскана –3/411 кафедранын окутучулары үчүн. 34м2.
• дарскана -1/113 «Материалдардын каршылыгы»  сабагынан лабораториялык иштерди өткөрүүчү жай. - 40м2.

 • дарскана - 3/412 «Материалдардын каршылыгы»  сабагынан лабораториялык иштерди өткөрүүчү жай. 34м2.
 • дарскана 3/413 «Курулуш механикасы», «Теоретикалык механика», «Материалдардын каршылыгы», «Колдонмо мехника» сабактары боюнча дарскана.72м2.
 • УИА КР «Машина таануу» интитутунун филиалы «Механика» кафедрасы. Дареги Скрябин көчөсү 23.  Кафедранын ПОКнын илимий-изилдөө иштери үчүн жана кафедрага бекитилген сабактар боюнча лабораториялык иштерди аткаруу негизинде.

Эл аралык кызматташтык.

Москва мамлекеттик курулуш университети.

Тынышпаев атындагы Казак транспорт жана коммуникациялык институту.

Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети.

Казакстан башкы архитектура-курулуш академиясы.

Академик Жолдасбеков атындагы Механика жана машинатаануу институту.

Уразбаев атындагы Ташкент механикалык институту.

Казак-Британ техникалык университети.
 

К.Сатпаев атындагы Казак мамлекеттик университети. (Алмата)

Казак мамлекеттик Курулуш жана архитектура академиясы..

 Билим сапатты башкаруунун системасы.

Кафедра дайыма билим сапатын көтөрүүнүн үстүндө иштейт. ПОКтун иштеринин деңгээлин өзүн-өзү текшерүүдөгү бүтүм-тыянактар боюнча бааланат. Магистранттардын жана бакалаврлардын билим деңгээли кезектеги жетишүүлөрүн текшерүү жана студенттердин ортодогу аттаестациялары боюнча текшерилет, ошондой эле магистранттар менен студенттердин чыгармачылыгын жана активдүүлүгүн сабактарды калтырбаганын эске алып алардын кезектеги жана жыйынтык текшерүү иштери менен текшерилет. Билим сапатын текшерүү максатында көз карандысыз эксперттик комиссиясынын тестик мисалдары иштелип чыккан. Билим берүү сапатын баалоо үчүн бардык предметтерден кафедрага ПОКнын бири-биринин сабактарына катышу графиктери түзүлгөн жана анын жыйынтыктары кафедранын отурумунда талкууланат. Билим сапатын баалоонун эки негизги критерийи каралган: Окутуучулардын даярдыктары, окутуунун методикасы билим берүү системасына чыгармачылык менен мамиле кылуу болуп саналат. Магистратура бөлүмү тарабынан да, кафедра тарабынан да жетишкендикти жана катышууну үзгүлтүксүз текшерип турат. «Механика» кафедрасы тарабынан окуунун сапаттуулугун көзөмөлдөө системасы боюнча иштер жүргүзүлгөн. Окуу процессин жакшыртуу боюнча кафедранын планы түзүлгөн, башкача айтканда усулдук көрсөтмөлөр, лаборатордук жана практикалык сабактарга башкармалуулук иштелип чыккан. Ар бир дисциплина үчүн тесттер боюнча текшерүү системасы кирген, алардын жыйынтыгы кафедранын отурумунда талкууланат. Ар бир модулда экинчи жана үчүнчү курстун студенттери бул текшерүүдөн өтүшөт. Кафедранын бардык  иш алып баруулары орус тилинде жана мамлекеттик тилде жүргүзүлөт.  

Жооптуу: Бектемир кызы Атыркүл
Жаңыланды: 22.11.2018-ж.

Яндекс.Метрика