Кафедранын тарыхыКыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетиндеги  Транспорт жана Экология институтундагы "Техносфералык коопсуздук"  кафедрасы жогорку квалификациялуу инженер – экологдорду даярдайт.  1994-жылы уюшулган, 760300 “Техносфералык коопсуздук” багыты боюнча “Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу» жана "Өзгөчө кырдаалдарда коргоо" профили боюнча бакалаврларды даярдайт.

    Кафедра түзүмү.  Кафедрада жогорку квалификациялуу окутуучулар: 3 доцент, 8 улуу окутуучулар, 1 окутуучу жана 1 инженер, 1 окуу мастери менен камсыздалган. Кафедра башчысы г..и.к., доцент  Бердиева М.Т., , улук окутуучулар: Жайлокеева А.М., Шаршеева Э.Б., Егембердиева Г.А., Асанова Г.Ж., Калыбек уулу Марат, Акматов Ш.Ж., Уманова Н.Д., Көчөрбаева З.Д., окутуучу: Орозахунова С.К.,   Кафедранын эмгек жамааты университеттин коомдук иштерине активдүү катышат. Кафедрада бакалавр,  инженер – экологдорду, магистрлерди даярдап чыгарат. Бүтүрүүчүлөр жана окутуучулар аспирантурада окуп, илимий деңгээлин жогорулатышат.

       Кафедранын ишмердүүлүгү.“Кыргызстандагы жаратылыш ресурстарына тийгизген антропогендик таасирин баалоо жана изилдөө”, “Айлана-чөйрөнү коргоо жана инженердик камсыздоо”, “Кыргыз Республикасынын кичи аймагын суу менен камсыздоо жана суу даярдоо жолдорун экологиялык негиздөө”, “Өндүрүштөрдүн айлана -чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо”, “Булганыч сууларды тазалоого таштандыларды коагулянт катары колдонуунун натыйжалуулугун изилдөө”, “КР түштүк аймагынын шартында суунун сапатын текшерүү жана баалоо алардын  антропогендик  таасири”  темалары боюнча  илимий иштерди аткарат.

         Адистерди даярдоо багыты. “Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарынын сарамжалдуу пайдалануу” кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишкердигинин негизги объектилери болуп: айлана -чөйрөгө тийгизген таасири, чыгарылган булганыч заттардын булактары, энергиялары (технологиялык аспаптар, кээ бир процесстер, өндүрүш булактар). Булганыч заттардын агымы, булганыч ыплас суулар, чыгарылуучу газдар, катуу, суюк, газ түрүндөгү таштандылар, чыгарылуучу газдарды жөнгө салуу, аларды туура жайгаштыруу, таштандыларды кайра иштетүү, байкоо жүргүзүү ыкмаларын жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин көзөмөлдөө. 
Аймактардагы, шаардагы айлана- чөйрө боюнча башкармачылыгында, өндүрүштөрдө ар түрдүү өнөр-жай тармактарында кафедранын бүтүрүүчүлөрү эмгектенип жатышат.

 

                                                                                                                                  Жаңыланды: 18.06.2019.

                                                                                                 Жооптуу: Жайлокеева Асель